Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2005-10-05

Dnr: 131 522869-05/111

1 Sammanfattning

Avdrag medges för hemresor med flyg eller tåg som den skattskyldige företagit så snart villkoren för hemreseavdrag är uppfyllda. Detta gäller oavsett om flyg- respektive tågresorna är billigaste färdsätt och oavsett om resorna medfört tidsvinst. I fråga om flygresor krävs dock att det är det billigaste flygalternativet på den aktuella sträckan och vid den ifrågavarande tidpunkten.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om vad som krävs för att utgifter för hemresor med flyg eller tåg ska få dras av. Lagtextens krav på billigaste färdsätt och skäliga utgifter m.m. har medfört att reglerna ibland uppfattats som om avdrag exempelvis endast medges för resor med flyg om detta färdmedel medför en tydlig tidsvinst jämfört med andra färdmedel.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) medges avdrag för hemresor när en skattskyldig på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor och avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka och bara för resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Avdraget skall enligt paragrafens andra stycke beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga utgifter för flygresa och utgifter för tågresa skall dock dras av.

Före 1993 gällde i princip en avståndsbegränsning på 70 mil för avdrag för hemresor med flyg. Inskränkningarna i möjligheterna att företa hemresor med flyg avskaffades då de inte längre ansågs motiverade. Reglerna ansågs på ett inte försvarbart sätt missgynna dem som har tidsmässigt långa resor på grund av stora avstånd eller bristande tillgång till andra kommunikationer än flyg. I propositionen 1992/93:127 s. 44-45 angavs följande:

”/.../ Avdrag för kostnader för hemresor med flyg bör medges även om detta inte är billigaste färdsätt. Avdragsrätten bör dock begränsas till skälig kostnad för flyg. Därmed bör avses det billigaste till buds stående alternativet för den aktuella sträckan vid den ifrågavarande tidpunkten. Vidare förutsätts att resan företas med reguljär flygförbindelse och inte med t.ex. ett chartrat flygplan. Avdrag bör dock kunna medges i sistnämnda fall om detta alternativ är billigare.”

I propositionen framhölls att ”det i realiteten torde bli sällsynt att flygresor utnyttjas vid resor med kortare avstånd än 30 mil med hänsyn till att det under detta avstånd knappast lönar sig tidsmässigt med flyg. En annan återhållande faktor är att det ligger i den enskildes intresse att hålla nere kostnaderna för hemresorna. Även om kostnaden är avdragsgill drabbar den till betydande del också den enskilde. Man kan därför förvänta sig att de skattskyldiga normalt väljer billigaste färdsätt även i fortsättningen.”

I fråga om tågresor slopades kravet på att det billigaste tågalternativet utnyttjades. Avdragsrätten blev genom den aktuella lagändringen på så sätt något utvidgad. I propositionen sägs bl.a. följande:

”Av bl.a. miljöskäl är det angeläget att tågresor inte missgynnas i förhållande till flygresor. Avdrag för tågresor bör därför medges även om tåg inte skulle vara billigaste färdsätt. Vidare bör beträffande tågresor inte krävas att billigaste alternativ utnyttjas. Även kostnader för reguljär resa i första klass eller med s.k. snabbtåg bör berättiga till avdrag, givetvis under förutsättning att den skattskyldige vid påfordran kan styrka sina kostnader.”

4 Skatteverkets bedömning

Såsom lagtexten anger gäller vid avdrag för hemresor principen att avdraget ska beräknas efter billigaste färdsätt. Trots detta medges avdrag för skäliga utgifter för flygresor och utgifter för tågresor.

Avdragsrätten för flygresor begränsas således till skäliga utgifter för flyg. Enligt förarbetena till lagen avses därmed ”det billigaste till buds stående alternativet för den aktuella sträckan vid den ifrågavarande tidpunkten”. Denna mening måste läsas i sitt sammanhang, dvs. i en text som handlar just om flygresor. Det billigaste till buds stående alternativet syftar således på det billigaste till buds stående flygalternativet. Något uttalat avståndskrav eller krav på tidsvinst ställs däremot inte. Normalt ska således avdrag för styrkta utgifter för företagna hemresor med reguljärflyg medges.

När det gäller tåg medges avdrag för samtliga företagna resor.