Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2005-06-17

Dnr: 130 278670-05/111

1 Sammanfattning

Förmånsvärdet för bilförmån får justeras till 50 % om en anställd har delad dispositionsrätt till en förmånsbil så att han endast kan utnyttja bilen under halva tiden, t.ex. varannan dag eller vecka.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit hur förmånsvärdet av bilförmån ska beräknas om två anställda ”delar” på en förmånsbil på så sätt att båda kontinuerligt använder bilen privat med den begränsning som den delade dispositionsrätten medför. Varken lagtext, förarbeten eller rättspraxis besvarar frågan om hur förmånen ska värderas i sådant fall.

3 Gällande rätt m.m.

Förmån av att få disponera en bil för privat bruk är skattepliktig enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. En anställd som får disponera arbetsgivarens bil i mer än ringa omfattning ska beskattas för bilförmån. Värdering av förmånen görs enligt 61 kap. 5-11 §§ IL och förmånsvärdet ska enligt 18-19 b §§ justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Som synnerliga skäl att justera värdet nedåt räknas bl.a. att bilen används som servicebil med fast inredning, som taxibil med olika förare eller att det finns andra liknande omständigheter. Justering av förmånsvärde kan således aktualiseras när möjligheten att disponera bilen privat är påtagligt begränsad.

Om arbetsgivaren efter ansökan fått beslut om justerat förmånsvärde enligt 9 kap. 2 § skattebetalningslagen ska detta värde användas vid beräkning av underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter och i kontrolluppgiften.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets bedömning är den omständigheten att två anställda delar på en förmånsbil så att de i princip använder bilen under halva tiden vardera, inklusive ledig tid på kvällar, helger och semesterledighet etc. exempel på synnerliga skäl som bör medföra justering av förmånsvärdet.

Utgångspunkten är i dessa fall att en förmånsbil sammantaget endast bör medföra ett fullt förmånsvärde, även om bilen fortlöpande nyttjas privat av flera anställda. Förmånsvärdet bör fördelas jämnt mellan de anställda som nyttjar bilen privat. Om som exempel två anställda vill dela på dispositionsrätten till en förmånsbil bör justering ske till vardera 50 % av fullt förmånsvärde.

Som underlag för ansökan om justering redovisar arbetsgivaren de anställdas avsikt att dela dispositionsrätten. De anställda ska i förekommande fall meddela arbetsgivaren ändrade förhållanden som kan påverka justeringen.

Om arbetsgivaren även tillhandahåller drivmedlet ska drivmedelsförmånen beräknas separat för respektive anställd. De anställda måste då föra löpande noteringar så att de varje månad kan fördela privatkörningen (antal km) mellan sig.