Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt, Saluvagnsskatt)

Ändring till och med: SFS 2019:392

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

2 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (2006:227).

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 § Skatteverket ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227), samordna kontrollen av vägtrafikskatt, och fastställa formulär till de blanketter som behövs.

Skatteverket får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela närmare föreskrifter om debitering och betalning av vägtrafikskatt, samt att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som behövs för debitering och betalning av vägtrafikskatt.

Förordning (2008:1187).

4 § Om det finns anledning anta att ett brott har begåtts enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, skall Skatteverket anmäla detta till åklagarmyndigheten. Anmälan skall dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

Transportstyrelsens uppgifter

5 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227),

1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in i vägtrafikregistret,

2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret,

3. återbetala vägtrafikskatt, och

4. begära indrivning av vägtrafikskatt och avgifter som i samband med debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) och 9 kap. 9 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för Skatteverkets räkning. Förordning (2019:392).

5 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven enligt 2 kap. 11 a § första stycket 5 eller tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Förordning (2009:1473).

Debitering och återbetalning av fordonsskatt

6 § Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

Sista siffra  Skatteår/    Fordonsskatt      Betalningsmånad
        skatteperioder
1        skatteår:    maj-april        april
        skatteperioder: maj-augusti       april
                september-december   augusti
                januari-april      december
2        skatteår:    juni-maj        maj
        skatteperioder: juni-september     maj
                oktober-januari     september
                februari-maj      januari
3        skatteår:    juli-juni        juni
        skatteperioder: juli-oktober      juni
                november-februari    oktober
                mars-juni        februari
4        skatteår:    september-augusti    augusti
        skatteperioder: september-december   augusti
                januari-april      december
                maj-augusti       april
5        skatteår:    november-oktober    oktober
        skatteperioder: november-februari    oktober
                mars-juni        februari
                juli-oktober      juni
6        skatteår:    december-november    november
        skatteperioder: december-mars      november
                april-juli       mars
                augusti-november    juli
7        skatteår:    januari-december    december
        skatteperioder: januari-april      december
                maj-augusti       april
                september-december   augusti
8        skatteår:    februari-januari    januari
        skatteperioder: februari-maj      januari
                juni-september     maj
                oktober-januari     september
9        skatteår:    mars-februari      februari
        skatteperioder: mars-juni        februari
                juli-oktober      juni
                november-februari    oktober
0        skatteår:    april-mars       mars
        skatteperioder: april-juli       mars
                augusti-november    juli
                december-mars      november

Förordning (2017:99).

7 § Fordonsskatt skall debiteras för ett skatteår eller en skatteperiod, om inte något annat följer av 2 kap. 18 §, 5 kap. 3 § andra eller tredje stycket, 4, 5 eller 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227). Debiteringen skall avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av skatteperioden, om inte något annat följer av 2 kap. 18 § eller 5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen.

8 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om betalning enligt 5 kap. 3 § första stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), senast den 12 i betalningsmånaden.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara inbetald. Förordning (2008:1187).

9 § På begäran av den skattskyldige får fordonsskatt förskottsdebiteras. Fordonsskatt som förskottsdebiteras får avse närmast följande skatteår eller, om fordonsskatten skall betalas för skatteperiod, högst de tre närmast följande skatteperioderna.

Debitering av saluvagnsskatt

10 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning har beviljats. Förordning (2019:392).

11 § Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande skatteår sändas till den skattskyldige senast den 10 december.

Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20 december. Förordning (2008:1187).

Omhändertagna registreringsskyltar

12 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§ vägtrafikskattelagen.

Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem. Förordning (2014:1209).

13 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska det finnas ett bevis i fordonet om en polismans eller bilinspektörs medgivande enligt tredje stycket i den paragrafen. Förordning (2015:38).

Överklagande

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Förordning (2018:1011).

Övergångsbestämmelser

2006:242

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. Genom förordningen upphävs

a) fordonsskatteförordningen (1993:1028), och

b) förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

2. I fråga om skatt som hänför sig till tiden före den 1 maj 2006 gäller fortfarande 3 § fordonsskatteförordningen.

3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.