Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2005-07-01

Dnr: 130 383075-05/111

Nytt: 2016-11-24

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker, dnr 131 475254-16/111.

1 Sammanfattning

Reglerna för kostnadsavdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag gäller även för de musiker som är anställda hos arbetsgivaren. En förutsättning för att få tillämpa schablonavdrag är att ersättningen till musikerna är avsedd att till viss del motsvara musikerns utgifter i arbetet. Har ifrågavarande musiker inte några utgifter i arbetet som är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen är utgångspunkten att arbetsgivaren inte har rätt att göra avdrag från underlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

2 Bakgrund och frågeställning

Frågor har kommit om kostnadsavdrag enligt schablon får göras även för de musiker som är heltidsanställda hos arbetsgivaren och där arbetsgivaren normalt svarar för de instrument, noter och annat arbetsmaterial som musikern använder i sitt arbete.

3 Gällande rätt m.m.

Lagbestämmelserna om kostnadsavdrag finns i 8 kap. 22 § skattebetalningslagen (1997:483,SBL) vad avser skatteavdrag samt i 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980, SAL) beträffande arbetsgivaravgifter. Bestämmelsen i SAL har följande lydelse.

”Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersättningen till den delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan beräknas uppgå till minst 10 procent av ersättningen från utgivaren under samma år.Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grundad på de genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp.”

Av 9 kap. 3 § SBL framgår att om bestämmelsen i SAL är tillämplig gäller vid beräkningen av utgifterna bestämmelserna i 8 kap. 22 § 2 och 3 stycket SBL.

Enligt 22 kap. 10 § SBL får länsrättens beslut om kostnadsavdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag inte överklagas. Det innebär således att länsrätten är sista instans i denna fråga.

Skatteverket utfärdar årligen föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Föreskriften som avser beskattningsåret 2005 har beteckningen SKVFS 2004:36. I föreskriften sägs att för musiker och sångartister får kostnadsavdrag göras med 30 % av ersättningen. I 2 § i föreskriften sägs att om arbetsgivaren betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, ska ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

Reglerna i lag och föreskrifter innebär att om en musiker har utgifter i arbetet som är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen ska avdrag från underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag göras enligt schablon med 30 % av ersättningen. Avdraget ska minskas med den kostnadstäckning som arbetsgivaren svarat för.

4 Skatteverkets bedömning

Som framgår av lagtexten är grunden för att tillämpa bestämmelserna om kostnadsavdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag att ersättningen till viss del motsvarar utgifter i arbetet. Om lönen till de musiker som är anställda hos arbetsgivaren inte är så avpassad att den delvis ska motsvara några utgifter som de anställda har i arbetet är inte bestämmelserna tillämpliga. Då kan inte heller den schablonregel som anges i tredje stycket i det ovan citerade lagrummet i SAL användas.

Med stöd av schablonregeln fastställer Skatteverket årligen i en föreskrift hur kostnadsavdraget ska beräknas för vissa yrkesgrupper. De i föreskriften angivna yrkesgrupperna är sådana som typiskt sett håller med egen utrustning i sina anställningar eller uppdrag. Beträffande musiker och sångartister tar föreskriften sikte främst på sådana musiker som har många olika uppdragsgivare under ett år och som normalt själva svarar för sina utgifter för exempelvis instrument. Av föreskriften framgår också att i de fall arbetsgivaren betalat ersättning för andra kostnader än traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa eller på annat sätt slutligen stått för kostnaderna i tjänsten, ska ersättningen respektive värdet av kostnadstäckningen räknas av från kostnadsavdraget.

Om arbetsgivaren svarar för den anställdes kostnader för instrument, noter och andra utgifter den anställde har i sitt arbete hos den aktuella arbetsgivaren får det anses innebära att lönen till den anställde inte är så avpassad att den till viss del motsvarar utgifter i arbetet. I sådant fall är inte någon del av ersättningen från arbetsgivaren avgiftsfri med stöd av 2 kap. 21 § SAL. Arbetsgivaren har då inte rätt att göra kostnadsavdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifter. Kostnadsavdrag enligt 8 kap. 22 § SBL ska då inte heller göras vid beräkningen av skatteavdraget.