Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2005-07-04

Dnr: 130 386586-05/111

1 Sammanfattning

Privat nyttjande av husbil som är lätt lastbil beskattas enligt schablonreglerna för bilförmån. I sådant fall beskattas inte privatanvändning i ”ringa omfattning”. Vid bedömning om gränsen för ringa omfattning överskridits ska inte enbart själva körningen med husbilen beaktas, utan även övrig privat användning för fritidsändamål eller övernattning.

För husbil som är tung lastbil beskattas förmån av privat nyttjande till marknadsvärdet. I sådant fall beskattas all privat användning.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågor har uppkommit kring beskattning och värdering av förmån av privat användning av husbil mot bakgrund av fordonets användning både som transportmedel och som fritidsbostad. Hur ska, i de fall förmånen ska bedömas enligt schablonreglerna för bilförmån, regeln om skattefrihet vid ”ringa omfattning” tillämpas för husbil?

En annan fråga är hur förmån av privat nyttjande vid enstaka tillfällen ska värderas när husbilen är registrerad som tung lastbil.

De frågeställningar som tas upp i skrivelsen är avgränsade enligt ovan och omfattar således inte hur beskattning ska ske när förmånen grundar sig på faktisk användning eller dispositionsrätt till husbil under längre period.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Allmänt

Förmån av att för privat bruk använda arbetsgivarens fordon är skattpliktig enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Skattepliktig förmån av fri husbil kan uppkomma så snart någon anställd, eller en delägare i ett bolag, har nyttjat bilen för privat bruk eller i vart fall haft dispositionsrätt till den under viss period.

3.2 Husbil som är lätt lastbil

Bilförmån i form av personbilar, lätta lastbilar och liknande som utnyttjas för personbefordran värderas schablonmässigt enligt reglerna i 61 kap. 5-11 och 18-19 b §§ IL. Till denna kategori räknas även husbilar som är lätta lastbilar. Husbil registreras som lätt lastbil om den har en totalvikt på högst 3,5 ton, se lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Skatteplikt för bilförmån uppkommer enligt 61 kap. 11 § IL inte för den som använt förmånsbil i endast ”ringa omfattning”. Med ringa omfattning avses ett fåtal tillfällen per år och en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil (prop. 1993/94:90 s. 94). För skattefrihet krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit att med ett fåtal tillfällen bör avses högst tio, se Skatteverkets meddelande SKV M 2004:29 punkt 2.2. Det har inte funnits något förtydligande om vad som gäller för husbil.

Förmånsvärde för bilförmån beräknas med utgångspunkt i ett fullt värde för varje påbörjad kalendermånad. I de fall förmånshavaren har haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, som exempelvis under semestertid eller motsvarande ledighet, bör förmånsvärdet justeras uppåt vid taxeringen. Förmånsvärdet bör i sådant fall beräknas till belopp som motsvarar den inbesparing som gjorts jämfört med om bilen i stället hyrts under denna period, se SKV M 2004:29 punkt 4.7. Motsvarande justering av arbetsgivaravgifterna görs endast enligt beslut av Skatteverket efter begäran av arbetsgivaren, se 9 kap. 2 § 2 st. skattebetalningslagen (1997:483).

3.3 Husbil som är tung lastbil

Husbil registreras som tung lastbil om den har en totalvikt över 3,5 ton. För att få köra tung lastbil krävs C-körkort.

Privat användning av sådant fordon värderas enligt allmänna värderingsregler i varje enskilt fall. I sådant fall gäller värdering till marknadsvärdet enligt 61 kap. 2 § IL, dvs. värdering till det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat sig motsvarande varor, tjänster eller förmåner. I dessa fall finns ingen regel om skattefrihet vid användning i ringa omfattning.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Husbil som är lätt lastbil

Vid bedömning om en husbil använts endast i ringa omfattning och vid ett fåtal tillfällen av en anställd ska enligt Skatteverkets uppfattning även beaktas dagar när husbilen inte körts, men ändå använts för privat bruk för övernattning eller annat fritidsändamål. Vid sådan bedömning bör varje påbörjat dygn ses som ett ”tillfälle”.

Exempel 1

En anställd tillåts utnyttja arbetsgivarens husbil under två veckor på semestern. Bilen körs den 1 juli 30 mil till en campingplats och används där som fritidsbostad tills den körs tillbaka samma sträcka den 14 juli. Bilen har således körts vid två tillfällen sammanlagt 60 mil, vilket i sig inte föranleder skatteplikt. Vid bedömning om husbilen nyttjats i ”ringa omfattning” ska dock även användandet som fritidsbostad medräknas, vilket i detta fall skett tolv dagar utöver resdagarna. Husbilen anses således använd för privat bruk vid totalt fjorton tillfällen och gränsen för ringa omfattning (tio tillfällen) har överskridits och en skattpliktig förmån föreligger.

Vid beräkning av underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska, såvida inte beslut om justering föreligger, arbetsgivaren använda det schablonmässiga värdet för bilförmånen för hel månad. Vid taxeringen ska värdet bestämmas till vad det hade kostat den anställde att själva hyra en motsvarande husbil samma tidsperiod, dvs. de två veckorna i juli.

4.2 Husbil som är tung lastbil

För husbil som är registrerad som tung lastbil gäller att förmånen värderas till marknadsvärdet både vid arbetsgivarens redovisning och vid taxeringen av den anställde. Någon motsvarande undantagsregel om skattefrihet vid privat användning i ringa omfattning finns inte i detta fall vilket innebär att även privat nyttjande vid enstaka tillfälle beskattas.

Exempel 2

Ett företag äger en husbil som är tung lastbil. En anställd får en helg disponera husbilen för privat bruk. Den körs sammanlagt 40 mil på tre dagar. Detta är tillräckligt för att föranleda beskattning av förmånen.

Förmånsvärdet beräknas till vad det hade kostat den anställde att själv hyra en motsvarande husbil samma tidsperiod. Samma värde används vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag, vid redovisning i kontrolluppgift och vid taxeringen av den anställde.

Till toppen