OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Ändring till och med: SFS 2005:336

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att konventionen mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet som har undertecknats i Bryssel den 1 december 2003 skall gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en bilaga till denna lag.

Bilaga

Konvention mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Storhertigdömet Luxemburgs regering,

som beaktar att rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och dess tillämpningsförordning (EEG) nr 574/72 har blivit tillämpliga på förbindelserna mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg,

som önskar komplettera bestämmelserna i de nämnda rättsakterna, särskilt med avseende på sammanläggning av försäkringsperioder avseende pensioner enligt parternas lagstiftning och i tredje land,

har kommit överens om att, med beaktande av artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71, sluta följande konvention, som skall ersätta konventionen mellan de båda staterna om social trygghet av den 21 februari 1985.

Artikel 1

1. I denna konvention används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) förordningen: rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i den lydelse som gäller när den tillämpas,

b) tillämpningsförordningen: rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av dess förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i den lydelse som gäller när den tillämpas.

2. Övriga ord och termer som används i denna konvention skall ha den mening som de ges i förordningen och tillämpningsförordningen eller, i de fall de inte nämns där, i den nationella lagstiftningen.

Artikel 2

Denna konvention skall i materiellt hänseende tillämpas på den lagstiftning som täcks av förordningen.

Artikel 3

Denna konvention skall gälla alla personer som omfattas av förordningen och de personer som avses i rådets förordning (EG) nr 859/2003 om utvidgningen av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser.

Artikel 4

Om en person inte har rätt till pension grundad på försäkringsperioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning, beräknade enligt denna konvention, bestäms rätten till pension genom sammanläggning av dessa perioder och de perioder som har fullgjorts enligt ett tredje lands lagstiftning, med vilket båda parter är bundna av avtal om social trygghet som innehåller regler om sammanläggning.

Artikel 5

1. Verkställbara beslut av domstol i endera parten och verkställbara handlingar som utfärdats av endera partens myndighet eller institution med avseende på socialförsäkringsavgifter och andra anspråk skall erkännas inom den andra partens territorium.

2. Erkännande får endast vägras om det strider mot rättsprinciperna i den part inom vars territorium beslutet eller handlingen skulle verkställas.

3. Verkställigheten skall vara förenlig med den lagstiftning som gäller för verkställighet av sådana beslut och handlingar i den part inom vars territorium verkställigheten sker. Beslutet eller handlingen skall åtföljas av ett intyg om att de kan verkställas (verkställighetsklausul).

4. Avgifter som har förfallit till betalning till endera partens institutioner skall i varje verkställighet, konkursförfarande eller lagakraftvunnet beslut inom den andra partens territorium ha samma prioritet som motsvarande anspråk inom ifrågavarande parts territorium.

Artikel 6

1. Denna konvention skall även gälla händelser som inträffat före dess ikraftträdande. Emellertid skall inga förmåner kunna utbetalas med stöd av konventionen avseende tid före ikraftträdandet, även om försäkringsperioder som fullgjorts dessförinnan skall beaktas för att bestämma rätt till förmåner.

2. Efter framställning skall en förmån som har beviljats före denna konventions ikraftträdande räknas om i enlighet med konventionens bestämmelser. Omräkning av sådana förmåner får också ske utan att begäran därom har gjorts. Omräkningen skall inte föranleda minskning av en utbetalad förmån.

3. Om en framställning om en förmån som avses i punkt 2 görs inom två år från dagen för denna konventions ikraftträdande, skall de rättigheter som förvärvats med stöd av konventionen få verkan från den dagen och bestämmelserna i parternas lagstiftning om upphörande eller begränsning av rättigheter får inte åberopas mot de berörda personerna.

4. Om en framställning om en förmån som avses i punkt 2 görs efter utgången av en tvåårsperiod från dagen för denna konventions ikraftträdande, skall rättigheter som inte har upphört eller inte är tidsbegränsade få verkan från dagen för framställningen, utom i de fall en parts mer förmånliga bestämmelser gäller.

Artikel 7

Från dagen för denna konventions ikraftträdande skall följande rättsakter upphöra att gälla:

- Konventionen mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg om social trygghet av den 21 februari 1985.

- Överenskommelsen om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg om social trygghet av den 21 februari 1985.

Artikel 8

1. Denna konvention skall gälla på obegränsad tid. Den får emellertid sägas upp av vardera partens regering. Uppsägning skall göras skriftligen och senast tre månader före utgången av ett kalenderår. Konventionen upphör då att vara tillämplig vid utgången av det kalenderåret.

2. Om konventionen sägs upp, skall alla rättigheter som förvärvats med stöd av den bibehållas.

3. Rättigheter som beräknas och avser försäkringsperioder som fullgjorts före denna konventions tillämpning skall inte gå förlorade med anledning av uppsägningen. Deras fortsatta giltighet skall bestämmas genom ett särskilt avtal eller, i avsaknad av ett sådant avtal, av den lagstiftning som den berörda myndigheten tillämpar.

