OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Ändring till och med: SFS 2007:807

1 § Konventionen den 27 maj 1985 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet samt den samma dag undertecknade tillämpningsöverenskommelsen, i den lydelse som följer av tilläggsöverenskommelsen av den 22 juni 2004 mellan de båda staterna och som framgår av bilagorna 1 och 2 till denna lag, skall gälla som lag här i landet.

2 § Vid tillämpning av konventionen skall avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel av denna avgift som finansierar sjukersättning och aktivitetsersättning.

Övergångsbestämmelser

2004:1192

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Bestämmelserna i tilläggsöverenskommelsen den 22 juni 2004 skall inte föranleda minskning av förmånsbelopp som en person har beviljats enligt konventionen före tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande.

3. De bestämmelser i konventionen som är i kraft före tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande skall fortsätta att gälla med avseende på rätten till förmåner som kan fastställas genom tillämpning av konventionen som den gällde före tilläggsöverenskommelsens ikraftträdande.

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering som önskar reglera de båda staternas förhållanden på den sociala trygghetens område, har kommit överens om följande bestämmelser:

Avdelning I. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna konvention avses med uttrycken

1. "territorium"

med avseende på Förenta staterna, delstaterna, distriktet Columbia, samväldet Puerto Rico, Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa och Norra Marianerna, och

med avseende på Sverige, Konungariket Sveriges territorium;

2. "medborgare''

med avseende på Förenta Staterna, en medborgare i Förenta staterna enligt definitionen i paragraf 101 av 1952 års immigrations- och medborgarskapslag med senare ändringar och

med avseende på Sverige, en person med svenskt medborgarskap;

3. "lagstiftning"

lagar, förordningar och administrativa föreskrifter rörande de i artikel 2 angivna sociala trygghetssystemen;

4. "behörig myndighet"

med avseende på Förenta staterna, kommissionären för social trygghet, och

med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet regeringen förordnar;

5. "försäkringsorgan"

med avseende på Förenta staterna, socialförsäkringsadministrationen, och

med avseende på Sverige, varje organ eller myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2, 1 b) angivna lagstiftningen;

6. "försäkringsperiod"

en avgiftsperiod, period med inkomster av anställning eller självständig förvärvsverksamhet, bosättningsperiod eller varje liknande period som betraktas som en försäkringsperiod enligt den lagstiftning under vilken den fullgjorts;

7. "förmån" eller "pension"

varje pension eller annan förmån som enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat utges på grund av ålderdom, till beroende personer eller efterlevande eller på grund av invaliditet.

Artikel 2

1. Denna konvention är tillämplig på följande lagstiftning om förmåner och avgifter:

a. med avseende på Förenta staterna, lagstiftningen om federala system för ålders-, efterlevande- och invalidpension:

i) avdelning II i socialförsäkringslagen och därtill hörande föreskrifter med undantag av paragraferna 226, 226 A och 228 i nämnda avdelning och därtill hörande föreskrifter,

ii) kapitel 2 och kapitel 21 i 1986 års lag om inländsk beskattning och föreskrifter till dessa kapitel;

b. med avseende på Sverige, lagstiftningen om

i) sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii) garantipensioner och inkomstgrundade ålderspensioner samt

iii) efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn;

varvid dock gäller att konventionen inte berör rätt till förmåner eller skyldighet att betala avgifter inom andra grenar av social trygghet än de ovan nämnda.

2. Denna konvention skall också tillämpas på framtida lagar och föreskrifter som utvidgar en fördragsslutande stats lagstiftning som anges i punkt 1 till att gälla nya kategorier av förmånstagare eller nya förmåner, såvida inte denna stat har gjort invändning om detta till den andra staten senast tre månader efter det att sådana framtida lagar och föreskrifter har trätt i kraft.

3. I den mån ej annat föreskrivs i konventionen skall uttrycket lagstiftning i första stycket inte omfatta avtal eller andra internationella överenskommelser mellan en fördragsslutande stat och en tredje stat och inte heller lagstiftning eller föreskrifter för genomförandet av sådana överenskommelser.

Artikel 3

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention är konventionen tillämplig på:

a) medborgare i de fördragsslutande staterna,

b) flyktingar och statslösa personer som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention samt konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

c) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i en fördragsslutande stat, från en flykting eller från en statslös person och

d) de som är medborgare i annan stat än fördragsslutande stat och som inte ingår bland de personer som anges i c) i denna artikel.

Artikel 4

I artikel 3 a), b) eller c) nämnda personer, som är bosatta inom en fördragsslutande stats territorium, skall vid tillämpningen av denna stats lagstiftning likställas med statens egna medborgare, i den mån ej annat föreskrivs i denna konvention.

Artikel 5

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention skall bestämmelser i en fördragsslutande stats lagstiftning, enligt vilka rätt till eller utbetalning av förmåner är beroende av bosättning eller vistelse inom denna stats territorium, inte tillämpas på i artikel 3 a), b) eller c) angivna personer som är bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium.

Artikel 6

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention skall förmåner som utges enligt lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna utges till medborgare i den andra fördragsslutande staten, som är bosatta inom en tredje stats territorium, på samma villkor och i samma utsträckning som till den första statens medborgare som är bosatta i denna tredje stat.

Avdelning II. Tillämplig lagstiftning om försäkringstillhörighet

Artikel 7

1. I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention skall en person, som är sysselsatt inom en fördragsslutande stats territorium, i fråga om denna sysselsättning omfattas av lagstiftningen endast i nämnda stat.

