OBS! Det finns en senare version.

Områden: Socialavgifter

Den överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet, som har slutits med stöd av artikel XIX i konventionen den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet och som har undertecknats den 20 september 1986, jämte en samma dag undertecknad tillämpningsöverenskommelse skall gälla här i riket från och med den 1 april 1988.

Överenskommelsen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning som bilagorna 1--2.

Med behörigt försäkringsorgan i artiklarna 7 och 10 och med behörig myndighet i artikel 28 i överenskommelsen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet

Sveriges regering och Québecs regering, som önskar samarbeta på det sociala området har beslutat att träffa en överenskommelse om social trygghet. För detta ändamål har de enats om följande bestämmelser.

Avdelning 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. I överenskommelsen avses, om inte annat framgår av sammanhanget, med uttrycken

a) "behörig myndighet": med avseende på Québec den minister som ansvarar för tillämpningen av den i artikel 2 a) angivna lagstiftningen, och med avseende på Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer

b) "utsänd": en person, som är anställd inom den ena partens territorium av en arbetsgivare hos vilken han normalt är sysselsatt och som av denne arbetsgivare tillfälligt placerats inom den andra partens territorium för att där utföra ett arbete för arbetsgivarens räkning

c) "behörigt försäkringsorgan": med avseende på Québec det ministerium eller det organ som svarar för administrationen av den i artikel 2 a) angivna lagstiftningen, och med avseende på Sverige det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 b) angivna lagstiftningen

d) "förmån eller pension": innefattar varje tillskott, tillägg eller höjning enligt den tillämpliga lagstiftningen

e) "invånare": med avseende på Québec en kanadensisk medborgare som är bosatt i Québec, och med avseende på Sverige en svensk medborgare.

2. Varje uttryck som inte definierats i första stycket har den betydelse som tillkommer det enligt den tillämpliga lagstiftningen.

Artikel 2

Denna överenskommelse skall tillämpas på nedanstående lagstiftning:

a) med avseende på Québec, lagstiftningen om pensionsplanen, lagstiftningen om arbetsolycksfall och arbetssjukdomar, lagstiftningen om sjukvårdsförmåner, lagstiftningen om sjukförsäkring, lagstiftningen om försäkring för sjukhusvård

b) med avseende på Sverige, lagstiftningen om tilläggspension, lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, lagstiftningen om sjukvårdsförmåner inom sjukförsäkringen;

denna överenskommelse skall emellertid inte tillämpas på andra grenar inom socialförsäkringen än dem som angetts i denna artikel.

Artikel 3

1. Denna överenskommelse skall även tillämpas på varje lag eller föreskrift som ändrar, kompletterar eller ersätter den lagstiftning, som nämnts i artikel 2.

2. Överenskommelsen skall emellertid inte tillämpas på

a) en lag eller föreskrift rörande en ny gren av social trygghet om inte överenskommelsen ändras i sådant syfte

b) en parts lag eller föreskrift, som utvidgar de gällande systemen till nya kategorier av förmånstagare, om denna part underrättar den andra parten inom tre månader räknat från den officiella publiceringen av ifrågavarande lag eller föreskrift om att sådan tillämpning inte skall ske.

Artikel 4

I den mån ej annat föreskrivs skall denna överenskommelse tillämpas på:

a) båda parters invånare

b) flyktingar som avses i artikel 1 i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention

c) statslösa som avses i artikel 1 i konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning

d) andra personer som är eller har varit omfattade av en parts lagstiftning

e) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en person som avses i a)--d).

Artikel 5

1. I den mån ej annat föreskrivs i denna överenskommelse skall personer som anges i artikel 4 vid tillämpning av den ena partens lagstiftning behandlas på samma sätt som denna parts invånare.

2. I den mån ej annat föreskrivs i överenskommelsen får en förmån, som förvärvats enligt en parts lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inte minskas, ändras, innehållas, indragas eller konfiskeras enbart på grund av att förmånstagaren är bosatt inom den andra partens territorium. Den skall utbetalas inom den andra partens territorium.

3. Alla förmåner, som enligt överenskommelsen skall utbetalas av en part inom den andra partens territorium, skall också utbetalas inom en tredje parts territorium.

Artikel 6

1. Såvida ej annat anges i artiklarna 7, 8, 9 och 10 skall en person endast vara underkastad den parts lagstiftning inom vars territorium han arbetar.

2. En självständigt förvärvsverksam person, som är bosatt inom den ena partens territorium och som arbetar för egen räkning inom den andra partens territorium eller inom båda parternas territorier, skall med avseende på detta arbete vara underkastad endast den förstnämnda partens lagstiftning.

Artikel 7

1. En person som är underkastad den ena partens lagstiftning och utsänd till den andra partens territorium skall med avseende på detta arbete vara underkastad endast den första partens lagstiftning för en tid av 24 månader efter utsändandet.

2. Om emellertid arbetet som skall utföras varar längre tid än 24 månader, förblir den första partens lagstiftning tillämplig till dess arbetet avslutats, förutsatt att båda parters behöriga försäkringsorgan samtycker härtill.

Artikel 8

En person, som eljest skulle vara underkastad båda parters lagstiftning vad avser arbete som medlem av besättningen på ett fartyg, skall med avseende på detta arbete vara underkastad enbart svensk lagstiftning om fartyget för svensk flagg och enbart Québecs lagstiftning i alla andra fall.

Artikel 9

1. Varje person som innehar en statsanställning hos den ena parten och utför arbete inom den andra partens territorium skall vara underkastad endast den förstnämnda partens lagstiftning med avseende på denna anställning.

2. En person som anställs av ena parten inom den andra partens territorium för att där inneha en statlig tjänst skall med avseende på denna anställning vara underkastad endast lagstiftningen som gäller inom detta territorium.

3. Denna överenskommelse berör ej de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser, som hänför sig till den i artikel 2 angivna lagstiftningen.

Artikel 10

1. Det behöriga försäkringsorganet hos den part vars lagstiftning är tillämplig på en person med stöd av artiklarna 6, 7, 8 eller 9 kan medge avvikelse från dessa bestämmelser.

2. Vid prövningen av en fråga om avvikelse enligt första stycket skall det behöriga försäkringsorganet beakta anställningens natur och övriga omständigheter i samband med anställningen och kan fatta beslut sedan medgivande erhållits från den andra partens behöriga försäkringsorgan.

Avdelning II

Bestämmelser om förmåner

Kapitel 1

Förmåner vid ålderdom, invaliditet och dödsfall

Artikel 11

1. Med avseende på Québec tillämpas detta kapitel på alla förmåner som utges enligt lagen om pensionsplanen.

2. Med avseende på Sverige tillämpas detta kapitel på alla förmåner som utges enligt lagstiftningen om tilläggspension.

Artikel 12

1. I detta kapitel avses med "period som kan tillgodoräknas":

a) med avseende på Québec, varje år för vilket avgifter har erlagts enligt Québecs lagstiftning

b) med avseende på Sverige, varje år för vilket pensionspoäng har tillgodoräknats enligt den svenska lagstiftningen.

2. En person, som har varit underkastad båda parters lagstiftning, liksom hans familjemedlemmar, efterlevande och andra rättsinnehavare, skall ha rätt till en förmån enligt en given lagstiftning om han uppfyller villkoren för rätt till förmån enligt denna lagstiftning. Det behöriga försäkringsorganet skall beräkna förmånens storlek enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det tillämpar, varvid endast perioder som kan tillgodoräknas enligt denna lagstiftning beaktas.

3. Om en person inte har rätt till en förmån enbart på grundval av de perioder som kan tillgodoräknas enligt en parts lagstiftning, skall det behöriga försäkringsorganet lägga samman de perioder som kan tillgodoräknas enligt bestämmelserna i artiklarna 13, 14 och 15.

Artikel 13

1. När sammanläggning behövs för att öppna rätt till en förmån enligt lagstiftningen i Québec, skall det behöriga försäkringsorganet i Québec förfara enligt följande: Article 13

a) varje år, som ingår i de perioder som kan tillgodoräknas enligt svensk lagstiftning på grund av anställning eller annan förvärvsverksamhet under året i fråga eller under en del därav, erkänns som ett år för vilket avgifter erlagts, förutsatt att det kan medräknas i avgiftsperioden så som den definieras i Québecs lagstiftning

b) år som tillgodoräknats enligt a) skall sammanläggas med år som ingår i perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning, under förutsättning att de inte sammanfaller.

2. Efter denna sammanläggning bestämmer det behöriga försäkringsorganet i Québec enligt sin lagstiftning om personen uppfyller villkoren för rätt till förmån.

3. För att beräkna storleken av den förmån som skall utges skall det behöriga försäkringsorganet i Québec förfara enligt följande:

a) den del av förmånen som är beroende av förvärvsinkomster beräknas enligt bestämmelserna i Québecs lagstiftning och grundas uteslutande på perioder som kan tillgodoräknas enligt denna lagstiftning

b) den enhetliga grunddelen av förmånen omräknas efter förhållandet mellan de perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning och hela avgiftsperioden, såsom den definieras i denna lagstiftning.

Artikel 14

1. När sammanläggning behövs för att öppna rätt till en förmån enligt svensk lagstiftning, skall det behöriga svenska försäkringsorganet förfara enligt följande:

a) varje år som ingår i de perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning skall likställas med ett år för vilket pensionspoäng tillgodoräknats

b) år som tillgodoräknats enligt a) skall läggas samman med år som tillgodoräknats enligt svensk lagstiftning, under förutsättning att de inte sammanfaller.

2. Efter denna sammanläggning bestämmer det behöriga svenska försäkringsorganet enligt sin lagstiftning om personen uppfyller de föreskrivna villkoren för rätt till förmån.

