OBS! Det finns en senare version.

Områden: Mervärdesskatt

Ändring till och med: SFS 2011:225

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen, om inte Ekonomistyrningsverket beslutar annat enligt 2 §. Förordningen gäller dock inte affärsverken. Förordning (2008:1430).

2 § Ekonomistyrningsverket skall besluta att en myndighet inte skall omfattas av förordningen om verket bedömer att det är viktigare att det råder konkurrensneutralitet på en marknad där myndigheten bedriver verksamhet i konkurrens med en verksamhet som inte medför rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), än att myndigheten har kompensationsrätt enligt denna förordning.

Ekonomistyrningsverket skall samråda med Konkurrensverket innan beslut enligt denna bestämmelse fattas.

3 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Kompensation

4 § En myndighet som omfattas av denna förordning har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 10, 15 eller 16 §§ mervärdesskattelagen.

5 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).

6 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Rekvisition och redovisning mot inkomsttitel

7 § En myndighet som en viss månad har bokfört belopp som anges i 4 § får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Skatteverket. Förordning (2003:1040).

8 § Skatteverket ska betala ut det rekvirerade beloppet inom 10 dagar från det att rekvisitionen kommit in till myndigheten. Förordning (2011:225).

9 § Skatteverket ska redovisa det rekvirerade beloppet mot inkomsttiteln Mervärdesskatt när verket betalar ut det till myndigheten. Förordning (2011:225).

10 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Ränta

11 § Har en myndighet tillgodoförts ränta till följd av att myndigheten rekvirerat ett för högt belopp vid tillämpningen av 4 §, ska myndigheten betala ett belopp motsvarande räntan till Skatteverket, om den tillgodoförda räntan inte är obetydlig. Förordning (2008:1430).

Tillämpningsföreskrifter

12 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2008:1430

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.

2. För bidrag som avses i den upphävda 3 § och som har mottagits före den 1 januari 2009 gäller de upphävda paragraferna samt 1 och 11 §§ i sin äldre lydelse.