2. a) Om en person som normalt är i tjänst hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom den ena fördragsslutande statens territorium, av denna arbetsgivare utsänds till den andra fördragsslutande statens territorium för en period som inte förväntas överstiga 60 månader, skall han eller hon omfattas av lagstiftningen endast i den förra fördragsslutande staten som om han eller hon fortfarande var sysselsatt inom dess territorium.

b) Vid tillämpning av föregående stycke skall en arbetsgivare och ett dotterbolag som tillhör arbetsgivaren (enligt definitionen i lagstiftningen i den fördragsslutande stat från vilken personen har utsänts) anses vara en och densamma, under förutsättning att anställningen inom den andra fördragsslutande statens territorium skulle ha omfattats av lagstiftningen i den fördragsslutande stat från vilken personen har utsänts, om inte denna konvention hade funnits.

c) En person som har utsänts av en arbetsgivare inom en fördragsslutande stats territorium till den andra fördragsslutande statens territorium och som omfattas av lagstiftningen i den första staten enligt bestämmelserna i stycke a i denna punkt, skall anses vara bosatt endast i den förra staten vid tillämpning av svensk lagstiftning enligt artikel 2.1 b. Detsamma gäller medföljande make och barn under 18 år, så länge de inte har anställning som faller under den andra statens lagstiftning.

3. Punkt 2 i denna artikel skall tillämpas när en person som har utsänts av sin arbetsgivare från en fördragsslutande stats territorium till en tredje stats territorium, och som är försäkrad enligt lagstiftningen i den fördragsslutande staten under sin anställning inom den tredje statens territorium, därefter av denna arbetsgivare utsänds från den tredje statens territorium till den andra fördragsslutande statens territorium.

Artikel 8

En person, som i annat fall skulle omfattas av lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna med avseende på självständig förvärvsverksamhet utförd i endera staten och som är bosatt i en fördragsslutande stat, skall omfattas av lagstiftningen endast i den stat där han är bosatt.

Artikel 9

1. Om en person är anställd som befäl eller medlem i besättningen på ett fartyg, som för en fördragsslutande stats flagga, och omfattas av lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna, skall han vara underkastad lagstiftningen endast i den stat, vars flagga fartyget för. Vid tillämpning av den föregående meningen förstås med fartyg som för Förenta staternas flagga ett fartyg som anses som amerikanskt enligt Förenta staternas lagstiftning.

2. En person som i annat fall skulle ha omfattats av lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna med avseende på anställning som befäl eller besättningsmedlem på ett flygplan skall, vad avser denna anställning, endast omfattas av svensk lagstiftning om han är bosatt inom Sveriges territorium och endast av Förenta staternas lagstiftning om han är bosatt inom Förenta staternas territorium.

Artikel 10

1. Bestämmelserna i Wienkonventionen den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser och i Wienkonventionen den 24 april 1963 om konsulära förbindelser berörs inte av denna konvention.

2. Medborgare i en av de fördragsslutande staterna, som är anställda av denna stat inom den andra fördragsslutande statens territorium, men vilka inte är undantagna från den sistnämnda statens lagstiftning på grund av de i första stycket nämnda Wienkonventionerna, skall omfattas av lagstiftningen endast i den förstnämnda staten. Med anställning hos Förenta staterna avses anställning hos Förenta staternas regering eller hos ett självständigt regeringsorgan.

Artikel 11

1. De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna kan komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 7, 8, 9 och 10 med avseende på enskilda personer eller persongrupper, dock att de berörda personerna skall omfattas av lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna.

2. När en person, som enligt denna konvention omfattas av lagstiftningen i en fördragsslutande stat, även omfattas av lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten eller i en tredje stat enligt bestämmelser i en konvention mellan en fördragsslutande stat och en tredje stat, kan de behöriga myndigheterna i de två fördragsslutande staterna komma överens om att undanta personen i fråga från tillämpningen av avdelning II av denna konvention.

Avdelning III. Bestämmelser om förmåner

Kapitel I. Bestämmelser tillämpliga på Förenta staterna

Artikel 12

1. Om en person har fullgjort en försäkringsperiod av minst sex kvartal enligt Förenta staternas lagstiftning, men inte har fullgjort tillräckligt antal försäkringskvartal för att uppfylla villkoren för rätt till förmåner enligt Förenta staternas lagstiftning, skall försäkringsorganet i Förenta staterna för att fastställa rätten till förmåner enligt denna artikel medräkna försäkringsperioder fullgjorda enligt den svenska lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension i den mån de inte sammanfaller med försäkringsperioder som redan tillgodoräknats enligt Förenta staternas lagstiftning.

2. Vid bestämmandet av rätten till förmån enligt första stycket i denna artikel skall försäkringsorganet i Förenta staterna tillgodoräkna personen en försäkringsperiod av fyra kvartal för varje förmånsgrundande år som intygats av försäkringsorganet i Sverige. Någon försäkringsperiod skall dock inte tillgodoräknas för kalenderkvartal som redan tillgodoräknats som försäkringskvartal enligt Förenta staternas lagstiftning. Sammanlagda antalet försäkringskvartal som tillgodoräknas för ett år får icke överstiga fyra.

3. Om rätt till en förmån enligt Förenta staternas lagstiftning föreligger enligt bestämmelserna i första stycket, skall försäkringsorganet i Förenta staterna beräkna ett grundbelopp pro rata enligt Förenta staternas lagstiftning beräknat på a) de genomsnittsinkomster som tillgodoräknats uteslutande enligt Förenta staternas lagstiftning och b) förhållandet mellan längden av de försäkringsperioder som tillgodoräknats enligt Förenta staternas lagstiftning och längden av en försäkringstid för hela livet bestämd enligt Förenta staternas lagstiftning. De förmåner som utges enligt Förenta staternas lagstiftning skall grundas på detta grundbelopp pro rata.

4. Rätten till en förmån från Förenta staterna på grundval av bestämmelserna i första stycket skall upphöra när enligt Förenta staternas lagstiftning försäkringsperioder förvärvats som är tillräckliga för rätt till lika stor eller större förmån utan åberopande av bestämmelserna i första stycket.

5. Förenta staterna skall tillämpa artiklarna 4, 5 och 6 av denna konvention på ett sätt som överensstämmer med paragraf 233 (c) 4 i Förenta staternas socialförsäkringslag.

Kapitel II. Bestämmelser tillämpliga på Sverige

Artikel 13

1. Om någon inte har rätt till en förmån på grund av att han eller hon inte har tillgodoräknats tillräckliga försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning skall, om inte annat följer av denna konvention, rätten till förmånen bestämmas genom sammanläggning av försäkringsperioder som tillgodoräknats i de båda fördragsslutande staterna.

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna punkt skall fyra kvartal med försäkring enligt Förenta staternas lagstiftning anses vara ett år som får tillgodoräknas enligt den svenska lagstiftningen.

2. Bestämmelserna om sammanläggning i punkt 1 i denna artikel skall inte tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för rätt till garantipension eller till sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

3. Vid fastställande av rätten till sjukersättning eller aktivitetsersättning skall försäkring enligt Förenta staternas lagstiftning anses som försäkring enligt den svenska lagstiftningen. Vid tillämpning av föregående mening skall en person anses vara försäkrad enligt Förenta staternas lagstiftning om han eller hon är berättigad till en förmån enligt den lagstiftningen, eller kan tillgodoräkna sig minst fyra kvartals försäkringsperioder enligt den lagstiftningen under en period av åtta kalenderkvartal som slutar med det kalenderkvartal under vilket personen blev arbetsoförmögen enligt svensk lagstiftning.

Vid beräkning av inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning skall endast inkomst som intjänats under perioder då svensk lagstiftning var tillämplig beaktas. Förmåner enligt Förenta staternas lagstiftning skall inte påverka ett sådant ersättningsbelopp.

4. Bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 skall inte tillämpas på efterlevandestöd till barn. De skall inte heller tillämpas på garantipensioner eller sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

Avdelning IV. Övriga bestämmelser

Artikel 14

1. De behöriga myndigheterna skall vidtaga nödiga administrativa åtgärder för tilllämpningen av denna konvention.

2. Förbindelseorgan för genomförandet av konventionen är:

a) för Förenta staterna, socialförsäkringsadministrationen;

b) för Sverige, Riksförsäkringsverket.

Artikel 15

1. De fördragsslutande staternas behöriga myndigheter och försäkringsorgan skall, inom ramen för sina befogenheter, bistå varandra vid tillämpningen av konventionen. Sådant bistånd lämnas utan vederlag med de undantag om vilka enighet nås i en tillämpningsöverenskommelse.

2. Skriftväxling mellan de behöriga myndigheterna och försäkringsorganen, meddelanden från enskilda personer och ansökningar eller andra handlingar kan avfattas på engelska eller svenska.

Artikel 16

De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt underrätta varandra om sådana ändringar i den i artikel 2 angivna lagstiftningen som kan beröra tillämpningen av konventionen.

Artikel 17

De behöriga myndigheterna skall hålla varandra underrättade om de åtgärder som vidtas för tillämpningen av konventionen.

Artikel 18

I en fördragsslutande stat medgiven befrielse från avgifter eller kostnader, inbegripet stämpel-, notariats- och registreringsavgifter, för intyg och andra handlingar som skall ingivas till myndigheter eller försäkringsorgan i denna stat skall gälla även för handlingar som vid tillämpningen av konventionen skall ingivas till myndigheter och försäkringsorgan i den andra staten. Handlingar som skall företes i ärenden enligt denna konvention behöver inte legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

Artikel 19

En ansökan, besvärsinlaga eller annan handling, som enligt en fördragsslutande stats lagstiftning skall inges till ett försäkringsorgan i denna stat inom viss tid, skall anses ha inkommit i rätt tid, om den inom fastställd tid ingivits till ett försäkringsorgan i den andra staten. I sådant fall skall det försäkringsorgan, till vilket handlingen ingivits, anteckna dagen för mottagandet på handlingen och utan dröjsmål vidarebefordra den till förbindelseorganet i den andra staten.

Artikel 20

1. En skriftlig ansökan om förmåner som ingivits till ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat skall skydda sökandens rättigheter enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning, om

a) sökanden begär att ansökan skall betraktas som ansökan enligt den andra statens lagstiftning eller

b) sökanden, vid tiden för ansökningen lämnar upplysningar som visar att den person, på vars förhållanden anspråket grundar sig, har fullgjort försäkringsperioder enligt den andra statens lagstiftning förutsatt att sökanden inte särskilt begär att ansökan inte skall betraktas på detta sätt.

2. Sökanden kan begära att en ansökan som ingivits till ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat får verkan från en annan dag i den andra fördragsslutande staten, inom gränserna för och i överensstämmelse med lagstiftningen i denna andra stat.

Artikel 21

1. Utbetalningar enligt konventionen får göras i den utbetalande statens valuta.

2. Om valutarestriktioner införs i någon av de fördragsslutande staterna, skall de båda staternas regeringar omedelbart besluta om erforderliga åtgärder för att säkerställa överföring av belopp som någon av staterna har att utbetala enligt bestämmelserna i konventionen.

Artikel 22

1. Tvister som uppkommer vid tillämpningen av konventionen skall såvitt möjligt lösas i samförstånd av de fördragsslutande staternas behöriga myndigheter.

2. Om en sådan tvist inte har lösts inom sex månader, kan var och en av de fördragsslutande staterna hänskjuta ärendet för bindande avgörande till en skiljedomstol, vars sammansättning och förfarande de fördragsslutande staterna skall komma överens om.

