OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Ändring till och med: SFS 2000:1347

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller vid beräkning av inkomst enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i fråga om sådana omstruktureringar som anges i 3--6 §§ (internationella fusioner, fissioner, verksamhetsöverlåtelser och andelsbyten). En förutsättning är att omstruktureringen berör bolag, vilka är hemmahörande i olika medlemsstater i Europeiska gemenskapen eller, i fråga om internationella andelsbyten, att någon andelsägare i det förvärvade bolaget är hemmahörande i Sverige och det förvärvande bolaget är hemmahörande i en annan medlemsstat.

2 § Med bolag avses svenskt aktiebolag, svenskt bankaktiebolag och svenskt försäkringsaktiebolag samt utländskt företag som uppfyller villkoren i artikel 3 leden a och c i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende fusioner, fissioner, överföringar av tillgångar och andelsbyten, som berör bolag från olika medlemsstater, i direktivets lydelse den 1 januari 1995 (90/434/EEG).

Ett bolag skall anses vara hemmahörande i en viss medlemsstat om det enligt lagstiftningen i denna stat är hemmahörande i staten i skattehänseende och inte skall anses ha hemvist i en annan stat på grund av avtal om undvikande av dubbelbeskattning. Skall bolaget anses ha hemvist i en annan medlemsstat, skall det anses vara hemmahörande i denna andra medlemsstat. Motsvarande gäller i fråga om andelsägare som inte är bolag.

3 § Med internationell fusion avses ett förfarande genom vilket

dels ett eller flera bolags samtliga tillgångar och skulder övertas av ett annat bolag på det sätt som anges i andra stycket,

dels det överlåtande bolaget eller de överlåtande bolagen upplöses utan likvidation,

dels vederlag till andra andelsägare i det överlåtande bolaget eller de överlåtande bolagen än det övertagande bolaget utgår enligt tredje stycket.

Fusion kan ske mellan ett eller flera överlåtande bolag på den ena sidan och ett befintligt övertagande bolag på den andra sidan eller mellan två eller flera överlåtande bolag genom att de bildar ett nytt övertagande bolag.

Vederlag i form av andelar i det övertagande bolaget skall utgå till andra andelsägare i det överlåtande bolaget eller de överlåtande bolagen än det övertagande bolaget. Som vederlag får även lämnas pengar. Den kontanta ersättningen får dock uppgå till högst ett belopp motsvarande 10 procent av det nominella värdet av de andelar som lämnas som vederlag. Saknas nominellt värde på dessa andelar, beräknas i stället den högsta tillåtna kontanta ersättningen med utgångspunkt i den del av det inbetalade andelskapitalet i det övertagande bolaget som belöper på andelarna.

4 § Med internationell fission avses ett förfarande genom vilket

dels ett bolags samtliga tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag,

dels det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation,

dels vederlag till andra andelsägare i det överlåtande bolaget än de övertagande bolagen utgår enligt andra stycket.

Vederlag i form av andelar i de övertagande bolagen skall utgå till andra andelsägare i det överlåtande bolaget än de övertagande bolagen. Vart och ett av de övertagande bolagen skall utge vederlag i förhållande till värdet av vad som erhållits. Som vederlag får även lämnas pengar. Den kontanta ersättningen får dock uppgå till högst ett belopp motsvarande 10 procent av det nominella värdet av de andelar som lämnas som vederlag av respektive bolag. Saknas nominellt värde på dessa andelar, beräknas i stället den högsta tillåtna kontanta ersättningen med utgångspunkt i den del av det inbetalade andelskapitalet i respektive övertagande bolag som belöper på andelarna.

5 § Med internationell verksamhetsöverlåtelse avses ett förfarande genom vilket ett bolag (det överlåtande bolaget) överlåter samtliga tillgångar i sin verksamhet eller i en eller flera verksamhetsgrenar till ett annat bolag (det övertagande bolaget) mot vederlag av andelar i det övertagande bolaget. Har det överlåtande bolaget skulder, som är hänförliga till de överlåtna tillgångarna, får vederlag utgå i form av, utom andelar i det övertagande bolaget, att det övertagande bolaget övertar betalningsansvaret för dessa skulder.

Med verksamhetsgren avses sådana tillgångar som utgör en rörelsegren enligt 11 kap. 8 § 9 aktiebolagslagen (1975:1385) eller, om fråga inte är om ett svenskt aktiebolag, skulle ha utgjort en sådan rörelsegren om bolaget varit ett svenskt aktiebolag.

6 § Med internationellt andelsbyte avses ett förfarande genom vilket ett bolag (det förvärvande bolaget) förvärvar andelar i ett annat bolag (det förvärvade bolaget) av andelsägare i det senare bolaget. Vederlag skall utgå i form av andelar i det förvärvande bolaget. Som vederlag får även lämnas pengar. Den kontanta ersättningen får dock uppgå till högst ett belopp motsvarande 10 procent av det nominella värdet av de andelar som lämnas som vederlag. Saknas nominellt värde på dessa andelar, beräknas i stället den högsta tillåtna kontanta ersättningen med utgångspunkt i den del av det inbetalade andelskapitalet i det övertagande bolaget som belöper på andelarna.

Internationella fusioner

7 § Vid internationella fusioner gäller 8--16 §§. Vad som sägs beträffande det överlåtande bolaget gäller, om det finns flera överlåtande bolag, vart och ett av dessa.

8 § En internationell fusion medför inte att det överlåtande bolaget skall beskattas eller att bolaget medges avdrag för förlust.

9 § Det övertagande bolaget träder i det överlåtande bolagets ställe vid beräkning av beskattningsbar inkomst med de undantag som anges i 10--12 §§.

Såvitt avser rätt till avdrag för underskott enligt lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet och enligt 2 § 14 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt gäller första stycket endast när ett helägt dotterbolag går upp i sitt moderbolag eller när det överlåtande bolaget är ett bankaktiebolag eller ett försäkringsaktiebolag.

Om det överlåtande bolaget vid ingången av beskattningsåret närmast före det beskattningsår då fusionen skedde var ett fåmansföretag enligt punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370), gäller första stycket i fråga om rätt till avdrag för underskott enligt 2 § 14 mom. lagen om statlig inkomstskatt endast om det övertagande bolaget ägde mer än nio tiondelar av andelarna i det överlåtande bolaget vid samma tidpunkt.

10 § I fråga om tillgångar samt skulder och andra förpliktelser gäller 8 och 9 §§ endast till den del tillgångar och förpliktelser har överförts från ett bolag som är hemmahörande i Sverige till ett bolag som är hemmahörande i en annan medlemsstat och knutits till ett fast driftställe i Sverige för det övertagande bolaget, i fråga om vilket inkomst inte är undantagen från beskattning här på grund av avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

Föreligger förutsättningar enligt första stycket för att tillämpa 8 och 9 §§ på tillgångar samt skulder och andra förpliktelser, gäller dessa paragrafer även beträffande periodiseringsfonder enligt lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder, ersättningsfonder enligt lagen (1990:663) om ersättningsfonder, reserveringar för framtida utgifter och rätt till avdrag för underskott som avses i 9 § andra stycket.

Med fast driftställe i Sverige avses sådan plats för affärsverksamhet som utgör fast driftställe här i landet enligt såväl punkt 3 första och andra styckena av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) som, om avtal om undvikande av dubbelbeskattning med den stat i vilken det övertagande bolaget är hemmahörande föreligger, sådant avtal. Motsvarande gäller beträffande fall som avses i tredje stycket den nämnda punkten.

11 § Har inventarier och andra tillgångar, på vilka reglerna om avdrag för värdeminskning i punkterna 12--14 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) är tillämpliga, överförts och har dessa tillgångar i räkenskaperna för det övertagande bolaget tagits upp till ett högre värde än det som följer av 9 §, medför detta inte att bolaget förlorar rätten att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning. En förutsättning är att bolaget tar upp skillnaden som intäkt för det beskattningsår då fusionen skett eller med en tredjedel för vart och ett av det beskattningsåret och de två närmast följande beskattningsåren.

12 § Det övertagande bolaget har rätt till avdrag för underskott hos det överlåtande bolaget avseende beskattningsåret före det beskattningsår då fusionen ägde rum först vid taxeringen för det sjätte beskattningsåret efter det sistnämnda beskattningsåret.

Var det överlåtande bolaget ett bankaktiebolag eller ett försäkringsaktiebolag tillämpas även 7 § femte stycket lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet.

13 § Var det överlåtande och det övertagande bolaget hemmahörande i främmande medlemsstater och har det överlåtande bolaget ett fast driftställe i Sverige enligt de grunder som anges i 10 § tredje stycket, tillämpas 8--12 §§ som om detta bolag varit svenskt.

14 § Har tillgångar och skulder överförts från ett bolag som är hemmahörande i Sverige till ett bolag som är hemmahörande i en annan medlemsstat, gäller andra stycket till den del de överförda tillgångarna och skulderna är knutna till en plats i en tredje medlemsstat, som enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning mellan Sverige och den tredje staten utgör ett fast driftställe eller, om sådant avtal inte föreligger, skulle ha utgjort ett fast driftställe om bestämmelserna i punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) varit tillämpliga i den tredje staten.

I fall som anges i första stycket får det överlåtande bolaget beskattas. Avdrag medges dock inte för förlust. Punkt 4 av anvisningarna till 20 § kommunalskattelagen och lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall tillämpas som om den skatt i den tredje staten, som skulle ha utgått förutan lagstiftning där enligt det i 2 § första stycket angivna direktivet, faktiskt hade utgått.

15 § Har ett övertagande bolag, som är hemmahörande i Sverige, haft andelar i det överlåtande bolaget, medför utslocknandet av andelarna genom fusionen inte att skattepliktig inkomst eller avdragsgill förlust uppkommer. Detta gäller dock inte om röstetalet för andelarna har understigit 25 procent av samtliga röster i det överlåtande bolaget.

16 § Vid beskattningen av andelsägarna i det överlåtande bolaget tillämpas även bestämmelserna i 23 § eller, om de på grund av fusionen utslocknade andelarna har utgjort lagertillgångar i näringsverksamhet, 24 §. Det som sägs i de nämnda lagrummen beträffande andelar i det förvärvade bolaget och i det förvärvande bolaget skall härvid gälla de utslocknade andelarna i det överlåtande bolaget respektive de andelar i det övertagande bolaget som lämnats som fusionsvederlag.

Internationella fissioner

17 § Vid internationella fissioner tillämpas 8--11 §§ samt 13--16 §§ varvid det som sägs om det övertagande bolaget skall gälla de övertagande bolagen.

Rätt till avdrag för underskott enligt lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet och enligt 2 § 14 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt föreligger inte.

18 § Vid tillämpning av 9 § skall periodiseringsfond och ersättningsfond fördelas på de övertagande bolagen i förhållande till de på varje bolag överförda nettovärdena.

Med nettovärde avses skillnaden mellan de skattemässiga värdena på tillgångarna och skulderna.

Internationella verksamhetsöverlåtelser

19 § Vid en internationell verksamhetsöverlåtelse tas vederlaget inte upp som intäkt hos det överlåtande bolaget. I stället skall som vederlag anses,

1. till den del de överlåtna tillgångarna har utgjorts av inventarier och andra tillgångar på vilka reglerna om avdrag för värdeminskning i punkterna 12--14 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) är tillämpliga: det skattemässiga restvärdet,

2. till den del de överlåtna tillgångarna har utgjorts av fastigheter som var lagertillgångar: det skattemässiga värdet minskat med medgivna värdeminskningsavdrag som inte har gjorts i räkenskaperna,

3. till den del de överlåtna tillgångarna har utgjorts av andra lagertillgångar än fastigheter samt av pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar: det skattemässiga värdet.

Har överlåtna inventarier m. m. utgjort endast en del av det överlåtande bolagets hela bestånd av inventarier m. m., skall som skattemässigt restvärde för de överlåtna inventarierna m. m. anses en skälig del av restvärdet för hela beståndet av inventarier m. m.

I fråga om sådana tillgångar som avses i 25--31 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall en internationell verksamhetsöverlåtelse behandlas som en gåva för det överlåtande bolaget. Bestämmelsen i 24 § 2 mom. tredje stycket nämnda lag skall dock inte tillämpas.

Bestämmelserna i punkt 1 fjärde och sjätte styckena av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen skall inte tillämpas vid internationella verksamhetsöverlåtelser.

20 § Vid internationella verksamhetsöverlåtelser tillämpas även 9--14 §§.

Vid tillämpning av 9 § gäller följande. Har överlåtelsen inte omfattat hela verksamheten i det överlåtande bolaget, får högst så stor andel av periodiseringsfond, ersättningsfond och rätt till avdrag för underskott övertas, som svarar mot förhållandet mellan det nettovärde som avses i 18 § andra stycket och nettovärdet av tillgångarna och skulderna i det överlåtande bolaget omedelbart före överlåtelsen. Reservering för framtida utgifter skall övertas till den del den är hänförlig till vad som överlåtits.

21 § Anskaffningsvärdet för de andelar som det överlåtande bolaget erhållit i vederlag utgörs av skillnaden mellan de skattemässiga värdena på tillgångarna och skulderna som överlåtits.

Internationella andelsbyten

22 § Vid ett internationellt andelsbyte skall 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag om den skattskyldige begär det.

