Områden: Inkomstskatt (Pensioner)

Datum: 2005-03-21

Dnr: 130 169642-05/111

Fribeloppet enligt 5 § 4 SINK uppgår till en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp från utgången av 2005.

1 Sammanfattning

Fribeloppet vid en retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år ska beräknas utifrån prisbasbeloppen de aktuella åren och för det antal månader respektive år som den retroaktiva utbetalningen avser.

2 Bakgrund och frågeställning

Av 5 § punkt 4 SINK framgår att skattepliktig inkomst är bl.a. ersättning som utgår i form av pension. Skatteplikten omfattar den del av det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,67 prisbasbelopp.

Fråga har uppkommit om antalet fribelopp är begränsat till högst tolv vid en retroaktiv utbetalning som avser mer än tolv månader. Vidare har fråga ställts om vilket prisbasbelopp som ska användas vid beräkningen när den retroaktiva utbetalningen avser flera kalenderår.

3 Gällande rätt m.m.

Av 5 § punkt 4 SINK framgår bl.a. att ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, lagen (1998:702) om garantipension, lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn samt sjukersättning och aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring är skattepliktig till den del det totala beloppet av uppburna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,67 prisbasbelopp.

Av prop. 2001/02:154 s. 12 framgår bl.a. att ”bestämmelserna i punkt 4 har ändrats för att anpassas till det reformerade pensionssystemet” och att ”det föreslagna fribeloppet motsvarar det högsta grundavdraget och har angetts till viss del av prisbasbeloppet per månad”. Ändringen är avsedd att motsvara den reglering som gäller för barnpension i 11 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL (a.prop. s. 8).

För tiden före IL återfanns bestämmelsen om fribelopp vid utbetalning av barnpension i 19 § första stycket 13 ledet kommunalskattelagen (1928:370), KL. Enligt ordalydelsen var barnpension ”för varje månad den avser” på visst angivet sätt skattefri i proportion till ”basbeloppet den månad pensionen avser”. Det bakomliggande syftet synes ha varit en likabehandling oavsett om pension utbetalats löpande eller som en klumpsumma.

I samband med tillkomsten av IL konstaterades att ”Bestämmelsen om skattefrihet för viss del av barnpension är hämtad från 19 § första stycket trettonde ledet KL” (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 140).Någon ändring i sak åsyftades inte.

4 Skatteverkets bedömning

Skatteverket anser mot bakgrund av det anförda att bestämmelsen i 5 § p. 4 SINK får läsas i ljuset av den upphävda bestämmelsen om skattefri del av barnpension i KL. Fribeloppet vid en retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år ska därför beräknas utifrån prisbasbeloppen de aktuella åren och för det antal månader respektive år som den retroaktiva utbetalningen avser.