Artikel 23

1. Denna konvention kan ändras i framtiden genom tilläggsavtal som från och med att de träder i kraft skall anses som integrerade delar av konventionen. Sådana tilläggsavtal kan ges retroaktiv verkan om så anges.

2. Den behöriga myndigheten i endera staten kan kalla till möte för övervägande av tillläggsavtal.

Avdelning V. Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 24

1. Denna konvention skall tillämpas på händelser som inträffat före dess ikraftträdande, i den mån de är av betydelse för rättigheter enligt den i artikel 2 angivna lagstiftningen. Konventionen grundar likväl ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före ikraftträdandet, och engångsbelopp vid dödsfall skall inte utbetalas om dödsfallet inträffade före ikraftträdandet. Försäkringsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande skall beaktas vid bestämmandet av rätt till förmåner enligt konventionen.

2. Bestämmelserna i konventionens avdelning III är tillämpliga endast på en ansökan om förmåner som ingivits tidigast dagen för ikraftträdandet. Om inget slutgiltigt beslut har fattats med anledning av en ansökan som ingivits före dagen för konventionens ikraftträdande, skall ansökan anses ha ingivits nämnda dag.

3. Beslut fattade före konventionens ikraftträdande skall icke beröra rättigheter som uppstår enligt konventionen. Konventionens ikraftträdande skall inte medföra att en kontantförmåns belopp sätts ned.

4. Bestämmelser i svensk lagstiftning som begränsar rätten till förmåner för förfluten tid skall icke tillämpas på en rätt som uppkommer till följd av konventionens ikraftträdande, förutsatt att den som gör anspråk på förmånerna ansöker om dessa inom ett år från dagen efter konventionens ikraftträdande.

5. Sysselsättningsperioder som anges i artikel 7 andra stycket skall räknas tidigast från den dag som denna konvention träder i kraft.

Artikel 25

1. Denna konvention kan sägas upp av vardera av de fördragsslutande staterna. Om konventionen sägs upp, skall den förbli i kraft till utgången av kalenderåret efter det år, under vilket den ena staten skriftligen delgav den andra staten uppsägningen.

2. Upphör konventionen genom uppsägning, skall dess bestämmelser äga fortsatt tilllämpning på förmåner som redan har beviljats. Genom särskild överenskommelse avgör de fördragsslutande staterna hur det skall förfaras med rättigheter under förvärvande.

Artikel 26

Konventionen skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad, under vilken vardera regeringen från den andra regeringen mottagit skriftlig underrättelse om att alla lagstadgade och författningsenliga åtgärder för konventionens ikraftträdande har fullgjorts.

Till bevis härom har de fördragsslutande staternas ombud, vederbörligen befullmäktigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna konvention.

Som skedde den 27 maj 1985 i Stockholm i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

För Amerikas förenta staters regering

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Agreement between the Kingdom of Sweden and the United States of America on Social Security

The Government of the Kingdom of Sweden ant The Government of the United States of America, being desirous of regulating the relationship between their two countries in the field of Social Security, have agreed to the following provisions:

Part I. General provisions

Article 1

For the purpose of this Agreement:

1. "Territory" means,

as regards the United States, the States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, American Samoa and the Northern Mariana Islands, and

as regards Sweden, the territory of the Kingdom of Sweden;

2. "National" means,

as regards the United States, a national of the United States as defined in Section 101, Immigration and Nationality Act of 1952, as amended, and

as regards Sweden, a person of Swedish nationality;

3. "Laws" means,

the laws and regulations concerning the systems of social security specified in Article 2;

4. "Competent Authority" means,

as regards the United States, the Commissioner of Social Security,

and

as regards Sweden, the Government or the Authority nominated by the Government;

5. "Agency" means,

as regards the United States, the Social Security Administration, and

as regards Sweden, any agency or authority responsible for implementing the laws specified in Article 2, paragraph 1 (b);

6. "Period of coverage" means,

a period of contributions, a period of earnings from employment or selfemployment, a period of residence or any similar period recognized as a period of coverage, according to the laws under which it was completed;

7. "Benefit" or "Pension" means,

any old-age, dependent, survivor or disability pension or benefit provided for in the laws of either Contracting State.

Article 2

1. For the purpose of this Agreement, the applicable laws concerning benefits and contributions are:

a. As regards the United States, the laws governing the Federal old-age, survivors, and disability insurance program:

(i) Title II of the Social Security Act and regulations pertaining thereto, except sections 226, 226A and 228 of that title and regulations pertaining to those sections,

(ii) Chapter 2 and Chapter 21 of the Internal Revenue Code of 1986 and regulations pertaining to those chapters;

b. As regards Sweden, the laws governing

(i) sickness compensation and activity compensation,

(ii) guaranteed pensions and in-come-based old-age pensions, and

(iii) survivors pensions and surviving children´s allowance;

provided, however, that this Agreement shall not affect coverage or the liability to pay contributions under branches of social security other than those referred to in this subparagraph.

2. This Agreement shall also apply to future laws and regulations which extend the laws of a Contracting State specified in paragraph 1 to new categories of beneficiaries or to new benefits unless an objection on the part of that State has been communicated to the other State not later than three months following the entry into force of such future laws and regulations.

3. Unless otherwise provided in this Agreement, laws within the meaning of paragraph 1 shall not include treaties or other international agreements concluded between one Contracting State and a third State, or laws or regulations promulgated for their specific implementation.

Article 3

Unless otherwise provided in this Agreement, this Agreement shall apply to:

(a) nationals of the Contracting States,

(b) refugees and stateless persons within the meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees, dated July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, dated January 31, 1967, and the Convention Relating to the Status of Stateless Persons, dated September 28, 1954,

(c) other persons with respect to the rights they derive from a national of either Contracting State, from a refugee or from a stateless person, and

(d) nationals of a State other than a Contracting State who are not included among the persons referred to in paragraph (c) of this Article.