Har en realisationsvinst uppkommit enligt den nämnda lagen för den som avyttrat andelar i det förvärvade bolaget, gäller 23 § denna lag. Har de avyttrade andelarna utgjort lagertillgångar i näringsverksamhet och överstiger vederlaget deras skattemässiga värde, gäller 24 §.

En förutsättning för bestämmelserna i andra stycket är, om vederlag i pengar utgår, att denna del av vederlaget understiger realisationsvinsten eller, i fråga om lagertillgångar, skillnaden mellan hela vederlaget och de avyttrade andelarnas skattemässiga värde. Lag (1996:1228).

23 § Som realisationsvinst avseende det beskattningsår, då avyttringen av andelar i det förvärvade bolaget skett, skall räknas den del av vederlaget som utgörs av pengar.

Som realisationsvinst avseende det beskattningsår, då de mottagna andelarna i det förvärvande bolaget avyttrats, skall anses, förutom realisationsvinst på dessa andelar, även realisationsvinst på grund av avyttringen av andelar i det förvärvade bolaget. Från belopp som på grund härav skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet, tjänst eller kapital avräknas belopp som tagits upp i respektive inkomstslag på grund av första stycket. Avyttras inte samtliga mottagna andelar, skall som realisationsvinst på grund av avyttringen av andelar i det förvärvade bolaget anses så stor del av realisationsvinsten, efter avräkning som anges i andra meningen, som svarar mot förhållandet mellan antalet avyttrade andelar och antalet mottagna andelar.

Avyttras även de mottagna andelarna i det förvärvande bolaget genom ett internationellt andelsbyte, skall belopp som avses i andra stycket i stället beskattas när de andelar som erhållits som vederlag vid det andelsbytet avyttras. Utslocknar de mottagna andelarna på grund av en internationell fusion eller fission, skall belopp som avses i andra stycket i stället beskattas när de andelar, som erhållits som vederlag vid fusionen eller fissionen, avyttras. Motsvarande gäller om ytterligare andelsbyten, fusioner eller fissioner sker.

Det som sägs i andra stycket om beskattning av belopp som avses där gäller även om andelarna i det förvärvande bolaget övergår till ny ägare genom arv, testamente, bodelning eller gåva. Motsvarande gäller vid till- lämpning av tredje stycket.

De mottagna andelarna i det förvärvande bolaget skall anses anskaffade för ett belopp som motsvarar deras värde vid förvärvet.

Det belopp som enligt andra stycket beskattas när en andel i det förvärvande bolaget avyttras och anskaffningsvärdet enligt femte stycket för de mottagna andelarna i detta bolag skall fastställas av skattemyndigheten vid taxeringen för det beskattningsår då andelsbytet skett.

24 § Har de avyttrade andelarna i det förvärvade bolaget utgjort lagertillgångar, räknas den del av vederlaget som utgörs av pengar, som intäkt av näringsverksamhet avseende det beskattningsår då avyttringen skett.

Har de mottagna andelarna i det förvärvande bolaget inte erhållit karaktär av lagertillgångar genom andelsbytet, tas som intäkt av näringsverksamhet avseende det beskattningsår, då andelarna i det förvärvade bolaget avyttrats, även upp ett belopp motsvarande de avyttrade andelarnas värde i skattehänseende.

Som intäkt av näringsverksamhet avseende det beskattningsår, då de mottagna andelarna i det förvärvande bolaget avyttras, skall anses, förutom eventuell intäkt av näringsverksamhet på grund av avyttringen av dessa andelar, även intäkten av näringsverksamhet på grund av avyttringen av andelar i det förvärvade bolaget. Från den senare intäkten avräknas belopp som tagits upp som intäkt på grund av första stycket. Avyttras inte samtliga mottagna andelar, skall som intäkt på grund av avyttringen av andelar i det förvärvade bolaget anses så stor del av intäkten, efter avräkning som anges i andra meningen, som svarar mot förhållandet mellan antalet avyttrade andelar och antalet mottagna andelar.

Bestämmelserna i 23 § tredje--sjätte styckena tillämpas även vid avyttring av andelar som utgör lagertillgångar.

Bestämmelser mot skatteflykt

25 § Medför ett förfarande som anges i 3--6 §§, ensamt eller i förening med andra rättshandlingar, vid tillämpning av 7--24 §§ en otillbörlig skatteförmån för den skattskyldige, som inte är oväsentlig, och kan det antas att skatteförmånen utgjort ett huvudskäl för förfarandet, skall de sistnämnda paragraferna inte tillämpas på detta.

