Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete, Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2005-03-31

Dnr: 130 176112-05/111

1 Sammanfattning

Förfallodagen för betalning av skattetillägg ska inte tidigareläggas. Detta gäller även om beloppet tidigare har betalningssäkrats.

Frågeställning

Av Handledning för betalningssäkring (SKV 602 utgåva 2 s. 15) framgår att "När skatten eller avgiften avseende den underliggande fordran fastställs, bör därför förfallodagen ändras till en tidigare förfallodag och, om betalning inte sker, snabbrestföring ske så fort fordringen har förfallit till betalning".

Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2004 ref. 68 funnit att de svenska bestämmelserna om betalningssäkring för skattefordringar kan tillämpas även i fråga om fastställda eller ännu ej fastställda fordringar avseende skattetillägg, utan att det kommer i konflikt med Europakonventionen. I rättsfallet behandlas även förhållandet mellan bestämmelsen om anstånd med inbetalning av skattetillägg enligt skattebetalningslagen (1997:483), SBL, och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, BtSL. Regeringsrätten konstaterar här att det inte föreligger någon konflikt mellan BtSL och anståndsreglerna i SBL samt uttalar att den villkorslösa rätten till anstånd innebär att fordringen på skattetillägg inte ska överlämnas för indrivning innan ett omprövningsbeslut föreligger eller länsrätten beslutat i frågan.

Skatteverket har i en styrsignal den 26 januari 2005 (dnr 130-16189-05/111) gjort bedömningen att snabbrestföring inte bör ske av belopp motsvarande tidigare betalningssäkrad skattetilläggsfordran.

I borgenärsarbetet är det viktigt att kunna säkerställa statens fordringar och därför är det angeläget att en betalningssäkrad fordran snabbt kan överlämnas för indrivning. Med anledning härav har fråga uppkommit om det föreligger några hinder mot att tidigarelägga förfallodagen för beskattningsbeslut som innefattar skattetillägg och där den fastställda fordran tidigare har betalningssäkrats.

3 Gällande rätt m.m.

Av 17 kap. 2 a § SBL jämförd med 17 kap. 3 § SBL följer att även om förutsättningarna i 2 § inte är uppfyllda ska en skattskyldig efter ansökan beviljas anstånd med betalningen av skattetillägget utan krav på säkerhet, om den skattskyldige har begärt omprövning av eller till länsrätten överklagat skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som föranlett skattetillägget.

Anstånd ska beviljas till dess att omprövningsbeslut föreligger eller vid överklagande, till dess att länsrätten beslutat i frågan eller längst tre månader efter dagen för respektive beslut.

Enligt 16 kap. 6 § andra stycket SBL ska beslut om debitering av skattetillägg ha betalats senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen.

I 16 kap. 6 §fjärdestycket SBL framgår att Skatteverket får besluta att betalning ska ske en annan dag än den som anges i första och andra styckena, om det finns särskilda skäl.

Vad som avses med särskilda skäl framgår av prop. 1996/97:100 s. 607 där det uttalas att "Som exempel på ett sådant särskilt skäl som avses i fjärde stycket kan nämnas att skattemyndigheten, i samband med skönsbeskattning enligt 11 kap. 19 §, finner att det finns risk att den skattskyldige undanskaffar tillgångar eller på annat sätt försvårar för staten att få betalt".

I Handledning för skattebetalning 2004 (SKV 404 utgåva 3 s. 703) har Skatteverket uttalat att "Om det föreligger sådana omständigheter som kan föranleda betalningssäkring bör förfallodagen ändras till en tidigare förfallodag".

4 Bedömning

Regeringsrätten har i RÅ 2004 ref. 68 uttalat att den villkorslösa rätten till anstånd innebär att fordringen på skattetillägg inte ska överlämnas för indrivning innan ett omprövningsbeslut föreligger eller länsrätten beslutat i frågan.

Skatteverket har i styrsignal den 26 januari 2005, som skäl för att ej snabbrestföra en skattetilläggsfordran, anfört att för att rätten till anstånd med betalning av skattetillägget ska kunna inträda måste den skattskyldige ges tillfälle att begära omprövning av eller överklaga skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som föranlett skattetillägget.

Effekten av att tidigarelägga förfallodagen för betalning av skatt enligt beskattningsbeslut blir densamma som att snabbrestföra skattefordran, dvs. tiden förkortas för skattskyldig att ges tillfälle till att begära omprövning av eller överklaga skattetilläggsbeslutet eller beslutet i den fråga som föranlett skattetillägget. Mot bakgrund härav ska Skatteverket inte tidigarelägga förfallodagen för betalning av skattetillägg. Detta gäller även om beloppet tidigare har betalningssäkrats.

Vad gäller annan tidigare betalningssäkrad skatt än skattetillägg föreligger inte hinder mot att tidigarelägga förfallodagen.

Det är dock endast för beskattningsbeslut i MomsAg­ systemet som det går att tidigarelägga förfallotidpunkten. Det finns för närvarande ingen teknisk möjlighet att i omräkningssystemet tidigarelägga förfallodagen för taxeringsbeslut.