Article 4

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons designated in Article 3 (a), (b) or (c) who reside in the territory of a Contracting State shall, in the application of the laws of that Contracting State, receive equal treatment with the nationals of that Contracting State.

Article 5

Unless otherwise provided in this Agreement, the laws of a Contracting State under which entitlement to or payment of benefits is dependent on residence or presence in the territory of that Contracting State shall not be applicable to the persons designated in Article 3 (a), (b) or (c) who reside in the territory of the other Contracting State.

Article 6

Unless otherwise provided in this Agreement, benefits payable under the laws of one of the Contracting States shall be paid to nationals of the other Contracting State, who are resident in the territory of a third State, on the same terms and to the same extent as to the nationals of the first Contracting State resident in the territory of this third State.

Part II. Applicable laws on coverage

Article 7

1. Unless otherwise provided in this Agreement, a person employed within the territory of one of the Contracting States shall, with respect to that employment, be subject to the laws of only that Contracting State.

2. (a) If a person normally in the service of an employer having a place of business in the territory of one Contracting State is sent by that employer to the territory of the other Contracting State for a period not expected to exceed 60 months, he shall be subject to the laws of only the first Contracting State as if he were still employed in the territory of the first Contracting State.

(b) For purposes of applying the preceding subparagraph, an employer and an affiliated or subsidiary company of the employer (as defined under the laws of the Contracting State from which the person was sent) shall be considered one and the same, provided that the employment in the territory of the other Contracting State would have been covered under the laws of the Contracting State from which the person was sent in the absence of this Agreement.

(c) A person who is sent by an employer located in the territory of one Contracting State to the territory of the other Contracting State, and who is subject to the laws of the first State according to the provisions of subparagraph (a), shall be considered resident in only the first State for purposes of Swedish laws designated in Article 2.1.b. as shall be the spouse and children under the age of 18 who accompany that person for any period in which they are not engaged in employment subject to the laws of the other State.

3. Paragraph 2 of this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from the territory of one Contracting State to the territory of a third State, and who is insured under the laws of that Contracting State while employed in the territory of the third State, is subsequently sent by that employer from the territory of the third State to the territory of the other Contracting State.

Article 8

A person who would otherwise be covered under the laws of both Contracting States with respect to self-employment performed in either Contracting State and who is a resident of one Contracting State shall be subject to the laws of only the Contracting State of which he is a resident.

Article 9

1. If a person is employed as an officer or member of a crew on a vessel which flies the flag of one Contracting State and is covered under the laws of both Contracting States, the person shall be subject to the laws of only the Contracting State whose flag the vessel flies. For purposes of the preceding sentence, a vessel which flies the flag of the United States is one defined as an American vessel under the laws of the United States.

2. A person who would other-wise be covered under the laws of both Contracting States with respect to employment as an officer or member of a crew on an aircraft shall, with respect to that employment, be subject only to the laws of Sweden, and only to United States laws if he resides in the territory of the United States.

Article 10

1. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.

2. Nationals of one of the Contracting States who are employed by that State in the territory of the other Contracting State but who are not exempt from the laws of the other Contracting State by virtue of the Vienna Conventions mentioned in paragraph 1 shall be subject to the laws of only the first Contracting State. Employment by the United States shall mean employment by the United States Government or an instrumentality thereof.

Article 11

1. The Competent Authorities of the two Contracting States may agree on exceptions to Articles 7, 8, 9 and 10, with respect to persons or categories of persons, provided that the affected persons shall be subject to the laws of one of the Contracting States.

2. Where a person covered under the laws of a Contracting State in accordance with this Agreement is also covered under the laws of the other Contracting State or a third State in accordance with the provisions of an agreement between either Contracting State and a third State, the Competent Authorities of the two Contracting States may agree to exclude the person from the application of Part II of this Agreement.

Part III. Provisions on benefits

Chapter I. Provisions Applicable to the United States

Article 12

1. Where a person has completed at least six quarters of coverage under United States laws, but does not have sufficient quarters of coverage to satisfy the requirements for entitlement to benefits under United States laws, the agency of the United States shall take into account, for the purpose of establishing entitlement to benefits under this Article, periods of coverage which are credited under Swedish laws on income-based old-age pension and which do not coincide with periods of coverage already credited under United States laws.

2. In determining eligibility for benefits under paragraph 1 of this Article, the agency of the United States shall credit four quarters of coverage for each creditable year of coverage certified by the agency of Sweden; however, no quarter of coverage shall be credited for any calendar quarter already credited as a quarter of coverage under United States laws. The total number of quarters of coverage to be credited for a year shall not exceed four.

3. Where entitlement to a benefit under United States laws is established according to the provisions of paragraph 1, the agency of the United States shall compute a pro rata primary insurance amount in accordance with United States laws based on (a) the person´s average earnings credited exclusively under United States laws and (b) the ratio of the duration of the person´s periods of coverage credited under United States laws to the duration of a coverage lifetime as determined in accordance with United States laws. Benefits payable under United States laws shall be based on the pro rata primary insurance amount.

4. Entitlement to a benefit from the United States which results from paragraph 1 shall terminate with the acquisition of sufficient periods of coverage under United States laws to establish entitlement to an equal or higher benefit without the need to invoke the provision of paragraph 1.

5. Articles 4, 5 and 6 of the Agreement shall be applied by the United States in a manner consistent with section 233 (c) (4) of the United States Social Security Act.

Chapter II. Provisions Applicable to Sweden

Article 13

1. Unless otherwise provided in this agreement, if a person is not eligible for a benefit because he has not accumulated sufficient periods of coverage under the laws of Sweden, the eligibility of that person for the benefit shall be determined by totalizing the periods of coverage accumulated in both Contracting States.