Vid tillämpning av första stycket får eftertaxering ske utan hinder av bestämmelserna i 4 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324).

Vid tillämpning av 6 kap. 8 § taxeringslagen skall bestämmelserna i andra stycket beaktas.

Övergångsbestämmelser

1994:1854

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG skall upphöra att gälla vid utgången av år 1998. Den upphävda lagen tillämpas dock enligt följande:

1. I fråga om internationella fusioner och fissioner tillämpas den upphävda lagen på förfaranden som genomförts före den 1 januari 1999. En internationell fusion eller fission skall anses genomförd när det eller de överlåtande bolagen har upplösts.

2. I fråga om internationella verksamhetsöverlåtelser tillämpas den upphävda lagen på överlåtelser före den 1 januari 1999.

3. I fråga om internationella andelsbyten tillämpas den upphävda lagen på förvärv före den 1 januari 1999.

4. I fråga om internationella andelsbyten som avses i 3 gäller därutöver följande om den skattskyldige begär det.

a) Avyttras andelar som mottagits som vederlag vid ett internationellt andelsbyte genom en koncernintern andelsavyttring enligt 25 kap. 6-27 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och får den skattskyldige uppskov med beskattningen av kapitalvinst, skall som kapitalvinst vid tillämpning av nämnda bestämmelser anses även realisationsvinst som uppkommit vid det internationella andelsbytet, sådana belopp som avses i 23 § tredje eller fjärde stycket och vinst enligt 24 § den upphävda lagen.

Detsamma gäller även om någon vinst inte uppkommit och förutsättningar därför inte föreligger för uppskov med beskattningen vid en koncernintern andelsavyttring. Realisationsvinst som uppkommit vid det internationella andelsbytet, sådana belopp som avses i 23 § tredje eller fjärde stycket och vinst enligt 24 § den upphävda lagen behandlas som en kapitalvinst som uppkommit vid den koncerninterna andelsavyttringen.

Om andelar som mottagits som vederlag vid det internationella andelsbytet upphör att existera genom en fusion eller fission gäller 25 kap. 20 och 24 §§ inkomstskattelagen på motsvarande sätt.

b) Avyttras andelar som mottagits som vederlag vid det internationella andelsbytet genom ett andelsbyte enligt 49 kap. inkomstskattelagen och får den skattskyldige uppskov med beskattningen av vinst, skall som kapitalvinst enligt 49 kap. 14 § andra stycket eller vinst enligt 49 kap. 17 § nämnda lag anses även realisationsvinst som uppkommit vid det internationella andelsbytet, sådana belopp som avses i 23 § tredje eller fjärde stycket och vinst enligt 24 § den upphävda lagen.

Detsamma gäller även om någon vinst inte uppkommit och förutsättningar därför inte föreligger för uppskov med beskattningen vid ett andelsbyte. Realisationsvinst som uppkommit vid det internationella andelsbytet, sådana belopp som avses i 23 § tredje eller fjärde stycket och vinst enligt 24 § den upphävda lagen behandlas som en kapitalvinst som uppkommit vid andelsbytet.

Realisationsvinst eller sådana belopp som enligt 23 § den upphävda lagen skulle ha tagits upp som intäkt av tjänst skall behandlas som tjänstebelopp enligt 49 kap. 16 § andra stycket inkomstskattelagen.

c) Vid tillämpning av punkterna a och b skall belopp som tidigare tagits upp som intäkt avräknas från realisationsvinst, sådana belopp som avses i 23 § tredje eller fjärde stycket eller vinst enligt 24 § den upphävda lagen. Lag (2000:1347).

1996:1228

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas i fråga om andelsbyten som genomförs efter ikraftträdandet.

1998:1618

Den upphävda lagen tillämpas dock

i fråga om internationella fusioner och fissioner på förfaranden som genomförts före den 1 januari 1999,

i fråga om internationella verksamhetsöverlåtelser på överlåtelser före den 1 januari 1999 och

i fråga om internationella andelsbyten på förvärv före den 1 januari 1999.

En internationell fusion eller fission skall anses genomförd när det eller de överlåtande bolagen har upplösts.

2000:1347

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på överlåtelser som skett samt fusioner och fissioner som genomförts efter utgången av år 1998.

2. Skall till följd av bestämmelserna i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) inkomstskattelagen inte tillämpas skall vid tillämpningen av denna lag hänvisningarna till inkomstskattelagen i stället avse motsvarande bestämmelser i

- den upphävda lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten, och

- den upphävda lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner.