Områden: Bokföring & redovisning

Ändring till och med: SFS 2022:1289

Inledande bestämmelser

1 § En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Anmälan ska vara undertecknad av verkställande direktören.

En anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och underskrift. Förordning (2016:582).

2 § En anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos registreringsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av näringsidkaren.

Anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:582).

3 § Byggentreprenad som drivs under högst ett år av ett utländskt företag som är etablerat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller av en svensk eller utländsk medborgare som är bosatt utanför EES omfattas inte av kravet på filial eller föreståndare. Förordning (2011:724).

3 a § Med systemet för sammankoppling av register avses i denna förordning det system för sammankoppling av register som inrättats genom artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt. Förordning (2022:1289).

Registreringsförfarandet

4 § En anmälan för registrering av en filial ska ange

1. det utländska företagets företagsnamn, rättsliga form, nationalitet, säte och adress samt filialens företagsnamn,

2. företagets och filialens verksamhet angiven till sin art,

3. filialens postadress,

4. namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, för personer som fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., för filialens verkställande direktör och revisor, för vice verkställande direktör och revisorssuppleant, om sådan blivit utsedd, samt för firmatecknare, om det utländska företaget är ett bankföretag,

5. hemvist för verkställande direktören, om postadressen avviker från hemvisten,

6. den som är huvudansvarig för revisionen, om revisionsbolag blivit utsett,

7. företagets och filialens räkenskapsår,

8. i vilket utländskt register företaget är registrerat,

9. företagets organisationsnummer i det utländska registret, och

10. namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, för personer som är behöriga att teckna företagets firma enligt lagen i det land där företaget är registrerat och för personer som deltar i ledning, tillsyn eller kontroll av företaget enligt lagen i det landet.

Anmälan ska även innehålla

1. en försäkran på heder och samvete om att filialens verkställande direktör inte är i konkurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. en försäkran på heder och samvete om att firmatecknare inte är i konkurs, eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, om anmälan avser en bankfilial,

3. en försäkran på heder och samvete om att personer som har fått bemyndigande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. en försäkran på heder och samvete om att revisorerna uppfyller de krav som enligt revisorslagen (2001:883) uppställs för auktoriserad respektive godkänd revisor, och

5. en försäkran på heder och samvete att de personer som avses i första stycket 4 har åtagit sig uppdragen.

När anmälan ges in ska avgift enligt 20 § betalas.

Förordning (2022:1289).

5 § Tillsammans med anmälan för registrering ska anmälaren ge in

1. bevis att företaget är behörigen bildat och registrerat,

2. kopia av bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling som gäller för företaget,

3. kopia av företagets och i förekommande fall moderföretagets årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren,

4. bevis att företaget inte är i konkurs,

5. bestyrkt kopia av sådan fullmakt för verkställande direktören som avses i 10 § första stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., och

6. kopia av tillstånd från Finansinspektionen om att få driva bankrörelse från filial i Sverige, om filialen är en bankfilial till ett utländskt kreditinstitut med säte utanför EES.

De handlingar som avses i första stycket 1-4 behöver inte ges in om de tidigare har getts in till en annan registreringsmyndighet i en annan stat inom EES och är tillgängliga för registreringsmyndigheten genom systemet för sammankoppling av register.

Om den som anmäls som verkställande direktör, vice verkställande direktör eller, om det utländska bolaget är ett bankföretag, firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2022:1289).

6 § Bestämmelserna i 4 § gäller även sådan anmälan enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. som görs efter det att en filial har registrerats. Om anmälan avser mer än en ändring av adress eller hemvist, ska det förhållande som anmäls styrkas med kopia av protokoll, skriftlig förklaring av det utländska företaget eller annan handling. Vid anmälan om att en ny verkställande direktör, vice verkställande direktör eller sådan bemyndigad person som avses i 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. blivit utsedd tilllämpas 4 § första stycket 4 och 5 och andra stycket samt 5 § första stycket 5.