When applying the provisions in this paragraph, four quarters of coverage under United States laws shall be considered as a year creditable under the Swedish laws.

2. The totalizing provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to the basic requirement of three years of residence in Sweden for entitlement to a guaranteed pension or to sickness or activity compensation in the form of guaranteed compensation.

3. When determining the right to sickness or activity compensation, coverage under United States laws shall be considered the same as coverage under Swedish laws. For purposes of the preceding sentence, a person shall be considered to be covered under United States laws if the person is eligible for a benefit under suck laws or has credit for at least 4 quarters of coverage under such laws during a period of 8 calendar quarters ending with the calendar quarter in which the person became disabled according to Swedish laws.

When computing the amount of income-related sickness or activity compensation, only income earned during periods when Swedish laws were applicable shall be taken into account. Benefits under the laws of the United States shall not affect the amount of such compensation.

4. The provisions of Articles 5 and 6 shall not apply to surviving children´s allowance. Neither shall it apply to guaranteed pensions, nor to sickness or activity compensation in the form of guaranteed compensation.

Part IV. Miscellaneous provisions

Article 14

1. The Competent Authorities shall make all necessary administrative arrangements for the application of this Agreement.

2. Liaison agencies for the implementation of this Agreement shall be:

(a) for the United States, the Social Security Administration;

(b) for Sweden. the National Social Insurance Board.

Article 15

1. The Competent Authorities and the agencies of the Contracting States, within the scope of their respective authority, shall assist each other in implementing this Agreement. This assistance shall be free of charge subject to exceptions to be agreed upon in an administrative arrangement.

2. Correspondence between the Competent Authorities and agencies, communications from individual persons, and applications or documents may be in English or Swedish.

Article 16

The Competent Authorities shall inform each other as soon as possible of any amendments to the laws specified in Article 2 which may affect the application of this Agreement.

Article 17

The Competent Authorities shall keep each other informed of the measures taken for the application of this Agreement.

Article I8

Any exemption granted by one of the Contracting States from fees or charges. including stamp duties or notarial or registration fees, in respect of certificates and documents required to be submitted to its Competent Authority or an agency shall also apply to certificates and documents which for the purposes of this Agreement must be submitted to the Competent Authority or an agency of the other Contracting State. Documents and certificates which are presented for purposes of this Agreement shall be exempted from requirements for authentication by diplomatic or consular authorities.

Article 19

An application, appeal, or other document which according to the laws of a Contracting State must be submitted to an agency of that Contracting State within a specified period shall be considered to have been timely filed if it is submitted within the same period to an agency of the other Contracting State. In such case, the agency with which the application, appeal, or document has been filed shall indicate the date of receipt on the document and transmit it without delay to the liaison agency of the other Contracting State.

Article 20

1. A written application for benefits filed with an agency of one Contracting State shall protect the rights of the claimants under the laws of the other Contracting State if the applicant

(a) requests that it be considered an application under the laws of the other Contracting State or

(b) in the absence of a request that it not be so considered, provides information at the time of application indicating that the person on whose record benefits are claimed has completed periods of coverage under the laws of the other Contracting State.

2. An applicant may request that an application filed with an agency of one Contracting State be effective on a different date in the other Contracting State within the limitations of and in conformity with the laws of the other Contracting State.

Article 21

1. Payments under the Agreement may be made in the currency of the Contracting State making the payment.

2. Should currency restrictions be introduced by either of the Contracting States, the two Governments shall immediately decide on the necessary steps to insure the transfer of amounts owed by either Contracting State in conformity with the provisions of this Agreement.

Article 22

1. Disagreements arising in connection with the application of this Agreement shall, as far as possible, be resolved by mutual agreement between the Competent Authorities of the Contracting States.

2. If any such disagreement has not been resolved within a period of six months, either Contracting State may submit the matter to binding arbitration by an arbitral body whose composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting States.

Article 23

1. This Agreement may be amended in the future by supplementary agreements which, from their entry into force, shall be considered an integral part of this Agreement. Such supplementary agreements may be given retroactive effect if they so specify.

2. The Competent Authority of either Contracting State may call a meeting for the consideration of a supplementary agreement.

Part V. Transitional and final provisions

Article 24

1. This Agreement shall apply to events which occurred prior to its entry into forte insofar as they are relevant to rights under the laws specified in Article 2. However, no benefits shall be payable under this Agreement with respect to any period prior to its entry into force, and no lump sum death benefit shall be payable if the person died before its entry into force. Periods of coverage completed before the entry into force of this Agreement shall be taken into account in order to determine the right to benefits under this Agreement.

2. The provisions o Part III of this Agreement shall apply only to an application for benefits which is filed on or after the date this Agreement enters into force. Where no final decision has been made on an application filed before the date this Agreement enters into force, the application shall be considered to have been filed on that date.

3. Determinations made before the entry into force of this Agreement shall not affect rights arising under it. This Agreement shall not result in the reduction of cash benefit amounts because of its entry into force.

4. Provisions of Swedish laws limiting retroactivity of the right to benefits shall not apply to rights arising as a result of the entry into force of this Agreement, provided that the claimant submits an application for benefits within one year after the date of entry into force of this Agreement.

5. The period of work referred to in Article 7.2 shall be measured beginning on or after the date on which this Agreement enters into force.

Article 25

1. This Agreement may be denounced by either of the Contracting States. If the Agreement is denounced it shall remain in force and effect until the expiration of one calendar year following the year in which written notice of its denunciation is given by one of the Contracting States to the other Contracting State.

2. If this Agreement is terminated by denunciation, its provisions shall continue to apply to benefits which have already been awarded. Rights in the process of being acquired by virtue of this Agreement shall be settled by special arrangement between the Contracting States.

