Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2005-05-30

Dnr: 130 318874-05/111

1 Sammanfattning

Kostförmån som en person får i sitt arbete som personlig assistent åt en annan person som erhåller assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder är skattefri under förutsättning att den personlige assistenten enligt anställningsavtal e.d. är skyldig att delta i måltid med den funktionshindrade.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om personliga assistenter omfattas av den skattefrihet för kostförmån som enligt Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38 punkt 2.2.4, gäller för vårdpersonal inom omsorgsvården som äter tillsammans med förståndshandikappade (psykiskt funktionshindrade).

3 Gällande rätt m.m.

Enligt lag (1993:389) om assistansersättning kan en person som omfattas av lag (1997:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade få assistansersättning av allmänna medel. Syftet med assistansersättningen är att ge dessa personer, som behöver stöd från andra för sin dagliga livsföring, ekonomiska möjligheter att anställa personliga assistenter.

Enligt 8 kap 19 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är den assistansersättning som ges ut till den funktionshindrade skattefri för denne. Den lön eller annan ersättning för arbete som den funktionshindrade i sin tur betalar till sina personliga assistenter är skattepliktig hos de personliga assistenterna.

Av uttalanden i prop. 1987/88:52 sid. 62 framgår att vårdpersonal inom äldreomsorgen som vid måltiden har tillsynsskyldighet för senildementa patienter undantas från beskattning av kostförmån.

Av Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:38 punkt 2.2.4, framgår att fri eller subventionerad måltid är skattefri för vårdpersonal som vid måltiden har tillsynsskyldighet för senildementa inom äldreomsorgen. Från beskattning undantas även förmån av fri eller subventionerad måltid som vårdpersonal inom omsorgsvården äter med förståndshandikappade, dvs. intar sin måltid vid samma bord. En förutsättning för skattefriheten bör vara att personalen enligt anställningsavtal e.d. har skyldighet att delta i måltiden.

Av 61 kap. 3 a § IL framgår att när en fysisk person får kostförmån av annan fysisk person och som ges ut i dennes hushåll är förmånen skattefri om den avser en fri måltid per dag.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser att kostförmån som en person får i sitt arbete som personlig assistent åt en annan person som erhåller assistansersättning på grund av psykiskt funktionshinder omfattas av den skattefrihet som gäller för den vårdpersonal som inom omsorgsvården äter med förståndshandikappade eftersom det är samma grupp av patienter. Skattefriheten gäller oavsett om den personlige assistenten är anställd av en kommun, ett brukarkooperativ, en serviceorganisation e.d. En förutsättning för skattefriheten är att den personlige assistenten enligt anställningsavtal e.d. är skyldig att delta i måltid med den psykiskt funktionshindrade.

Detta ställningstagande innebär inte en utvidgning av de personer som kan få skattefri kostförmån utan ett förtydligande av gällande bestämmelser. Det bör observeras att skattefriheten inte omfattar personliga assistenter som arbetar åt fysiskt funktionshindrade.