OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

Ändring till och med: SFS 2014:1503

Inledande bestämmelser

1 § Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana bilar som avses i 3 §.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1471).

2 § Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§ samt 2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar. Lag (2013:966).

Skatteplikt

3 § Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som

a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare, och

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010. Lag (2011:479).

Undantag från skatteplikt

4 § Veteranfordon som avses i 2 kap. 2 § första stycket 2 vägtrafikskattelagen (2006:227) är inte skattepliktiga.

Skattskyldighet

5 § Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som ägare av fordonet enligt 2 kap. 4 § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

6 § Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan till denna lag. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod samt för de fall när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras tilllämpas bestämmelserna i 2 kap. 13 och 14 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

7 § I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt gäller bestämmelserna i 2 kap. 20-22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1472).

Övriga bestämmelser

8 § I fråga om fordonsskatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (2006:227) om

1. beskattningsbeslut i 4 kap.,

2. betalning av vägtrafikskatt i 5 kap.,

3. effekter av att skatt inte har betalats i 6 kap.,

4. överklagande i 7 kap., samt

5. avrundning, avräkning och verkställighet i 8 kap.

Övergångsbestämmelser

2006:228

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006 skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327).

3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor. Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger 100 kronor.

4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.

5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

2009:1472

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2011:479

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid före den 1 juni 2011.

2013:966

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2014.

2014:1503

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2015.

Bilaga /Upphör att gälla U:2015-01-01/

Fordonsskatt

Fordonsslag       Skattevikt,   Skatt,
            kilogram    kronor
                    grund- tilläggsbelopp
                    belopp för varje helt
                        hundratal
                        kilogram över
                        den lägsta
                        vikten i klassen

A Personbilar klass I

1. Personbilar klass I som inte kan drivas

med dieselolja     0- 900     801   0
            901-      990   188

2. Personbilar klass I som kan drivas med

dieselolja       0- 900     2 068  0
            901-      2 577  508

B Lätta bussar

1. Lätta bussar som inte kan drivas med

dieselolja       0-1 300     780   0
            1 301-1 600   963   164
            1 601-3 000   1 456  129
            3 001-3 500   3 257  0

2. Lätta bussar som kan drivas med

dieselolja       0-1 300     2 247  0
            1 301-1 600   2 399  59
            1 601-3 000   2 577  178
            3 001-3 500   5 078  0

C Lätta lastbilar och personbilar klass II

1. Lätta lastbilar och personbilar klass II som inte kan drivas med

dieselolja       0-1 300     780   0
            1 301-1 600   963   164
            1 601-3 000   1 456  129
            3 001-     3 257  0

2. Lätta lastbilar och person bilar klass II som kan

drivas med dieselolja  0-1 300     2 247  0
            1 301-1 600   2 399  59
            1 601-3 000   2 577  178
            3 001-     5 078  0

Förordning (2012:769).

Bilaga /Träder i kraft I:2015-01-01/

Fordonsskatt

Fordonsslag       Skattevikt,   Skatt,
            kilogram    kronor
                    grund- tilläggsbelopp
                    belopp för varje helt
                        hundratal
                        kilogram över
                        den lägsta
                        vikten i klassen

A Personbilar klass I

1. Personbilar klass I som inte kan drivas

med dieselolja     0– 900     913   0
            901–      1 129  214

2. Personbilar klass I som kan drivas med

dieselolja       0– 900     2 298  0
            901–      2 863  564

B Lätta bussar

1. Lätta bussar som inte kan drivas med

dieselolja       0–1 300     889   0
            1 301–1 600   1 098  187
            1 601–3 000   1 660  147
            3 001–3 500   3 713  0

2. Lätta bussar som kan drivas med

dieselolja       0–1 300     2 496  0
            1 301–1 600   2 665  66
            1 601–3 000   2 863  198
            3 001–3 500   5 642  0

C Lätta lastbilar och personbilar klass II

1. Lätta lastbilar och personbilar klass II som inte kan drivas med

dieselolja       0–1 300     889   0
            1 301–1 600   1 098  187
            1 601–3 000   1 660  147
            3 001–     3 713  0

2. Lätta lastbilar och personbilar klass II som kan drivas med

dieselolja       0–1 300     2 496  0
            1 301–1 600   2 665  66
            1 601–3 000   2 863  198
            3 001–0 000   5 642  0

Lag (2014:1503).