Article 26

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Government shall have received from the other Government written notification that it has complied with all statutory and constitutional requirements for the entry into force of the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Stockholm on the 27th of May, 1985 in duplicate in the English and Swedish languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Sten Andersson

For the Government of the United States

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Bilaga 2

Tillämpningsöverenskommelse till konventionen mellan Konungariket Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet

Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering har i enlighet med artikel 14 första stycket i konventionen av denna dag mellan Konungariket Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet, nedan benämnd "konventionen", kommit överens om följande:

Kapitel 1. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

I denna tillämpningsöverenskommelse använda uttryck skall ha samma innebörd som i konventionen.

Artikel 2

De i konventionens artikel 14 andra stycket angivna förbindelseorganen skall komma överens om gemensamma förfaranden och blanketter som erfordras för genomförandet av konventionen och denna tillämpningsöverenskommelse.

Kapitel 2. Bestämmelser om försäkringstillhörighet

Artikel 3

1. I fall som avses i konventionens artikel 7 andra stycket skall genom intyg visas att lagstiftningen i en fördragsslutande stat är tilllämplig. Aven i andra tillämpliga fall som avses i avdelning II i konventionen kan sådant intyg utfärdas.

2. Det i första stycket nämnda intyget skall på begäran utfärdas

- i Förenta staterna

av socialförsäkringsadministrationen

- i Sverige

av Riksförsäkringsverket eller av de organ som verket har bemyndigat därtill.

Kapitel 3. Bestämmelser om förmåner

Artikel 4

1. Det försäkringsorgan i en fördragsslutande stat, till vilket en ansökan om förmåner först inges i enlighet med artikel 20 i konventionen, skall utan dröjsmål underrätta den andra fördragsslutande statens försäkringsorgan härom, varvid för detta ändamål upprättade blanketter används. Försäkringsorganet skall även översända handlingar och andra tillgängliga uppgifter som kan erfordras för att försäkringsorganet i den andra staten skall kunna fastställa sökandens rätt till förmåner enligt bestämmelserna i konventionens avdelning III. Avser ansökan förmåner vid invaliditet, skall försäkringsorganet särskilt översända alla läkarutlåtanden om sökandens invaliditet som det förfogar över och som har betydelse för ärendet.

2. Det försäkringsorgan i en fördragsslutande stat som tar emot en ansökan som ingivits till ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten skall utan dröjsmål förse försäkringsorganet i den andra staten med sådana utlåtanden och andra tillgängliga uppgifter som detta kan behöva för att slutbehandla ärendet.

3. Det försäkringsorgan i fördragsslutande stat, till vilket en ansökan om förmåner ingivits, skall styrka riktigheten av de uppgifter som lämnas om sökanden och hans familjemedlemmar. Förbindelseorganen skall komma överens om vilka slag av uppgifter som skall styrkas.

Artikel 5

Vid tillämpningen av artikel 12 i konventionen skall det svenska försäkringsorganet underrätta Förenta staternas försäkringsorgan om de år, för vilka en person har förmånsgrundande försäkringsperioder enligt svensk lagstiftning.

Artikel 6

Vid tillämpning av artikel 13 i konventionen skall försäkringsorganet i Förenta staterna när så erfordras underrätta det svenska försäkringsorganet om de försäkringsperioder som en person fullgjort enligt Förenta staternas lagstiftning.

Kapitel 4. Övriga bestämmelser

Artikel 7

På det sätt varom närmare överenskommelse träffas med stöd av artikel 2 i denna tilllämpningsöverenskommelse skall försäkringsorganet i en fördragsslutande stat på begäran av försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten tillhandahålla tillgängliga uppgifter om varje angiven enskild persons anspråk som erfordras för tillämpning av konventionen eller den i konventionens artikel 2 första stycket angivna lagstiftningen.

Artikel 8

Kopior av handlingar som av försäkringsorganet i en fördragsslutande stat intygas vara sanna och riktiga kopior skall försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten utan ytterligare bestyrkande godta som sanna och riktiga kopior. Försäkringsorganet i var och en av de fördragsslutande staterna avgör vid tilllämpning av sin lagstiftning slutligt bevisvärdet av handlingar som underställts organet, oberoende av varifrån de kommer.

Artikel 9

De två fördragsslutande staternas förbindelseorgan skall på sätt varom överenskommelse skall träffas, för varje kalenderår utväxla statistik över det antal intyg som utfärdats enligt artikel 3 i denna tillämpningsöverenskommelse och de utbetalningar som enligt konventionen gjorts till förmånstagare. Uppgifterna skall för varje förmånsslag omfatta antalet förmånstagare och totala förmånsbeloppet.

Artikel 10

1. Begärs administrativt bistånd enligt artikel 15 i konventionen skall de försäkringsorgan som lämnar biståndet ersättas för andra utgifter än normala personal och driftkostnader.

2. Begär försäkringsorganet i en fördragsslutande stat att en sökande till förmån eller förmånstagare skall genomgå läkarundersökning, skall sådan undersökning, om försäkringsorganet så begär, ombesörjas av försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten, där sökanden eller förmånstagaren vistas, i överensstämmelse med de regler som gäller för det försäkringsorgan som ombesörjer undersökningen och på bekostnad av det försäkringsorgan som begär undersökningen.

3. Försäkringsorganet i endera fördragsslutande staten skall på begäran, utan kostnad för försäkringsorganet i den andra fördragsslutande staten, tillhandahålla alla medicinska uppgifter och handlingar som det förfogar över och som är av betydelse vid bedömning av sökandens eller förmånstagarens arbetsoförmåga.

4. Belopp som skall ersättas enligt första och andra styckena skall gottgöras så snart detaljerade uppgifter om utgifterna framlagts.

