OBS! Det finns en senare version.

Områden: Mervärdesskatt

1 § Det avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund samt tillhörande protokoll, som undertecknades i januari 2000, skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska och danska med samma giltighet. Den svenska texten framgår av bilagan till denna lag.

Bilaga

Avtal

mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

Regeringarna i Konungariket Sverige och Konungariket Danmark har enats om följande bestämmelser:

Artikel 1

Avtalets syfte

Syftet med detta avtal är att överenskomma hur mervärdesskatten på passageavgiften för den fasta vägförbindelsen över Öresund skall fördelas samt dessutom fastställa en administrativ ordning, som möjliggör en förenklad hantering av avdrag och återbetalning av mervärdesskatt för passagen över den fasta förbindelsen över Öresund.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal förstås med uttrycket:

1. "Den behöriga myndigheten":

a. i Danmark: Skatteministern,

b. i Sverige: Finansministern,

eller den myndighet i envar av dessa stater åt vilken det uppdras att handha frågor beträffande avtalet.

2. "Utländska företagare": Företagare som är skattskyldiga till mervärdesskatt i ett annat EU-land än Danmark eller Sverige samt företagare som är etablerade utanför EU.

3. "Passageavgift": Den avgift som tas ut för passage över den fasta vägförbindelsen över Öresund.

Artikel 3

Beskattningsunderlaget

Vid fördelning av det beskattningsbara värdet av passageavgiften tillkommer 50 procent av beskattningsunderlaget Danmark och 50 procent av beskattningsunderlaget Sverige.

Artikel 4

Avdrag

Företagare, som är skattskyldiga i Danmark, kan i enlighet med de danska reglerna dra av såväl den danska som den svenska mervärdesskatten på passageavgiften. Företagare, som är skattskyldiga i Sverige, kan i överensstämmelse med de svenska reglerna dra av såväl den svenska som den danska mervärdesskatten på passageavgiften.

Artikel 5

Återbetalning till utländska företagare

Återbetalning av den danska och svenska mervärdesskatten på passageavgiften till utländska företagare skall ske i Sverige.

Återbetalningen skall ske i enlighet med rådets åttonde direktiv av den 6 december 1979 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Regler för återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade inom landets territorium (79/1072/EEG) samt rådets trettonde direktiv av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium (86/560/EEG), såsom nämnda direktiv är genomförda i svenska författningar.

Artikel 6

Gottgörelse och ränta på utbetald skatt

De svenska myndigheterna skall föra noteringar över utbetalade belopp till utländska företagare. Den behöriga svenska myndigheten skall, innan utgången av den månad som följer efter utbetalningsmånaden, översända en samlad nota med det belopp som avser dansk mervärdesskatt till den behöriga danska myndigheten. Till beloppet skall läggas en ränta motsvarande genomsnittet av räntan på den svenska tvåmånaders statsskuldväxeln för den månad utbetalningarna skett. Beloppet anges i SEK. Den behöriga danska myndigheten skall föra över det samlade beloppet till de svenska myndigheterna senast den 15 i den följande månaden. Närmare bestämmelser om hur överföringen skall göras får avtalas om mellan de behöriga myndigheterna i Danmark och i Sverige.

Artikel 7

Merkostnader

Den behöriga svenska myndigheten skall årligen meddela den behöriga danska myndigheten storleken på de administrativa merkostnaderna för att återbetala dansk mervärdesskatt till utländska företagare. Danmark skall gottgöra Sverige dessa merkostnader. Gottgörelsen skall ske senast den 15 i månaden efter att meddelandet lämnats.

Artikel 8

Revision

Den behöriga danska myndigheten äger rätt att ta del av resultatet av den behöriga svenska myndighetens internrevisions granskning av system och rutiner avseende återbetalningar av mervärdesskatt på passageavgifterna till utländska företagare.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft 30 dagar efter det att följande villkor har uppfyllts:

1. Europeiska unionens råd har beslutat, att Danmark och Sverige kan frångå det sjätte direktivet av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (77/388/EEG), om hanteringen av mervärdesskatten för den fasta förbindelsen över Öresund.

2. De avtalsslutande parterna genom utväxling av diplomatiska noter underrättat varandra om att alla de lagstadgade åtgärder, som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande, har fullgjorts.

Artikel 10

Giltighetsperiod och ändring av avtalet

1. Detta avtal har ingåtts på obestämd tid. Det kan genom skriftligt meddelande sägas upp via diplomatiska kanaler av var och en av de avtalsslutande parterna och skall upphöra att gälla sex månader efter att sådant meddelande har mottagits.

2. Fråga om ändring kan när som helst tas upp av en av de avtalsslutande parterna.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal i två exemplar på svenska och danska språken varvid varje text äger lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering   För Konungariket
          Danmarks regering
Claes Ljungh        Peter Loft
Undertecknat den 25 januari 2000    Undertecknat den 27 januari
          2000