3. För att beräkna storleken av den förmån som skall utges skall endast perioder som kan tillgodoräknas enligt svensk lagstiftning beaktas.

Artikel 15

1. Om en person inte är berättigad till en förmån efter sammanläggning enligt artikel 13 eller artikel 14, skall perioder medräknas, som tillgodoräknats enligt lagstiftningen hos en tredje part, med vilken båda parter har träffat överenskommelse om social trygghet som innehåller regler om sammanläggning av sådana perioder, enligt reglerna i detta kapitel.

2. Om det inte är möjligt att exakt fastslå när perioder som kan tillgodoräknas enligt en parts lagstiftning intjänats, skall de inte anses sammanfalla med perioder som kan tillgodoräknas enligt en annan lagstiftning.

Kapitel 2

Arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

Artikel 16

1. Med avseende på Québec skall detta kapitel tillämpas på alla förmåner som utges enligt lagstiftningen om arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.

2. Med avseende på Sverige skall detta kapitel tillämpas på alla förmåner som utges enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring.

Artikel 17

1. En förmånstagare som är berättigad till en förmån enligt en parts lagstiftning och som är bosatt eller vistas inom den andra partens territorium har rätt till:

a) vårdförmåner som tillhandahålls, för det behöriga försäkringsorganets räkning, av försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det sistnämnda organet har att tillämpa

b) kontantförmåner som utges av det behöriga försäkringsorganet enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det har att tillämpa. Efter överenskommelse mellan det behöriga försäkringsorganet och organet för vistelse- eller bosättningsorten kan emellertid sådana förmåner utges av det sistnämnda organet för det förstnämndas räkning, i enlighet med den lagstiftning som det behöriga försäkringsorganet har att tillämpa.

2. Undantag från och villkor för tillämpning av bestämmelserna i första stycket kan tas in i den i artikel 27 nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel 18

1. När en person, som har ådragit sig en arbetssjukdom, har varit sysselsatt under båda parters lagstiftning i ett arbete som kan ha orsakat sjukdomen, skall de förmåner, på vilka förmånstagaren kan ha anspråk, utges enbart enligt den lagstiftning som gäller för den part, inom vars territorium arbetet ifråga senast utfördes.

2. Kostnaderna för förmånerna skall delas mellan de båda parternas försäkringsorgan. Denna fördelning skall göras efter förhållandet mellan längden av de sysselsättningsperioder, vilka har samband med sjukdomen och som fullgjorts enligt vardera partens lagstiftning, och den totala längden av sådana perioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna började utgå.

Artikel 19

1. När en arbetstagare får återfall i en arbetssjukdom, för vilken han erhållit eller erhåller ersättning enligt en parts lagstiftning, skall följande bestämmelser tillämpas:

a) om arbetstagaren, sedan han beviljats förmåner, inte har haft sådant arbete som kan ha framkallat sjukdomen ifråga eller återfallet däri under den andra partens lagstiftning, skall den första partens behöriga försäkringsorgan utge förmåner för återfallet och stå för kostnaderna för dessa enligt den lagstiftning som detta tillämpar

b) om arbetstagaren, sedan han beviljats förmåner, har haft sådant arbete under den andra partens lagstiftning, skall kostnaderna för förmånerna som hänför sig till återfallet fördelas mellan de båda parternas organ efter förhållandet mellan längden av de perioder då sådant arbete utförts enligt vardera partens lagstiftning och den totala längden av sådana perioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna som hänför sig till återfallet började utgå

c) i fall som avses i b) skall förmåner i anledning av återfallet utges av det behöriga försäkringsorganet hos den part, under vars lagstiftning sådant arbete senast utfördes som återfallet har samband med, och enligt den lagstiftning som detta har att tillämpa. Om förmånstagaren inte har rätt till förmåner enligt sistnämnda lagstiftning skall dock dessa utges av den andra partens behöriga försäkringsorgan enligt bestämmelserna i den lagstiftning detta tillämpar och på dess bekostnad.

2. I händelse av återfall i en arbetssjukdom som lett till tillämpning av bestämmelserna i artikel 18 skall följande bestämmelser tillämpas:

a) det behöriga försäkringsorgan som utgett förmåner enligt artikel 18 första stycket skall utge förmåner i anledning av återfallet enligt den lagstiftning som detta tillämpar

b) kostnaderna för förmånerna fördelas mellan de båda parternas organ enligt artikel 18 andra stycket. Om emellertid arbetstagaren på nytt har arbetat i en verksamhet som kan ha orsakat sjukdomen ifråga eller återfallet däri, skall en ny fördelning göras efter förhållandet mellan längden av tidigare beaktade perioder och de perioder som hänförs till den nya verksamheten och som fullgjorts enligt vardera partens lagstiftning, å ena sidan, och, å andra sidan, den totala längden av perioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna i anledning av återfallet började utgå.

