Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2005-06-27

Dnr: 130 357195-05/111

Nytt: 2023-06-02

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1. Sammanfattning

I en förenklad faktura ska säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt anges. Det är enligt Skatteverkets uppfattning tillräckligt om numret endast skrivs som person-/organisationsnummer.

2 Bakgrund och frågeställning

En förenklad faktura ska alltid innehålla uppgift för identifiering av säljaren i enlighet med 11 kap. 9 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Avses med detta säljarens namn och adress eller ska säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt framgå för att kravet ska anses uppfyllt?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 9 § ML kan bestämmelserna om fakturors innehåll i 11 kap. 8 § ML frångås i vissa fall vid transaktioner inom landet. En sådan s.k. förenklad faktura ska enligt 11 kap. 9 § andra stycket ML alltid innehålla följande uppgifter:

  1. datum för utfärdandet
  2. identifiering av säljaren
  3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits, och
  4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna.

I prop. 2003/04:26 s. 78 anges följande om kravet på innehåll i förenklad faktura:

”Enligt de nuvarande reglerna om förenkling av fakturans innehåll, 11 kap. 5 § andra stycket ML krävs uppgift om ersättningen, skattens belopp för varje skattesats utom när köparen är skyldig att betala skatten (s.k. omvänd skattskyldighet), den skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt eller person- eller organisationsnummer eller liknande uppgift, att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt och övriga uppgifter som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldighet och mottagarens avdragsrätt eller rätt till återbetalning. Ändringen innebär i förhållande till de nuvarande reglerna i ML att en förenklad faktura även skall innehålla uppgift om datum för utfärdande och identifiering av vilken typ av varor som har levererats eller tjänster som omsatts medan de krav som ställs idag på uppgift om ersättning samt övrigt som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och mottagarens avdragsrätt eller återbetalning inte längre behöver anges.”

Bestämmelsen i 11 kap. 9 § ML motsvaras av artikel 22.9 d i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Av direktivets bestämmelse framgår att fakturorna under alla omständigheter måste innehålla följande uppgifter:

  1. Datum för utfärdandet.
  2. Identifiering av den skattskyldige
  3. Identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som tillhandhållits.
  4. Den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna.

4 Skatteverkets bedömning

De normala kraven på vad en faktura ska innehålla kan frångås i vissa fall när förutsättningar finns att utfärda en s.k. förenklad faktura. ML:s bestämmelse om vilka uppgifter en förenklad faktura ska innehålla har utformats mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 22.9 d andra stycket i sjätte direktivet där det framgår vilka uppgifter som är obligatoriska i en sådan faktura. Av 11 kap. 9 § andra stycket ML framgår att det i en förenklad faktura alltid ska finnas uppgift för identifiering av säljaren. Uttalandet i prop. 2003/04:26 s. 78 ger stöd för att någon förändring inte var avsedd jämfört med tidigare krav på att säljarens registreringsnummer ska anges i en sådan faktura. För att kunna säkerställa en identifiering av säljaren ska uppgiften vara otvetydig. Någon risk för förväxling får inte föreligga. Skatteverket anser därför att med uppgift för identifiering ska avses säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt. Säljarens registreringsnummer ska därför anges i en förenklad faktura. Eftersom registreringsnumret för mervärdesskatt är konstruerat utifrån person- eller organisationsnumret är det enligt Skatteverkets uppfattning tillräckligt om numret endast skrivs som person-/organisationsnummer.