OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2003:1001

Regeringen föreskriver enligt artikel 3 punkt 1 j i avtalet den 23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet att ärenden som skall handläggas av behörig myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket. Är ett ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2003:1001).

Övergångsbestämmelser

2003:1001

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i andra stycket gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.