Områden: Inkomstskatt

Datum: 2005-11-15

Dnr: 131 612166-05/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser, med hänsyn till de skäl Regeringsrätten redovisat för sitt avgörande i RÅ 1997 ref. 25, att det inte krävs 78 övernattningar i Sverige under en sexmånadersperiod för att fråga ska vara om stadigvarande vistelse. Stadigvarande vistelse kan uppkomma även i fall med färre antal övernattningar under en sexmånadersperiod och ändå vara i överensstämmelse med det Regeringsrätten kom fram till i RÅ 1997 ref. 25.

2 Bakgrund och frågeställning

Dåvarande Skattemyndigheten i Stockholm uttalade i RättsNytt nr 5/1998 bl.a. följande i en kommentar till RÅ 1997 ref 25, även kallad Looman-domen.

"Utgången i kammarrätten, liksom minoritetens uppfattning i Regeringsrätten, kan enligt skattemyndighetens mening förklaras av att man där utgått från att Looman i genomsnitt övernattat endast två till tre gånger per vecka i Sverige. En så sporadisk vistelse har inte ansetts stadigvarande. Såväl länsrätten som Regeringsrättens majoritet har däremot utgått från att Looman i snitt haft tre övernattningar i Sverige per vecka. Denna något högre övernattningsfrekvens har ansetts tillräckligt för att vistelsen skall anses stadigvarande. En vistelse med i genomsnitt tre övernattningar per vecka konstituerar således bosättning här i riket.

Mot denna bakgrund finner skattemyndigheten att en vistelse i Sverige som pågår under sex månader eller mer, räknat från första till sista övernattningen, och som innefattar i genomsnitt minst tre övernattningar per vecka, dvs. 78 övernattningar per sexmånadersperiod, bör anses stadigvarande - om det inte i denna vistelse finns avbrott av betydande längd. Det är en nödvändig förutsättning att vistelsen här i landet pågår i minst ett halvt år. En vistelse som inte pågår i sex månader kan aldrig anses stadigvarande, även om antalet övernattningar uppgår till 78 eller fler. Hur övernattningarna fördelas under sexmånadersperioden är däremot av underordnad betydelse. Vistelsen skall i princip vara sammanhängande, men det finns inte något krav på övernattning i Sverige varje vecka eller ens varje månad under den aktuella tiden. I den sammanhängande vistelsen i Sverige skall ju inräknas tillfälliga avbrott för vistelse i utlandet."

Fråga har nu bl.a. mot denna bakgrund ställts om RÅ 1997 ref. 25 ska tolkas så att det krävs 78 övernattningar under en sexmånadersperiod för att fråga ska vara om stadigvarande vistelse.

3 Gällande rätt m.m.

Den som vistas stadigvarande i Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § punkt 2 inkomstskattelagen, (1999:1229), IL.

RÅ 1997 ref. 25 avsåg en person som en normal arbetsvecka kom till Sverige på måndag morgon, återvände till hemlandet på fredag eftermiddag och däremellan avbröt Sverigevistelsen för besök en till två dagar i Danmark eller Norge med en övernattning. Alla längre ledigheter och semestrar har han tillbringat i sitt hem i Nederländerna. Beskrivna förhållanden gällde under perioden januari 1994 - april 1995.

Regeringsrätten uttalade i domen att "full klarhet råder inte om i vilken utsträckning" personens befattning som verkställande direktör hos ett svenskt bolag föranlett vistelse i Sverige. Regeringsrätten utgick sedan från hur den skattskyldige vistades i hemlandet Nederländerna, Sverige, Danmark och Norge under en "normal arbetsvecka". Rättsfallet visar att en regelmässig vistelse med tre övernattningar per vecka i Sverige innebär att personen uppfyller rekvisitet stadigvarande vistelse.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket redovisade i skrivelse, daterad den 14 februari 2005 med diarienummer 130 92654-05/111, vad verket anser vara ett "tillfälligt avbrott" i en stadigvarande vistelse. I den skrivelsen konstaterar Skatteverket att det är svårt att tillämpa RÅ 1997 ref. 25 på situationer där såväl vistelserna i Sverige som avbrotten för vistelse i utlandet är längre och mera sammanhängande än som var aktuellt i det nämnda rättsfallet. Skrivelsen från den 14 februari 2005 tar således sikte på att klargöra vilka riktlinjer Skatteverket anser ska gälla vid bedömningar av situationer där såväl vistelser i Sverige som i utlandet exempelvis uppgår till flera månader, jfr bl.a. skrivelsens inledande sammanfattning samt under "Skatteverkets bedömning".

När det gäller den specifika frågeställningen som kommit upp vill Skatteverket klargöra hur verket ser på resonemanget som innebär att 78 övernattningar under en sexmånadersperiod skulle krävas för att en stadigvarande vistelse enligt 3 kap. 3 § punkt 2 IL ska kunna vara aktuell.

Regeringsrätten angav, som framgår under avsnittet som behandlar gällande rätt, att det inte rådde full klarhet om personens vistelse i Sverige under de 16 månader han var anställd i Sverige. Regeringsrätten hade som utgångspunkt för sitt ställningstagande att personen under en normal arbetsvecka kom till Sverige på måndag morgon och återvände till Nederländerna på fredag eftermiddag. Eftersom en normal arbetsvecka, för personen rättsfallet gäller, såg ut på det sätt som beskrivs kan det ha funnits arbetsveckor där såväl vistelser och arbete har förlagts på ett sätt som avviker från beskrivningen av en normal arbetsvecka. Under veckor som avvikit från normala arbetsveckor kan ett färre antal dagar och nätter ha tillbringats i Sverige. Denna omständighet beaktat tillsammans med det faktum att längre ledigheter och semestrar tillbringats utomlands talar för att personen knappast kan ha tillbringat så många övernattningar som 78 stycken i Sverige under en sexmånadersperiod. Det torde istället vara så att antalet övernattningar under en sexmånadersperiod varit färre än 78 stycken. Regeringsrättens uttalande om att full klarhet inte råder om personens vistelser i Sverige talar inte heller emot en sådan slutsats. Regeringsrätten har likafullt bedömt att personens vistelse i Sverige varit stadigvarande. Skatteverket anser därför inte att Regeringsrätten i sin dom preciserat en gräns för vilket antal övernattningar i Sverige under en sexmånadersperiod som krävs för att en stadigvarande vistelse ska uppkomma.

Skatteverket anser således, med hänsyn till de skäl Regeringsrätten redovisat för sitt avgörande i RÅ 1997 ref. 25, att det inte krävs 78 övernattningar i Sverige under en sexmånadersperiod för att fråga ska vara om stadigvarande vistelse. Stadigvarande vistelse kan uppkomma även i fall med färre antal övernattningar under en sexmånadersperiod och ändå vara i överensstämmelse med det Regeringsrätten kom fram till i RÅ 1997 ref. 25.