Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2005-06-28 Utmatning på elnätet av överskottsel från vindkraftverk - yrkesmässig leverans eller inte
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2005-06-21 Omsättningsland för tjänster på fartyg i utrikes trafik
2005-02-21 Databas för personal- och verksamhetsplanering inom skatteverksamheten
2005-06-22 Fråga om myndighetsutövning vid kommuns tillhandahållande av parkering på kvartersmark eller i parkeringshus
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2005-05-23 Avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som har ett direkt och omedelbart samband med försäljning av aktier
2005-11-25 Redovisning av mervärdesskatt i skattedeklaration på grund av särskilda skäl
2005-01-10 Skattemässiga konsekvenser hos låntagaren när ett förbjudet lån som beskattats enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL skrivs av
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2005-06-21 Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattning av specialbyggnad
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2005-02-02 Vinstmarginalbeskattning och utländska begagnade bilar och motorcyklar
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2005-12-06 Omsättningsland – idrottstränare
2005-06-02 Avdragsrätt vid förvärv av varor och tjänster som endast delvis ska användas i den ekonomiska verksamheten
2005-02-08 Skattesats på stick- och sömnadsbeskrivningar, bygg/monteringsbeskrivningar, matrecept m.m.
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2005-02-14 Vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2005-04-15 Vad innefattas i begreppet annat avtal än skatteavtal i den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 st. IL)?
2005-04-14 Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2005-03-15 Beräkning av ränta på skatt som varit föremål för betalningssäkring
2005-08-31 Handel med utsläppsrätter
2005-11-30 Omsättningsland - skadereglering m.m.
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2005-02-21 Jämkning av kostnadsklasspoäng för gremmeniellasvampskador vid AFT 05
2005-04-12 Tidigareläggning av förfallodag
2005-05-03 Framtida gravskötsel
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2005-07-04 Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2005-03-08 Omräkning av valuta vid fakturering av förskotts- och a contobetalningar, upprättande av samlingsfaktura m.m.
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2005-06-14 Tillämpning av koncernslussningsregeln vid mervärdesskattefri fastighetsupplåtelse
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2005-06-17 Förseningsavgift när självdeklaration ska lämnas av förmyndare, god man eller förvaltare
2005-05-16 Erfarenhetstal för mobilmaster
2005-12-08 Talan om personligt betalningsansvar för skatt enligt bestämmelserna i 13 kap. 17 § aktiebolagslagen
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2005-05-02 Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2005-06-17 Beloppsgränser för uttag av skattetillägg och för eftertaxering respektive efterbeskattning
2005-04-14 Fastighetsfållan och fastighetsförvaltande företag
2005-04-19 Värdering av hem för vård eller boende (HVB-hem) i småhus
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2005-01-25 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
2005-10-10 Handel med elcertifikat och liknande rättigheter
2005-07-08 Beskattningsunderlaget vid omsättning
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
2005-06-30 Idrottsutövares verksamhet bedriven som företag – mervärdesskattekonsekvenser
2005-01-26 Är snabbrestföring möjlig av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrade skatte- och skattetilläggsfordringar?
2005-02-01 Omsättningsland – förmedlare i annans namn för dennes räkning
2005-04-05 Företrädaransvar - betydelsen av betalningsanstånd
2005-07-25 Bouppgivares närvaro
2005-01-24 Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen?
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2005-12-12 Klassificering av strand vid två skiften
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2005-02-03 Studerande med tillfälliga arbeten
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år
2005-03-01 Omsättningsland för modelluppdrag m.m.
2005-01-13 Skattesats för fotbollsgolf
2005-01-24 Jämkning enligt punkten 8 i övergångsbestämmelserna
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2005-06-03 Vattenfastigheter
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2005-10-04 Export vid omsättning i flera led
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2005-11-17 Fråga om det föreligger en utredningsskyldighet för Skatteverket, som har betydelse för uttag av skattetillägg, när redovisad utgående mervärdesskatt i en skattedeklaration understiger 25, 12 respektive 6 % av den i deklarationen redovisade skattepliktiga omsättningen inom Sverige
2005-04-05 Delägarbeskattade juridiska personers hemvist enligt skatteavtal
2005-03-02 Husbåtar
2005-06-17 Väsentlig ekonomisk betydelse enligt 2 kap. 4 § p. 2 taxeringslagen
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2005-06-17 Omsättningsland för hästtränare m.m.
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2005-01-20 Mervärdesskatt vid uthyrning av tillfällig bostad i rum och stugor
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2005-05-13 Hälsoundersökningar – förmånsbeskattning och avdragsrätt
2005-09-16 Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig; mervärdesskatt
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2005-07-01 Kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2005-11-25 Beskattning av retroaktiv ersättning för arbete utfört i luften
2005-12-05 Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL
2005-05-03 Delgivning av testamente
2005-12-06 Omsättningsland – förmedling för annans räkning i dennes namn
2005-12-21 Omsättningsland - tjänster med anknytning till finansiella tjänster
2005-11-15 Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2005-01-24 Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2005-01-24 Stormen och beskaffenhetstidpunkten vid AFT 05
2005-03-02 Ridhus
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2005-06-15 Skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad tandläkare m.fl.
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
2005-04-20 Vindkraftverk hänförs till byggnadsinventarier
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2005-10-20 Hälsointyg och andra utlåtanden - komplettering av skrivelse om skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare m.fl.
2005-03-31 Vilken kostnadsränta - låg eller hög - ska påföras vid debitering av skatt för s.k. non filers, dvs. skattskyldiga som inte varit vare sig moms- eller arbetsgivarregistrerade?
2005-05-10 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2005-12-23 Begreppet person med hemvist i kommun i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet
2005-02-15 Amortering av fordran
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2005-03-08 Omräkning av valuta vid fakturering av förskotts- och a contobetalningar, upprättande av samlingsfaktura m.m.
2005-06-17 Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2005-11-29 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2005-03-10 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2005-05-12 Alternativregeln vid lagervärderingen och dess samband med räkenskaperna
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2005-01-21 Uthyrning av konferenslokal
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen
2005-08-30 Skatteplikt och skattesats vid omsättning av idrottstjänster
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening
2005-03-22 Tolkning av begreppen "förvärvas här" och ”förvärvas i” - 5 kap. 7 § ML
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening