OBS! Det finns en senare version.

1 § Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen av samma dag om tillämpning av konventionen skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till förordningen (1978:798) om tillämpning av en konvention mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet.

2 § Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

3 § Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Bosnien-Hercegovina Civil- och kommunikationsministeriet.

Övergångsbestämmelser

2002:380

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 23 maj 1992.