Artikel 11

I fall då konventionen eller tillämpningsöverenskommelsen föreskriver att meddelanden lämnas mellan försäkringsorgan i de fördragsslutande staterna, kan försäkringsorganen lämna sådana meddelanden antingen direkt eller genom förbindelseorganen.

Artikel 12

Såvida inte annat är medgivet enligt den allmänna lagstiftningen i en fördragsslutande stat skall uppgifter om en enskild person, som i överensstämmelse med konventionen vidarebefordras till denna stat av den andra fördragsslutande staten, användas uteslutande för tilllämpning av konventionen. Uppgifter av detta slag som en fördragsslutande stat har mottagit skall behandlas i enlighet med den nationella lagstiftningen i nämnda stat om skydd för uppgifter av privat och konfidentiell natur.

Artikel 13

Denna tillämpningsöverenskommelse skall träda i kraft samma dag som konventionen träder i kraft och skall gälla under samma tid.

Som skedde i Stockholm den 27 maj 1985 i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering

Sten Andersson

För Amerikas förenta staters regering

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg

Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement Between the Kingdom of Sweden and the United States of America on Social Security

The Government of the Kingdom of Sweden and The Government of the United States of America, in conformity with article 14.1 of the Agreement Between the Kingdom of Sweden and the United States of America on Social Security of this date, hereinafter referred to as the "Agreement", have agreed as follows:

Chapter 1. General Provisions

Article 1

Terms used in this Administrative Arrangement shall have the same meaning as in the Agreement.

Article 2

The liaison agencies designated in Article 14.2 of the Agreement shall agree upon joint procedures and forms necessary for the implementation of the Agreement and this Administrative Arrangement.

Chapter 2. Provisions of Coverage

Article 3

1. In cases referred to in Article 7.2 of the Agreement, the application of the laws of a Contracting State shall be proved by a certificate. In other appropriate cases referred to in Part II of the Agreement, such a certificate may also be issued.

2. The certificate referred to in paragraph 1 shall be issued upon request

- In the United States

By the Social Security Administration

- In Sweden

By the National Social Insurance Board or, after authorization, its delegate.

Chapter 3. Provisions on Benefits

Article 4

1. The agency of the Contracting State with which an application for benefits is first filed in accordance with Article 20 of the Agreement shall inform the agency of the other Contracting State of this fact without delay, using forms established for this purpose. It shall also transmit documents and such other available information as may be necessary for the agency of the other Contracting State to establish the right of the applicant to benefits according to the provisions of Part III of the Agreement. In the case of an application for disability benefits it shall. in particular, transmit all relevant medical evidence in its possession concerning the disability of the applicant.

2. The agency of a Contracting State which receives an application filed with an agency of the other Contracting State shall without delay provide the agency of the other Contracting State with such evidence and other available information as it may require to complete action on the claim.

3. The agency of the Contracting State with which an application for benefits has been filed shall verify the accuracy of the information pertaining to the applicant and his family members. The types of information to be verified shall be agreed upon by the liaison agencies.

Article 5

In the application of Article 12 of the Agreement, the Swedish agency shall notify the United States agency of the years in which a person has creditable periods of coverage under Swedish laws.

Article 6

In the application of Article 13 of the Agreement, the United States agency shall when necessary notify the Swedish agency of the periods of coverage which a person has completed under the laws of the United States.

Chapter 4. Miscellaneous Provisions

Article 7

In accordance with measures to be agreed upon pursuant to Article 2 of this Administrative Arrangement, the agency of one Contracting State shall, upon request of the agency of the other Contracting State, furnish available information relating to the claim of any specified individual for the purpose of administering the Agreement or the laws specified in Article 2.1 of the Agreement.

Article 8

Copies of documents which are certified as true and exact copies by the agency of one Contracting State shall be accepted as true and exact copies by the agency of the other Contracting State, without further certification. When applying its laws, the agency of each Contracting State shall be the final judge of the probative value of the evidence submitted to it from whatever source.

Article 9

The liaison agencies of the two Contracting States shall exchange statistics on the number of certificates issued under Article 3 of this Administrative Arrangement and on the payments made to beneficiaries under the Agreement for each calendar year in a form to be agreed upon. The data shall include the number of beneficiaries and the total amount of benefits, by type of benefit.

Article 10

1. Where administrative assistance is requested under Article 15 of the Agreement, expenses other than regular personnel and operating costs of the agencies providing the assistance shall be reimbursed.

2. Where the agency of a Contracting State requires that a claimant or beneficiary submit to a medical examination, such examination, if requested by that agency, shall be arranged by the agency of the other Contracting State in which the claimant or beneficiary is present, in accordance with the rules of the agency making the arrangements and the expense of the agency which requests the examination.

3. Upon request, the agency of either Contracting State shall furnish without expense to the agency of the other Contracting State any medical information and documentation in its possession relevant to the disability of the claimant or beneficiary.

4. Amounts owed under paragraphs 1 and 2 shall be reimbursed upon presentation of a detailed statement of expenses.

Article 11

Where the Agreement or this Administrative Arrangement provides for communication between agencies of the Contracting States, the agencies may communicate either directly or through the liaison agencies.

Article 12

Unless authorized by the national statues of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with the Agreement to that Contracting State by other Contracting State shall be used exclusively for purposes of implementing the Agreement. Such information received by a Contracting State shall be governed by the national statues of that Contracting State for the protection of privacy and confidentiality of personal data.

Article 13

This Administrative Agreement shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement and shall have the same period of validity.

Done at Stockholm on the 27th of May, 1985 in duplicate in the Swedish and English languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Sten Andersson

For the Government of the United States

Margaret M. Heckler

Franklin S. Forsberg