Artikel 20

Om en parts lagstiftning uttryckligen eller underförstått föreskriver att arbetsolycksfall eller arbetssjukdomar som inträffat eller konstaterats tidigare skall beaktas vid bedömning av graden av arbetsoförmåga, skall denna parts behöriga försäkringsorgan även beakta arbetsolycksfall och arbetssjukdomar som inträffat eller konstaterats under den andra partens lagstiftning, som om dessa hade inträffat eller konstaterats under dess lagstiftning.

Artikel 21

Det behöriga försäkringsorganet hos en part, enligt vars lagstiftning kontantförmåners storlek varierar med antalet familjemedlemmar, skall också medräkna familjemedlemmar som är bosatta inom den andra partens territorium som om de vore bosatta inom det egna territoriet.

Artikel 22

1. Ett försäkringsorgan skall återbetala summan av förmåner som utgetts för dess räkning av det andra försäkringsorganet.

2. Återbetalningar enligt första stycket skall göras på sätt som föreskrivs i den i artikel 27 nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

Kapitel 3

Sjukvårdsförmåner

Artikel 23

1. Med avseende på Québec skall detta kapitel tillämpas på alla sjukvårdsförmåner enligt lagen om sjukvårdsförmåner och socialtjänst, lagen om sjukförsäkring och lagen om försäkring för sjukhusvård.

2. Med avseende på Sverige skall detta kapitel tillämpas på alla sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen om sjukförsäkring.

Artikel 24

1. En person som är bosatt inom den ena partens territorium och som vistas inom den andra partens territorium för att tillfälligt arbeta där har, liksom hans medföljande familjemedlemmar, rätt till vårdförmåner enligt sistnämnda partens lagstiftning från dagen för ankomsten till detta territorium.

2. Den period, under vilken någon kan göra anspråk på förmåner som avses i första stycket, är begränsad till ett år. Det behöriga försäkringsorganet på vistelseorten kan dock på begäran utsträcka denna tid.

3. Bestämmelserna i första stycket skall även tillämpas på utsända arbetstagare och på studerande som är inskrivna vid undervisningsanstalt inom vistelseortens territorium.

Artikel 25

Detta kapitel är inte tillämpligt när en person beger sig från en parts territorium till den andra partens territorium i syfte att där erhålla medicinsk behandling eller sjukhusvård.

Artikel 26

Det behöriga försäkringsorganet på vistelseorten tillhandahåller förmåner som avses i detta kapitel och står för kostnaderna för dessa.

Avdelning III

Övriga bestämmelser

Artikel 27

1. En tillämpningsöverenskommelse, som parterna sluter, skall ange sättet för genomförandet av överenskommelsen.

2. De båda parternas förbindelseorgan skall anges i denna tillämpningsöverenskommelse.

Artikel 28

De behöriga myndigheterna och försäkringsorganen skall Les autorite's et les institutions compe'tentes:

a) delge varandra sådan information som är nödvändig för tillämpningen av denna överenskommelse

b) kostnadsfritt lämna varandra bistånd i alla frågor som rör tillämpningen av denna överenskommelse

c) delge varandra all information om åtgärder som vidtagits för tillämpningen av denna överenskommelse eller om förändringar i deras respektive lagstiftning, i den mån dessa förändringar påverkar tillämpningen av överenskommelsen

d) informera varandra om svårigheter som uppkommer vid tillämpningen av denna överenskommelse och så vitt möjligt avhjälpa dessa.

Artikel 29

1. Såvida inte utlämnande av en viss upplysning krävs enligt en parts lagstiftning, är varje information som lämnas av den ena partens försäkringsorgan till den andra partens försäkringsorgan om en person sekretessbelagd och får endast användas vid tillämpning av överenskommelsen och av den lagstiftning som överenskommelsen avser.

2. Rätten för en person att ta del av handlingar som innehåller information om honom bedöms enligt lagstiftningen hos den part där handlingarna finns.

3. I första och andra styckena avses med information varje upplysning som innehåller en persons namn eller någon annan upplysning varigenom personens identitet lätt kan fastställas.

Artikel 30

Alla förmåner skall utbetalas direkt till en förmånstagare i den parts valuta som gör utbetalningen, utan avdrag för administrativa omkostnader, överföringskostnader eller andra kostnader som kan uppstå vid betalningen av förmånerna.

Artikel 31

1. Varje befrielse från eller nedsättning av avgifter, som skall erläggas enligt ena partens lagstiftning för utfärdande av intyg eller handling som skall företes vid tillämpning av denna lagstiftning, skall gälla även för intyg och handlingar som skall företes vid tillämpning av den andra partens lagstiftning.

2. Alla beslut, handlingar och bevis som skall företes för tillämpning av denna överenskommelse är befriade från legalisering och andra liknande formaliteter.

Artikel 32

1. En ansökan om en förmån som inges enligt en parts lagstiftning skall anses som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra partens lagstiftning, förutsatt att sökanden

a) begär att denna ansökan skall anses som en ansökan om förmån enligt den andra partens lagstiftning eller,

b) vid tiden för ansökan företer uppgifter som visar att en period, som kan tillgodoräknas enligt definitionen i artikel 12, har tillgodoräknats honom enligt den andra partens lagstiftning. Sökanden kan dock begära att hans ansökan om förmån från den andra parten skall anstå.

2. Varje ansökan, meddelande eller besvär, som enligt en parts lagstiftning skulle ha ingetts till denna parts behöriga myndighet eller försäkringsorgan inom en föreskriven tid, men som ingetts inom samma tid till den andra partens behöriga myndighet eller försäkringsorgan, skall anses ha ingetts till myndigheten eller organet i den första staten. Myndigheten eller organet hos den andra parten skall i sådant fall utan dröjsmål översända ansökningen, meddelandet eller besvärshandlingen till myndigheten eller organet hos den första parten.

3. Besvär över beslut skall handläggas enligt den besvärsordning som gäller enligt den parts lagstiftning vars beslut är föremål för besvär.

Artikel 33

1. Läkarutlåtanden, som erfordras enligt en parts lagstiftning, kan på begäran av det behöriga försäkringsorganet utfärdas inom den andra partens territorium av organet för förmånstagarens vistelse- eller bosättningsort under de förutsättningar som anges i den i artikel 27 nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

2. Läkarutlåtanden som utfärdas på sätt som anges i första stycket kan inte underkännas endast på grund av att de utfärdats inom den andra partens territorium.

Avdelning IV

Övergångs- och slutbestämmelser

Artikel 34

1. Denna överenskommelse grundar inte rätt till förmåner för tid före dess ikraftträdande.

2. Varje period före ikraftträdandet av denna överenskommelse skall beaktas vid bestämmande av rätten till en förmån enligt överenskommelsen.

3. Vid tillämpning av kapitel 1 i avdelning II, och om inte annat följer av bestämmelserna i första stycket, skall

a) en förmån -- frånsett dödsfallsersättning -- som hänför sig till förhållanden före överenskommelsens ikraftträdande utbetalas enligt denna överenskommelse,

b) i fall då ansökan ingetts inom två år från denna överenskommelses ikraftträdande de rättigheter, som tillkommer någon på grund av denna överenskommelse, beviljas från och med ikraftträdandet eller från och med tidpunkten för den händelse som öppnar rätt till förmån, om denna inträffat senare, oavsett bestämmelserna i de båda parternas lagstiftning rörande preskription av rättigheter,

c) när en ansökan ingetts efter utgången av de två år som nämns i föregående punkt, de rättigheter som inte preskriberats beviljas från och med ansökningsdagen.

4. Den tjugofyramånadersperiod som nämns i artikel 7 i denna överenskommelse skall räknas från ikraftträdandet av överenskommelsen med avseende på en person som vid den tidpunkten är utsänd.

5. Denna överenskommelse berör inte bestämmelserna i den svenska lagstiftningen beträffande

a) beräkningen av tilläggspension för svenska medborgare födda före 1924; och

b) tillgodoräknande av pensionspoäng för svenska medborgare på grund av anställning vid bosättning utom Sverige.

Artikel 35

1. De behöriga myndigheterna och försäkringsorganen hos de båda parterna kan meddela sig direkt med varandra på sina officiella språk.

2. Ett beslut eller ett meddelande från en domstol eller ett försäkringsorgan kan direkt tillställas en person som är bosatt inom den andra partens territorium.

Artikel 36

1. Denna överenskommelses parter skall underrätta varandra när de interna villkoren för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts.

2. Överenskommelsen har slutits för att gälla utan tidsbegränsning från dagen för ikraftträdandet, vilken skall bestämmas genom skriftväxling mellan parterna. Den kan uppsägas av en av parterna genom skriftlig underrättelse till den andra parten. Överenskommelsen skall upphöra att gälla den 31 december som infaller sedan minst 12 månader förflutit efter dagen för underrättelsen.

3. I händelse av uppsägning skall varje rättighet som en person förvärvat enligt bestämmelser i denna överenskommelse upprätthållas och förhandlingar skall äga rum för att reglera de rättigheter som håller på att förvärvas med stöd av överenskommelsen.

Som skedde i Québec den 20 september 1986 i två exemplar, på svenska och franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

Sveriges regering

Anita Gradin

För Québecs regering

Gil Remillard

Bilaga 2

Tillämpningöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och Québec om social trygghet

Tillämpningsöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och Québec om social trygghet, härefter benämnd överenskommelsen.

Enligt artikel 27 i överenskommelsen har parterna kommit överens om följande bestämmelser:

Avdelning 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Uttryck som används i tillämpningsöverenskommelsen har samma innebörd som i överenskommelsen.

Artikel 2

I enlighet med artikel 27 andra stycket i överenskommelsen utses av var och en av parterna följande organ till förbindelseorgan:

a) med avseende på Québec sekretariatet för administration av överenskommelser om social trygghet eller varje annat organ som den behöriga myndigheten i Québec senare kan komma att utse

b) med avseende på Sverige riksförsäkringsverket eller varje annat organ som den behöriga myndigheten i Sverige senare kan komma att utse.

Artikel 3

1. I fall som avses i artikel 7 i överenskommelsen skall en utsänd persons arbetsgivare lämna erforderliga upplysningar till det organ som har att utfärda intyget om försäkringstillhörighet.

2. Intyg om försäkringstillhörighet utfärdas av

a) förbindelseorganet eller, efter bemyndigande, av allmän försäkringskassa, när svensk lagstiftning skall tillämpas

b) förbindelseorganet när Québecs lagstiftning skall tillämpas.

3. När ett intyg om försäkringstillhörighet har utfärdats skall kopia av intyget sändas till den andra partens förbindelseorgan, den utsände och till arbetsgivaren.

Artikel 4

Med avseende på artikel 9 andra stycket i överenskommelsen åtar sig Québecs regering och Sveriges regering såsom arbetsgivare att fullgöra de skyldigheter som bestämmelserna i den andra partens lagstiftning ålägger alla arbetsgivare.

Avdelning II

Bestämmelser om förmåner

Kapitel 1

Förmåner vid ålderdom, invaliditet och dödsfall

Artikel 5

För tillämpning av kapitel 1 av avdelning II i överenskommelsen kan

a) en person, som är bosatt utanför Sverige och som vill erhålla förmån enligt svensk lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inge sin ansökan till förbindelseorganet i Québec eller till Stockholms läns allmänna försäkringskassa, vilken därvid underrättar förbindelseorganet i Québec

b) en person, som är bosatt utanför Québec och som vill erhålla förmån enligt Québecs lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inge sin ansökan till det svenska förbindelseorganet eller till Québecs pensionsadministration, som i fall som avses i artikel 32 första stycket i överenskommelsen skall underrätta det svenska förbindelseorganet. Personer som är bosatta i Kanada kan emellertid inge ansökan till varje kontor som mottar ansökan om förmån enligt Québecs pensionsplan.

Artikel 6

1. Det förbindelseorgan som har mottagit en ansökan enligt artikel 5 i denna överenskommelse skall översända ansökan till det behöriga försäkringsorganet hos den andra parten tillsammans med nödvändiga bevishandlingar.

2. Det förbindelseorgan, som har underrättats om att ansökan ingetts till försäkringsorgan hos den andra parten enligt artikel 5 i denna överenskommelse, skall på begäran översända nödvändiga bevishandlingar till den andra partens behöriga försäkringsorgan.

3. Varje upplysning om civilstånd som anges på ansökan som avses i föregående stycke skall bestyrkas av det översändande förbindelseorganet som därigenom befrias från att översända motsvarande bevishandlingar.

4. Varje originalhandling eller kopia därav skall behållas av förbindelseorganet hos vilket den ingavs, och en kopia skall på begäran översändas till den andra partens behöriga försäkringsorgan.

Artikel 7

1. Ansökan eller bevishandlingar som anges i artikel 6 första stycket skall åtföljas av två exemplar av en förbindelseblankett, som godkänts av de behöriga försäkringsorganen.

2. På begäran av den andra parten skall förbindelseorganet ange perioder som kan tillgodoräknas på förbindelseblanketten.

Artikel 8

Så snart ett beslut fattats av ett behörigt försäkringsorgan enligt dess lagstiftning skall organet underrätta sökanden och upplysa om ordning och frister för besvär enligt denna lagstiftning. Organet skall även underrätta den andra partens förbindelseorgan om beslutet med användande av en förbindelseblankett.

Kapitel 2

Arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

Artikel 9

1. För att erhålla vårdförmåner enligt artikel 17 i överenskommelsen skall en person, som sedan han blivit berättigad till förmåner enligt en parts lagstiftning bosätter sig eller tillfälligt vistas inom den andra partens territorium, förete ett intyg för försäkringsorganet på vistelse- eller bosättningsorten som styrker att han alltjämt är berättigad till sagda vårdförmåner.

2. Detta intyg, som utfärdas av det behöriga försäkringsorganet, skall i förekommande fall särskilt ange den längsta tid under vilken vårdförmåner ytterligare kan utges enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det behöriga försäkringsorganet har att tillämpa. Intyget kan, när det inte har kunnat ske dessförinnan, utfärdas efter avresan och på begäran av den berörda personen eller av försäkringsorganet på vistelse- eller bosättningsorten.

Artikel 10

1. Vid tillämpning av artikel 17 i överenskommelsen skall, när rätt till förmån kan föreligga enligt en parts lagstiftning för en person som vistas eller är bosatt inom den andra partens territorium, anmälan om arbetsolycksfall eller arbetssjukdom liksom ansökan om förmåner handläggas enligt den förstnämnda statens lagstiftning inom de tidsfrister som gäller enligt denna lagstiftning. Anmälan och ansökan kan ställas till antingen den förstnämnda partens behöriga försäkringsorgan, som översänder en kopia till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten, eller till det sistnämnda organet, som behåller en kopia och sänder originalen till den förstnämnda partens behöriga försäkringsorgan.

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten företar snarast möjligt en administrativ kontroll och i förekommande fall en medicinsk undersökning som om det gällde en av dess egna försäkrade. En redogörelse över resultatet av den administrativa kontrollen och i förekommande fall kontrollerande läkares utlåtande, som bland annat skall ange den sannolika varaktigheten av arbetsoförmågan, skall utan dröjsmål översändas av försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten till det behöriga försäkringsorganet för beslut.

3. Det behöriga försäkringsorganet skall utan dröjsmål direkt meddela de berörda sitt beslut och därvid i förekommande fall ange ordning och frister för besvär. Detta organ skall även underrätta försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten.

4. I avvaktan på att beslut fattas av det behöriga försäkringsorganet kan försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten utge vårdförmåner på bekostnad av det behöriga försäkringsorganet, om det anser att ansökan om förmåner är välgrundad.

Artikel 11

1. Vid varje ansökan om vårdförmåner enligt artikel 17 skall en person som beviljas sådana förmåner överlämna de bevishandlingar som behövs enligt den lagstiftning som tillämpas av försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten.

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall genast genom förmedling av förbindelseorganet med ett snabbt kommunikationsmedel underrätta det behöriga försäkringsorganet om varje beslut om beviljande av vårdförmån av stor betydelse eller ovanligt slag. Det behöriga försäkringsorganet skall i förekommande fall inom trettio dagar efter erhållandet av underrättelsen meddela om det motsätter sig beslutet och ange skälen härför. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall bevilja vårdförmånen om det inte har erhållit någon invändning inom denna tid. Om en sådan vårdförmån i nödfall måste utges snabbt skall försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten utan dröjsmål underrätta det behöriga försäkringsorganet.

3. Den försäkrade skall meddela försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten varje förändring i hans förhållanden som kan förmodas påverka rätten till vårdförmåner, särskilt ändrad bosättnings- eller vistelseort. Det behöriga försäkringsorganet skall likaledes underrätta försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten om anslutningen till försäkringen eller rätten till vårdförmån har upphört för den berörda personen. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten kan när som helst begära att det behöriga försäkringsorganet lämnar upplysningar rörande en persons anslutning till försäkringen eller hans rätt till vårdförmåner.

Artikel 12

1. För tillämpning av artiklarna 18 och 19 i överenskommelsen skall anmälan om arbetssjukdom eller återfall liksom ansökan om förmåner översändas till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten inom den tid som anges i den lagstiftning som detta organ tillämpar. Detta organ skall översända en kopia av anmälan och ansökan till den andra partens försäkringsorgan.

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall snarast möjligt företa den administrativa kontroll och i förekommande fall den medicinska undersökning som erfordras enligt dess lagstiftning.

3. Om försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten fastslår att den andra partens lagstiftning skall tillämpas med stöd av bestämmelserna i artikel 18 eller artikel 19 i överenskommelsen, skall det utan dröjsmål översända akten till denna parts behöriga försäkringsorgan för beslut. Akten skall bland annat innehålla redogörelse för resultaten av de medicinska undersökningarna. I avvaktan på beslut av det behöriga organet kan försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten utge vårdförmåner, om det anser att ansökan om förmåner är välgrundad.

4. Det behöriga försäkringsorganet skall utan dröjsmål meddela sitt beslut direkt till de berörda och därvid i förekommande fall ange ordning och frister för besvär. Detta organ skall även underrätta försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten.

5. Om i en annan situation än den, som avses i artikel 19 första stycket a), beslut som nämnts i föregående stycke innebär avslag på ansökan om förmån, skall försäkringsorganet som fattat beslutet sända akten till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten samtidigt som det underrättar detta om sitt beslut. I detta fall skall försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten, med hänsyn tagen till sagda avslagsbeslut, besluta om dess egen lagstiftning är tillämplig.

6. Om försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten i fall som avses i femte stycket beslutar att rätt till förmåner föreligger enligt den lagstiftning som det tillämpar, under det att det föreligger en rätt att överklaga avslagsbeslutet som fattats tidigare av den andra partens försäkringsorgan, skall det sistnämnda försäkringsorganet återbetala till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten sin andel av kostnaden för förmånerna om detta som en följd av överklagandet åläggs att utge förmåner.

Artikel 13

1. Fördelningen av kostnaderna för förmåner enligt artiklarna 18 och 19 skall göras av det försäkringsorgan som utger förmånerna.

2. Det försäkringsorgan, som avses i första stycket, kan för genomförande av fördelningen begära upplysningar av den berörda personen och av den andra partens försäkringsorgan rörande anställningar som innehafts av personen inom endera partens territorium.

3. Fördelningen av kostnaderna skall fastställas på blankett, som försäkringsorganet som anges i första stycket översänder för godkännande till den andra partens försäkringsorgan. 3. Ladite re'partition est constate'e sur un formulaire que l'institution vise'e au paragraphe 1 transmet, pour accord, a' l'institution de l'autre Partie.

Artikel 14

1. Vid utgången av varje kalenderår skall förbindelseorganet för den part, som utgett förmåner eller utfört läkarundersökningar för den andra partens försäkringsorgans räkning eller på dess bekostnad, översända en förteckning till den andra partens förbindelseorgan över de förmåner som beviljats eller de arvoden som hänför sig till läkarundersökningar under räkenskapsåret, varvid utestående belopp anges. Till denna förteckning skall fogas bevishandlingar.

Det försäkringsorgan, för vars räkning eller på vars bekostnad förmåner har utgetts eller läkarundersökningar utförts, skall betala skuldbeloppet till försäkringsorganet som utgett förmånerna snarast möjligt och senast inom tre månader efter den dag då förteckningen som avses i första stycket översänts till detta.

3. Oavsett första stycket är parterna överens om att inte kräva betalning då det totala skuldbeloppet för en person under ett år understiger 500 kanadensiska dollar eller 2 500 svenska kronor. De båda parternas därtill bemyndigade organ kan komma överens om att ändra detta belopp.

Kapitel 3

Sjukvårdsförmåner

Artikel 15

1. För tillämpning av artikel 24 i överenskommelsen skall följande gälla:

a) För att erhålla sjukvårdsförmåner inom Québecs territorium skall den vårdsökande för det behöriga försäkringsorganet i Québec förete dels ett intyg som utfärdats av det behöriga försäkringsorganet i Sverige och som styrker hans rätt till sjukvårdsförmåner, dels ett intyg om arbets- eller studietillstånd utfärdat av ministeriet för kulturella samfälligheter och för invandring till Québec;

b) För att erhålla sjukvårdsförmåner inom Sveriges territorium skall den vårdsökande för det behöriga försäkringsorganet i Sverige förete dels ett intyg som utfärdats av det behöriga försäkringsorganet i Québec och som styrker hans rätt till sjukvårdsförmåner, dels ett intyg om arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

2. Det försäkringsorgan som utfärdat intyg som nämnts i föregående stycke skall ange intygets giltighetstid. I avsaknad av sådan uppgift antas intyget vara giltigt ett år räknat från första giltighetsdagen.

3. Som studerande anses vid tillämpning av artikel 24 tredje stycket en person som är inskriven på heltid vid en läroanstalt i Québec som erkänns av ministeriet för utbildning i Québec eller vid en läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

Avdelning III

Övriga bestämmelser

Artikel 16

1. När en sökande till eller mottagare av en invaliditetsförmån som utges av en part är bosatt inom den andra partens territorium, kan det behöriga försäkringsorgan som utger förmånen begära hos den andra partens försäkringsorgan att detta ombesörjer föreskriven läkarundersökning.

2. Översändande av medicinska upplysningar som redan finns hos de behöriga försäkringsorganen utgör en del av myndighetsbiståndet och skall utföras utan kostnad. Kostnader för kompletterande läkarundersökningar skall belasta det behöriga försäkringsorgan som begärt dem.

3. Kostnader för läkarundersökningar skall återbetalas av det beställande försäkringsorganet vid erhållande av en räkning som översänds av försäkringsorganet som utgett dem, i det sistnämndas valuta.

Artikel 17

Då en parts behöriga försäkringsorgan fått kännedom om en förändring i förmånstagarens förhållanden, som kan påverka rätten till förmån som utges enligt den andra partens lagstiftning, skall det underrätta denna parts behöriga försäkringsorgan.

Artikel 18

Alla blanketter och handlingar, som fordras för genomförande av de åtgärder som föreskrivs i tillämpningsöverenskommelsen, skall fastställas genom överenskommelse mellan parternas försäkringsorgan och myndigheter som ansvarar för tillämpningen av överenskommelsen.

Artikel 19

De båda parternas förbindelseorgan skall på sätt varom överenskommelse träffas utväxla statistik över de utbetalningar till förmånstagare som varje kalenderår skett enligt överenskommelsen. Dessa uppgifter skall innehålla antalet förmånstagare och det totala förmånsbeloppet för varje slag av förmån.

Avdelning IV

Slutbestämmelser

Artikel 20

Denna tillämpningsöverenskommelse skall träda i kraft samtidigt med överenskommelsen. Uppsägning av överenskommelsen gäller som uppsägning av tillämpningsöverenskommelsen.

Som skedde i Québec den 20 september 1986 i två exemplar, på svenska och franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

För Sveriges regering

Anita Gradin

För Québecs regering

Gil Remillard