En anmälan behöver inte omfatta uppgifter som registreringsmyndigheten uppdaterat i enlighet med 14 a §.

Förordning (2022:1289).

7 § När ansökan görs av annat utländskt företag än ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, gäller bestämmelserna i 4 § i tillämpliga delar.

8 § En anmälan om föreståndare ska ange

1. näringsverksamhetens art och den kommun där verksamheten ska bedrivas, och

2. föreståndarens namn, personnummer och postadress.

Föreståndarens hemvist ska anges om postadressen avviker från hemvistet.

Anmälan ska även innehålla en försäkran på heder och samvete om att föreståndaren har åtagit sig uppdraget och att han eller hon inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (2008:109).

9 § Tillsammans med anmälan om föreståndare ska det ges in en bestyrkt kopia av sådan fullmakt som avses i 24 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förordning (2008:109).

10 § Vid anmälan om att en ny föreståndare blivit utsedd skall iakttas vad som sägs i 8 § första stycket 2 och andra stycket samt 9 §.

11 § Vid registrering av en filial till ett företag som är registrerat i en annan stat inom EES får registreringsmyndigheten genom systemet för sammankoppling av register kontrollera den information som har lämnats i en anmälan enligt denna förordning. Förordning (2022:1289).

12 § Om dokument som avses i 5 § första stycket 1, 2 eller 3 är skrivna på ett annat språk än svenska, får registreringsmyndigheten begära att sökanden ger in en översättning till svenska av innehållet i dokumenten. Myndigheten får inte begära att en sådan översättning ska vara utförd av en auktoriserad översättare. Förordning (2022:1289).

12 a § En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift. Förordning (2016:582).

12 b § Handlingar som ska fogas till anmälningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original. Förordning (2016:582).

12 c § En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 12 b § tillämpas.

Förordning (2008:109).

Filialregistret

13 § Filialregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten. Förordning (2001:931).

13 a § Filialregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i filialregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

a) som avser filialer som registreras i filialregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Förordning (2018:381).

13 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i filialregistret.

Förordning (2018:381).

13 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:931).

13 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 13 a § medge direktåtkomst till filialregistret.

Förordning (2001:931).

13 e § Registreringsmyndigheten ska bestyrka utdrag ur filialregistret om inte beställaren avstår från det.

Förordning (2022:1289).

13 f § Har upphävts genom förordning (2018:381).

13 g § Har upphävts genom förordning (2018:381).

14 § Om registrering beviljas skall de uppgifter som anges i 4 § första stycket föras in i filialregistret.

Bestämmelser om förutsättningar för vice verkställande direktörs tjänstgöring eller om inskränkningar i övrigt i rätten att teckna filialens firma får inte registreras.

14 a § När registreringsmyndigheten genom systemet för sammankoppling av register underrättats om sådana ändringar som avses i 6 § första stycket ska myndigheten uppdatera uppgifterna om företaget i registret så snart som möjligt och informera filialen om uppdateringen.

Registreringsmyndigheten ska genom systemet för sammankoppling av register bekräfta att underrättelsen har tagits emot. Förordning (2022:1289).

15 § Om det genom dom som äger laga kraft har förklarats att en registrering, som avser annat än personuppgift, inte skulle gjorts eller att andra förhållanden som antecknats inte längre gäller, skall det på anmälan av en part antecknas i registret att den tidigare anteckningen avförs ur registret. Vid anmälan skall bestyrkt kopia av domen med lagakraftbevis ges in till registreringsmyndigheten. Förordning (2001:931).

16 § Om registrering beviljas, ska de handlingar som ges in i samband med anmälan biläggas filialregistret. Sådana handlingar ska för varje filial sammanföras i akter.

Förordning (2008:109).

16 a § På begäran av en filial ska filialens e-postadress och telefonnummer antecknas i filialregistret.

Förordning (2012:59).

17 § Handlingar som anges i 13 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten. Förordning (2008:109).

