Områden: Inkomstskatt

Datum: 2005-02-14

Dnr: 130 92654-05/111

1 Sammanfattning

En stadigvarande vistelse på minst sex månader i Sverige innebär obegränsad skattskyldighet. Vid bedömningen av om vistelsen är stadigvarande eller inte ska det bortses från tillfälliga avbrott.

Av rättspraxis framgår att det krävs dygnsvila här för att stadigvarande vistelse ska kunna komma ifråga. Rättsfallet RÅ 1997 ref. 25 har tolkats så att en regelmässig vistelse här i landet med i snitt tre övernattningar per vecka är en stadigvarande vistelse. Det är svårt att tillämpa RÅ 1997 ref. 25 på situationer där såväl vistelserna i Sverige som avbrotten för vistelse i utlandet är längre och mera sammanhängande än som var fallet i nämnda rättsfall. Det förekommer situationer där såväl vistelserna i Sverige som avbrotten för vistelser i utlandet uppgår till flera månader. Skatteverket anser att i sådana situationer ska följande riktlinjer tillämpas.

När bedömningen görs av vad som är ett tillfälligt avbrott ska en utlandsvistelse som överstiger sex månader inte anses vara tillfällig. Ett sådant avbrott bryter alltid en stadigvarande vistelse i Sverige.

Ett avbrott kan enligt Skatteverkets mening i övrigt ses som tillfälligt om

  • avbrottet är kortare eller lika långt som tidigare vistelse i Sverige,
  • avbrottet är kortare eller lika långt som den efterföljande vistelsen i Sverige.

Undantagsvis kan det i enskilda fall bli aktuellt för Skatteverket att frångå ovanstående riktlinjer.

2 Bakgrund och frågeställning

En utländsk idrottsman (X) hade kontrakt med svensk klubb Y under en period om 5,5 månader. X var – såvitt då kunde bedömas – att betrakta som begränsat skattskyldig. Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalades på ersättningar X fick från klubben.

X återkom efter ca 3,5 månader till Sverige och fick kontrakt med en annan klubb (Z). Hos denna klubb spelade X under 6 månader. X ansågs nu vara obegränsat skattskyldig till följd av att han vistades stadigvarande i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående har följande frågor ställts.

1. Är den tid som idrottsmannen X vistades utomlands att se som ett tillfälligt avbrott, varför denna tid ska räknas in i Sverigevistelsen och därför medföra en obegränsad skattskyldighet för X redan från första dagen?

2. Hur långt ska ett avbrott i Sverigevistelsen vara för att det ska räknas som mer än tillfälligt?

3 Gällande rätt m.m.

Den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § punkt 2 inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att om någon vistas stadigvarande i Sverige eller inte har betydelse för hur en person ska beskattas för sina inkomster m.m. Exempelvis framgår av 3 kap. 8 § IL att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och i utlandet.

En person som är begränsat skattskyldig och får ersättning som artist eller idrottsman beskattas för ersättningen enligt A-SINK. Av 3 § denna lag framgår att med bosatt utomlands avses en fysisk person som är begränsat skattskyldig.

Någon närmare definition av begreppet stadigvarande vistelse finns inte. En allmän uppfattning är att det krävs minst sex månaders vistelse här i landet. Något exakt uttalande finns inte i prop. 1927:102 men vad som sägs i dessa förarbeten ger stöd för antagandet om att det är en vistelse som varar minst sex månader. Tillfälliga avbrott i en vistelse i Sverige saknar betydelse (prop. 1927:102 bil. 3 s. 46 f.). Vistelsetiden beräknas utan hänsyn till årsskiften. Tid för vistelse i utlandet avräknas inte från tiden för vistelsen i Sverige om utlandsvistelsen framstår som ett tillfälligt avbrott i en sammanhängande vistelse här i landet.

Av RÅ 1981 Aa 4 framgår att viss dygnsvila krävs i Sverige för att en vistelse ska kunna betecknas som stadigvarande. Syftet och avsikten med vistelsen i Sverige är däremot inte avgörande.

RÅ 1997 ref. 25 avsåg en person som en normal arbetsvecka kom till Sverige på måndag morgon, återvände till hemlandet på fredag eftermiddag och däremellan avbröt Sverigevistelsen för besök en till två dagar i Danmark eller Norge med en övernattning. Rättsfallet visar att en regelmässig vistelse med tre övernattningar per vecka i Sverige innebär att personen uppfyller rekvisitet stadigvarande vistelse.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Är X obegränsat skattskyldig?

Skatteverkets bedömning är att idrottsmannen i den konkreta frågeställningen har vistats stadigvarande i Sverige från det att han kom till Sverige för att spela för klubb Y. Han är därmed obegränsat skattskyldig från detta datum. Avbrottet i vistelsen i Sverige är tillfälligt eftersom det är kortare än såväl den tidigare vistelsen här i landet som den efterföljande vistelsen. Avbrottet ska då räknas in i den stadigvarande vistelsen i Sverige.

