Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2005-05-23

Dnr: 130 300993-05/111

1 Ändring av styrsignal

För uppskovsavdrag vid avyttring av en privatbostad krävs att den är en ursprungsbostad. Som ursprungsbostad anses en privatbostad där säljaren varit bosatt under viss tid före avyttringen.

Den som är bosatt och arbetar utomlands för svenska statens räkning kan enligt 14 § folkbokföringslagen (FBL) folkbokföras på en fastighet i Sverige.

Skatteverket har i styrsignal 2004-10-11 med diarienummer 130 590551-04/111 gett uttryck för att en sådan folkbokföring inte innebär att bosättningskravet är uppfyllt, varför den avyttrade bostaden inte skulle utgöra den skattskyldiges permanentbostad och ej heller dennes ursprungsbostad.

Regeringsrätten har i dom 2 maj 2005, nummer 7319-04, ansett att en folkbokföring som baseras på 14 § FBL innebär att den avyttrade fastigheten utgör en permanentbostad och därigenom även den skattskyldiges permanentbostad och ursprungsbostad.

Uppskov med beskattning av vinsten kan därför medges vid avyttringen av en sådan privatbostad.

2 Bakgrund och frågeställning

Den som är utsänd för svenska statens räkning för att tjänstgöra i utlandet folkbokförs enligt 14 § FBL på den fastighet och i den församling där han senast var folkbokförd. För den som behåller sin fastighet eller bostadsrätt under utlandsvistelsen innebär det att folkbokföringen kvarstår på fastigheten. Om bostaden är en privatbostad enligt 2 kap. 8 § IL, behåller den vanligen sin skattemässiga karaktär eftersom ägaren uppger att avsikten är att åter bosätta sig där vid återkomsten till Sverige.

När en privatbostad avyttras kan enligt 47 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229 (IL)uppskov med beskattning av vinsten medges om privatbostaden är säljarens ursprungsbostad. Villkoret härför är att den är en permanentbostad, vilket innebär att säljaren i normalfallet ska ha varit bosatt där antingen under ett år omedelbart före avyttringen eller under tre år av de sista fem åren före avyttringen.

Det frågan gällde i Skatteverkets styrsignal från 2004-10-11 var om bosättningskravet på en ursprungsbostad var uppfyllt för en säljare, som utan att vara faktiskt bosatt på fastigheten, ändå är folkbokförd på denna enligt 14 § FBL.

Regeringsrätten anser i sin dom den 2 maj 2005 att villkoren för ursprungsbostad i 47 kap. IL är uppfyllda i dessa fall.

Uppskov med beskattning av vinsten kan därför medges vid avyttringen av en sådan privatbostad.