Artikel 9

1. Parterna skall skriftligen meddela varandra när deras konstitutionella formaliteter för konventionens ikraftträdande har uppfyllts.

2. Konventionen träder i kraft den första dagen i den andra månaden som följer efter den månad då båda parter har lämnat meddelande enligt punkt 1 ovan.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad i två exemplar i Bryssel den 1 december 2003 på svenska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga.

Convention entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché du Luxembourg sur la securite sociale

Le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg;

Considérant que le règlement (CEE) n 1408/71 et le règlement d'application (CEE) n 574/72 sont applicables dans les relations entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de Luxembourg;

Désirant compléter les dispositions des instruments susmentionnés, particulièrement en matière de totalisation des périodes d'assurance pension accomplies en vertu des législations des Parties contractantes et dans un Etat tiers;

Ont convenu, en tenant compte de l'article 8 du règlement (CEE) n 1408/71, de conclure la convention ci-après qui remplace la convention entre les deux Etats sur la sécurité sociale du 21 février 1985 :

Article 1er

1. Aux fins de l'application de la présente convention:

a. le terme "règlement" désigne le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en sa teneur en vigueur au moment deson application entre les Parties contractantes;

b. le terme "règlement d'application" désigne le règlement (CEE) n 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes.

2. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, le règlement d'application ou, dans la mesure où ils n'y sont pas mentionnés, dans la législation nationale.

Article 2

La présente convention s'applique aux législations relevant du champ d'application matériel du règlement.

Article 3

La présente convention s'applique à toutes les personnes couvertes par le règlement et aux personnes visées par le règlement (CE) n 859/2003 du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n 1408/71 et du règlement (CEE) 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité.

Article 4

Si une personne n'a pas droit à une pension sur la base des périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes, totalisées comme prévu dans la présente convention, le droit à pension est déterminé en totalisant ces périodes avec des périodes accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par un accord de sécurité sociale qui prévoit des règles de totalisation.

Article 5

1. Les décisions exécutoires rendues par un tribunal de l'une des Parties contractantes, ainsi que les actes exécutoires rendus par l'autorité ou l'institution de l'une des Parties contractantes, relatifs à des cotisations de sécurité sociale et autres demandes, sont reconnus sur le territoire de l'autre Partie contractante.

2. La reconnaissance peut être refusée uniquement lorsqu'elle est incompatible avec les principes légaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision ou l'acte doit être exécuté.

3. La procédure d'exécution doit être en conformité avec la législation régissant l'exécution de telles décisions et actes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution a lieu. La décision ou l'acte est accompagné d'un certificat attestant qu'elle est exécutoire (clause exécutoire).

4. Les cotisations dues à l'institution de l'une des Parties contractantes ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Partie contractante, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cette Partie contractante.

Article 6

1. La présente convention s'applique également à des événements survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n'est payée au titre de la présente convention pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur, bien que les périodes d'assurance accomplies avant cette entrée en vigueur doivent être prises en compte pour la détermination du droit aux prestations.

2. Toute prestation liquidée avant l'entrée en vigueur de la présente convention est recalculée sur demande, compte tenu de ses dispositions. Le recalcul de ces prestations peut également être effectuée d'office. Un tel recalcul ne peut avoir pour effet de réduire la prestation antérieure.

3. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément à cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la limitation des droits soient opposables aux intéressés.

4. Si une demande visée au paragraphe 2 est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande, sans préjudice des dispositions plus favorables de la législation d'une Partie contractante.

Article 7

A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, cessent d'être applicables :

- la convention entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg le 21 février 1985,

- l'arrangement administratif entre le Royaume de Suède et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale, signé à Luxembourg le 21 février 1985.

Article 8

1. La présente convention demeure en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, elle peut être dénoncée par le Gouvernement de chacune des deux Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la fin de l'année civile sur quoi la convention cesse d'être applicable à la fin de cette année civile.

2. En cas de dénonciation de la présente convention tous les droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus.

3. Les droits en cours d'acquisition, relatifs aux périodes d'assurance accomplies avant la date à laquelle la présente convention cesse d'être applicable, ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation. Leur maintien ultérieur est déterminé par voie d'accord spécial ou, à défaut d'un tel accord, par la législation que l'institution en cause applique.

Article 9

1. Les deux Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention.

2. La convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel chaque Partie contractante a fait la prédite notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2003, en double exemplaire, en langues suédoise et française, les deux textes faisant également foi.

För Konungariket Sveriges regering:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Berit Andnor

För Storhertigdömet Luxemburgs regering:

Pour le Gouvernement Grand-Duché de Luxembourg

François Biltgen