Frågeställningen, i fråga 1 under punkt 2 ovan, gäller om en idrottsman ska beskattas enligt A-SINK eller IL för sina inkomster från viss klubb. Bedömningen av om ett avbrott är tillfälligt eller inte är lika aktuell när det ska avgöras om en person ska beskattas enligt lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller enligt IL.

4.2 Vad är ett tillfälligt avbrott?

RÅ 1981 Aa 4 och RÅ 1997 ref. 25 är vägledande för bedömningen av vad som är en stadigvarande vistelse.

RÅ 1997 ref. 25 avsåg emellertid en situation där både vistelserna i Sverige och avbrotten skedde i princip varje vecka, även om också semestrar och andra ledigheter tillbringades utomlands. I fall där såväl vistelser i Sverige som i utlandet är längre och mera sammanhängande ger rättspraxis inte något svar på frågan om avbrottet är tillfälligt. Sverigevistelserna och avbrotten för vistelse i utlandet kan vara flera månader.

För att få en enhetlig bedömning anser Skatteverket att nedanstående riktlinjer ska tillämpas i dessa situationer.

När en bedömning görs av vad som är ett tillfälligt avbrott ska ett avbrott för utlandsvistelse som överstiger sex månader inte anses vara tillfälligt, oavsett vad som sägs under I, II och III. Ett sådant avbrott bryter således en pågående vistelse i Sverige. Det bör noteras att detta inte gäller när en person är obegränsat skattskyldig i Sverige p.g.a. bosättning här i landet eller till följd av väsentlig anknytning. Skattskyldigheten i dessa fall påverkas inte av ett avbrott för utlandsvistelse som överstiger sex månader.

I.

Är avbrottet i vistelsen i Sverige kortare eller lika långt som tidigare vistelse här är det ett tillfälligt avbrott. Avbrottet ska då räknas in i vistelsen i Sverige.

II.

Om en person som vistats i Sverige gör ett avbrott som överstiger den tidigare vistelsen och därefter återvänder hit är avbrottet att anse som tillfälligt om den efterföljande vistelsen i Sverige är lika lång eller längre än avbrottet. Avbrottet ska då räknas in i vistelsen i Sverige.

III.

Undantagsvis kan det i enskilda fall bli aktuellt för Skatteverket att frångå riktlinjerna i I och II. Det gäller framför allt i två olika situationer, dels vid regelbundet återkommande vistelser, dels när en vistelse i Sverige är mycket kort i förhållande till avbrottet för vistelse i utlandet.

Av rättspraxis framgår att vistelsen i Sverige kan vara stadigvarande trots att det skett färre övernattningar i Sverige än utomlands. Det har dock varit fråga om regelbundet återkommande vistelser i Sverige. Skatteverket anser därför att kontinuiteten i vistelserna i Sverige ska vara en viktig del i bedömningen av om en vistelse är stadigvarande. Därför kan Skatteverket komma att frångå det som sägs under I och II ovan och se även mera sammanhängande avbrott i utlandet som tillfälliga. Detta gäller således oavsett om avbrottet för vistelse i utlandet är längre än både den föregående och den efterföljande vistelsen i Sverige. Kontinuiteten kan exempelvis bestå i återkommande vistelser i Sverige med uppdrag för en och samme arbetsgivare. Det kan även vara fråga om att en person tillhandahåller sina specifika yrkeskunskaper, dock till olika arbetsgivare men under återkommande vistelser i Sverige.

Det kan finnas skäl att frångå det som sägs under I och II ovan även i situationer då en vistelse i Sverige är mycket kort i förhållande till det föregående eller efterföljande avbrottet. När ett enstaka besök i Sverige är kort, sett i förhållande till avbrottet för vistelse i utlandet, anser Skatteverket att avbrottet är mer än tillfälligt. Detta gäller således oavsett vad som sagts under I och II ovan. Det är inte avgörande om det korta besöket i Sverige är förlagt före, under eller efter avbrottet för vistelse i utlandet. Skatteverket anser att det i dessa fall inte finns en tillräcklig grad av kontinuitet. Ett exempel på en sådan situation där detta kan vara aktuellt är det fall då en vistelse i Sverige inleds med ett kort enstaka besök här i landet. Därefter följer en längre vistelse i utlandet för att sedan följas av en vistelse i Sverige. Den andra vistelsen i Sverige är så lång att det föregående avbrottet för vistelse i utlandet skulle bli att anse som tillfälligt jämfört med vad som sagts under II. Avbrottet ska dock betraktas som mer än tillfälligt i detta fall.