OBS! Det finns en senare version.

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Organisation

2 § Kronofogdemyndigheten ska utse ett centralt kontaktkontor med huvudansvar för kontakterna med andra medlemsstater i ärenden enligt lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, och underrätta Europeiska kommissionen om detta. Om Kronofogdemyndigheten utser andra kontaktkontor eller kontaktorgan inom myndigheten, ska kommissionen underrättas om dessa.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

3 § En begäran om bistånd med indrivning ska åtföljas av det enhetliga dokument som avses i artikel 12 i direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder. Närmare bestämmelser om det enhetliga dokumentet finns i artikel 16 i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1189/2011 av den 18 november 2011 om närmare föreskrifter för genomförandet av vissa bestämmelser i rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder, och i bilaga II till den förordningen.

En begäran om säkerhetsåtgärder ska åtföljas av beslutet om betalningssäkring.

4 § Om Kronofogdemyndigheten har begärt bistånd i en annan medlemsstat, ska myndigheten

1. så snart den får del av relevanta upplysningar i det mål som ligger till grund för en begäran om indrivning vidarebefordra dessa upplysningar till den andra myndigheten,

2. om fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det enhetliga dokumentet blir föremål för om- eller överprövning, underrätta den andra myndigheten om vad om- eller överprövningen avser,

3. omedelbart underrätta den andra myndigheten om en ändring eller återkallelse av en begäran om indrivning och skälen för ändringen eller återkallelsen, och

4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som har vidtagits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta upp eller förlänga preskriptionstiden.

5 § Om Kronofogdemyndigheten har utsett en tjänsteman att utföra en sådan uppgift som avses i 9 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, ska myndigheten utfärda skriftligt tillstånd att utföra denna uppgift. Tillståndet ska innehålla identifieringsuppgifter och uppgift om befattning.

6 § Kronofogdemyndigheten ska betala sådan ersättning som den andra medlemsstaten kan vara berättigad till för kostnader eller förluster som uppstår på grund av åtgärder som har vidtagits av den anmodade myndigheten och som bedöms vara ogrundade av skäl som är hänförliga till

- fordrans riktighet, eller

- giltigheten hos det dokument som medger verkställighetsåtgärder eller säkerhetsåtgärder och som har utfärdats av en svensk domstol eller annan svensk myndighet.

7 § Om det uppkommer rest på grund av växling till svenska kronor av ett belopp som varit avsett att täcka en fordran som är föremål för bistånd med indrivning eller därför att en myndighet i den andra staten eller bank eller annan som förmedlat betalningen har gjort avdrag för kostnader, faller restbeloppet bort.

Bistånd i Sverige åt en annan medlemsstat

8 § Om Kronofogdemyndigheten har tagit emot en begäran om bistånd, ska myndigheten

1. omedelbart underrätta den andra myndigheten om de åtgärder som vidtas med anledning av en begäran om delgivning,

2. snarast underrätta den andra myndigheten om eventuella åtgärder som vidtas med anledning av en begäran om indrivning,

3. om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på annat sätt bestrider fordran, den ursprungliga exekutionstiteln eller det enhetliga dokumentet, upplysa den parten om att talan ska väckas vid behörig instans i den andra medlemsstaten och i enlighet med dess lagstiftning, och

4. upplysa den andra myndigheten om eventuella åtgärder som har vidtagits i Sverige och som skulle kunna avbryta, skjuta upp eller förlänga preskriptionstiden.

Ersättning för bistånd i vissa fall

9 § I fråga om ersättning för bistånd med indrivning får Kronofogdemyndigheten komma överens med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om ersättning som är anpassad till det enskilda fallet, om indrivningen

- är förenad med särskilt stora svårigheter eller kostnader, eller

- avser organiserad brottslighet.

Synpunkter från Skatteverket om borgenärsuppgifter

10 § Om en fråga om någon sådan åtgärd som avses i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter tas upp av den anmodade myndigheten i en annan medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten inhämta Skatteverkets synpunkter och vidarebefordra dessa till den anmodade myndigheten.

Skatteverket ansvarar för kostnader som en svenska myndighet kan vara skyldig att betala på grund av åtgärder som avses i första sycket.

Statistikuppgifter m.m. till Europeiska kommissionen

11 § Kronofogdemyndigheten ska till Europeiska kommissionen lämna de statistikuppgifter och andra upplysningar som avses i artikel 27.1 och 2 i direktiv 2010/24/EU.

Bemyndigande

12 § Kronofogdemyndigheten får meddela

1. ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, och

2. föreskrifter om verkställighet av denna förordning.