OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2006:1347

Inledande bestämmelser

1 § En fastighetsägare får skattereduktion enligt denna lag för utgifter för en anslutning för tele- och datakommunikation från ett allmänt tillgängligt telenät till ett småhus eller ett hyreshus. Detsamma gäller en juridisk person och en enskild näringsidkare i fråga om en sådan anslutning i annat fall till ett fast driftställe för näringsverksamhet.

Skattereduktion för ett handelsbolag får i stället göras för delägarna.

2 § En anslutning skall uppfylla följande krav för att skattereduktion skall få göras:

- anslutningen skall vara ny,

- den skall medge överföring med god teknisk kvalitet av multimedietjänster, och

- den skall ge den anslutne möjlighet att välja leverantör av överföringstjänster.

3 § Skattereduktion skall göras vid debiteringen av slutlig skatt på grund av 2002-2008 års taxeringar. Lag (2006:1347).

4 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelserna om juridiska personer skall dock tillämpas också på handelsbolag.

Termen hyreshus har samma betydelse som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Underlag för skattereduktion

5 § I underlaget för skattereduktionen ingår utgifter för en anslutning som tas i bruk under perioden den 1 januari 2001-den 31 december 2007 och som är betalda senast vid tidpunkten för ansökan. Lag (2006:1347).

6 § I underlaget får endast ingå utgifter för en anslutning som utförts av någon som innehar F-skattsedel vid den tidpunkt när ersättningen för arbetet bestäms eller när den betalas ut.

En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

7 § I underlaget får inte ingå utgifter för en anslutning som utförts av den som ansöker om skattereduktion.

Om ett handelsbolag eller ett dödsbo omfattas av bestämmelserna i första stycket gäller de även för delägare i bolaget eller boet.

I underlaget får inte heller ingå utgifter för abonnemang.

Skattereduktionens storlek

8 § Skattereduktionen uppgår till 50 procent av den del av underlaget som överstiger 8 000 kronor eller, i fråga om hyreshus, 8 000 kronor per bostad eller lokal som anslutits.

Skattereduktion får göras med högst 5 000 kronor eller, i fråga om hyreshus, 5 000 kronor per bostad eller lokal som anslutits.

9 § Skattereduktionen för en delägare av en fastighet utgör högst så stor andel av den totala skattereduktionen enligt 8 § som svarar mot delägarens andel av fastigheten vid ingången av det beskattningsår då anslutningen tas i bruk.

10 § För en fastighet som består av två eller flera småhus som till övervägande del upplåtits med hyresrätt eller bostadsrätt får reglerna tillämpas som om småhusen tillsammans utgör ett hyreshus, om skattereduktionen därigenom blir högre.

Ansökan

11 § En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos en Skatteverket. Lag (2003:733).

12 § Ansökan skall innehålla uppgift om

1. sökandens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

2. fastighetens beteckning,

3. sökandens andel i fastigheten,

4. det anslutningsarbete som har utförts och den överföringskapacitet som har specificerats för anslutningen,

5. huruvida det i utgiften för anslutningen ingår abonnemang och i så fall utgiften för detta,

6. underlaget för den skattereduktion som begärs,

7. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer för den som utfört anslutningen.

Till ansökan skall det fogas kopia av faktura eller motsvarande handling som visar vilken anslutning som har utförts, utgiften för anslutningen, uppgift om anslutningens överföringskapacitet och den utrustning som har installerats samt om huruvida anslutningen är utformad så att den inte hindrar den anslutne att välja leverantör av överföringstjänster.

Av ansökan eller en handling som fogas till denna skall det framgå när betalning har skett.

13 § Om ett handelsbolag avstår från sin rätt till skattereduktion till förmån för delägarna i bolaget, skall det av bolagets ansökan framgå att delägarna biträder ansökan och hur skattereduktionen skall fördelas mellan dem. Delägare som biträtt ansökan är att betrakta som sökande i fråga om sin rätt till skattereduktion.

14 § En ansökan om skattereduktion skall ha kommit in till Skatteverket senast den 1 mars 2008. Om en ansökan har kommit in senast den 1 mars under taxeringsåret, skall skattereduktionen tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen samma år. Lag (2006:1347).

15 § Har upphävts genom lag (2003:733).

Övriga bestämmelser

16 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller om debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverkets beslut om skattereduktion får omprövas, förutom i de fall som anges i skattebetalningslagen, om det föranleds av ett annat beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt.

Omprövning enligt andra stycket får ske senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen. Lag (2003:733).

17 § Skattereduktion enligt denna lag skall räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

Skattereduktionen tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och efter skattereduktion enligt lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxeringar.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt. Lag (2002:541).

18 § Skattereduktion enligt denna lag skall behandlas som ett näringsbidrag enligt 29 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Vid beräkning av kapitalvinst vid avyttring av fastighet skall anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen minskas med skattereduktionen.

19 § Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

20 § Har upphävts genom lag (2001:1181).

Övergångsbestämmelser

2003:733

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 16 § andra stycket gäller fortfarande för skattemyndighets beslut.