17 a § Vid sökning efter uppgifter som avser en filial som inte längre är registrerad får endast det utländska företagets organisationsnummer och företagsnamn och filialens organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan filialen avregistrerades.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt det utländska företagets organisationsnummer och företagsnamn och filialens organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp. Förordning (2018:1814).

17 b § Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter enligt 13 a § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Förordning (2008:109).

Kungörande av uppgifter i registret

18 § I en kungörelse enligt 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall anges dagen för registreringen, den filial som åsyftas, den kommun där filialkontoret är beläget och den anteckning som gjorts i registret.

Handläggning av ärende om registrering av filial eller anmälan av föreståndare

18 a § I ett ärende om registrering av filial eller anmälan av föreståndare enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska registreringsmyndigheten meddela beslut inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två veckor. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2022:1289).

Prövning av vissa frågor

19 § Bolagsverket prövar frågor om undantag enligt 2 a § andra stycket och 9 § första stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Finansinspektionen prövar frågor om undantag enligt 10 § tredje stycket samma lag. Förordning (2022:1289).

Elektronisk ingivning

19 a § Ansökningar enligt 2 a § andra stycket och 9 § första stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om elektronisk överföring enligt första stycket.

Förordning (2022:1289).

Bemyndigande

19 b § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter enligt 8 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) om bokföringsskyldighetens fullgörande enligt 4 kap. 7 § samma lag, och om utformning av och innehåll i den redovisning som enligt 6 kap. 3 a § samma lag ska lämnas för verksamhet i en filial till

1. ett utländskt kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

2. ett utländskt försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Rätten att meddela föreskrifter gäller även sådan verksamhet som avses i 4 kap. 8 § och 6 kap. 3 b § bokföringslagen. Förordning (2017:440).

Avgifter

20 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registreringen och dess kungörande samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av en filial, 2 500 kronor, och

2. vid anmälan eller anteckning i registret i övrigt, 800 kronor.

Avgiften för en anmälan om registrering återbetalas inte om handläggningen av ärendet har påbörjats. Förordning (2021:983).

20 a § Avgift ska inte betalas i ärenden som gäller

1. avregistrering av filial,

2. registrering av ändrad postadress,

3. anmälan enligt 15 §,

4. anmälan enligt 19 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. som görs av en borgenär eller av den vars rätt är beroende av att det finns någon som får företräda filialen, eller

5. eget utträde från uppdrag som revisor eller revisorssuppleant. Förordning (2011:105).

21 § För handläggning och prövning av vissa frågor enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska avgifter betalas med följande belopp:

1. undantag från kravet på filial eller föreståndare (2 a § andra stycket), 1 200 kronor,

2. undantag från bosättningskravet (9 §), 685 kronor, och

3. anmälan om föreståndare (25 §), 800 kr.

Avgift ska betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

När Finansinspektionen prövar en fråga om undantag enligt 10 § tredje stycket lagen om utländska filialer m.m. gäller 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) i fråga om avgiftens storlek m.m., varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2011:724).

Underrättelser

22 § När någon registreras som verkställande direktör, vice verkställande direktör, person som bemyndigats att ta emot delgivning enligt 10 § andra stycket lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., revisor, revisorssuppleant eller firmatecknare för utländskt bankföretags filial, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes särskilda postadress eller folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.

Förordning (2015:129).

23 § När en filial till ett företag som är registrerat i en annan stat inom EES har registrerats eller avregistrerats enligt denna förordning, ska registreringsmyndigheten underrätta registreringsmyndigheten i den staten om registreringen. Underrättelsen ska göras genom systemet för sammankoppling av register. Förordning (2022:1289).

Övergångsbestämmelser

1995:1604

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. I fråga om förhållanden som avser ett räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

2000:1082

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.

2003:1045

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 2 § som har inletts före ikraftträdandet.

2004:31

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.

2004:373

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

2009:1097

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

2. Bestämmelserna i 18 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till registreringsmyndigheten efter ikraftträdandet.