Områden: Inkomstskatt (Pensioner), Socialavgifter

Ändring till och med: SFS 2010:551

1 § Försäkringskassan fastställer den särskilda löneskatt som staten skall betala enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Förordning (2004:932).

2 § Skatten fastställs dels som preliminär skatt senast den 25 februari under beskattningsåret, dels som slutlig skatt senast den 30 april året efter beskattningsåret.

Om Försäkringskassan finner att den preliminära skatten behöver ändras för att bättre stämma överens med den slutliga skatten, skall Försäkringskassan fastställa ny preliminär skatt.

Förordning (2004:932).

3 § Underlag för beräkning av preliminär skatt på sådana pensionskostnader för staten som slutligen ska belasta inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, ska redovisas av Statens tjänstepensionsverk till Försäkringskassan senast den 25 januari under beskattningsåret. Detsamma gäller för andra pensionskostnader för statlig myndighet om huvuddelen av pensionskostnaderna för myndighetens verksamhet är av nyss nämnda slag.

Underlag för beräkning av slutlig skatt på sådana pensionskostnader ska redovisas av Statens tjänstepensionsverk till Försäkringskassan senast den 31 mars året efter beskattningsåret.

De statliga myndigheterna ska lämna Statens tjänstepensionsverk de uppgifter som behövs för redovisningen.

Förordning (2010:551).

4 § Övrigt underlag för beräkning av preliminär skatt för staten ska redovisas av respektive myndighet till Försäkringskassan senast den 25 januari under beskattningsåret.

Underlag för beräkning av slutlig skatt på sådana pensionskostnader ska redovisas av respektive myndighet till Försäkringskassan senast den 31 mars året efter beskattningsåret.

Statens tjänstepensionsverk ska lämna myndigheterna de uppgifter som behövs för redovisningen. Förordning (2010:551).

5 § Skatt på underlag som avses i 3 § ska regleras av Statens tjänstepensionsverk genom insättning för Försäkringskassans räkning på statens centralkonto i Riksbanken. Respektive myndighet ska betala Statens tjänstepensionsverk för insättning som avser skatt på underlag enligt 3 § första stycket andra meningen.

Skatt på underlag som avses i 4 § ska betalas av respektive myndighet genom insättning för Försäkringskassans räkning på statens centralkonto i Riksbanken. Förordning (2010:551).

6 § Den preliminära skatten skall betalas med en sjättedel av skatten den 18 i månaderna mars, maj, juli, september och november under beskattningsåret samt den 18 januari året efter beskattningsåret.

7 § Om den slutliga skatten är högre än den preliminära skatten, ska Statens tjänstepensionsverk respektive i 4 § avsedda myndigheter under maj månad året efter beskattningsåret betala in ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den slutliga och den preliminära skatten.

Om den slutliga skatten är lägre än den preliminära skatten, ska Försäkringskassan i fråga om skatt enligt 5 § första stycket minska de närmast följande debiteringarna av den preliminära skatten. I fråga om skatt enligt 5 § andra stycket ska Försäkringskassan betala tillbaka det belopp som betalats för mycket. Förordning (2010:551).

8 § Försäkringskassan skall föra över den skatt som betalats in till rätt inkomsttitel på statsbudgeten. Förordning (2004:932).

Övergångsbestämmeler

1991:704

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Bestämmelserna om preliminär skatt tillämpas dock första gången för beskattningsåret 1992.