Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2004-12-17

Dnr: 130 730617-04/111

1 Sammanfattning

Då det i rubricerade avtal talas om sammanlagd inkomst och nettointäkt avses därmed den för inkomståret sammanlagda inkomsten/nettointäkten.

2 Bakgrund och frågeställning

Vid tillämpning av det den 29 oktober 2003 undertecknade avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor har fråga uppkommit hur uttrycken ”personens sammanlagda inkomst” respektive ”nettointäkt” ska tolkas. Närmare bestämt avser frågan om dessa uttryck avser förhållandena under hela inkomståret eller bara under den period för vilken personen i fråga beskattas i Sverige.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 1 § femte stycket lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna ska det avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor som undertecknades den 29 oktober 2003 gälla som lag här i landet. Artikel 2 i avtalet behandlar avdrag för inbetalningar till pensionsordningar. I artikel 2 punkt 3 anges vissa villkor för artikelns tillämplighet, bl.a. stadgas att artikeln bara är tillämplig om inkomsterna i arbetsstaten ”utgör minst 75 procent av personens sammanlagda inkomst av rörelse, självständig yrkesutövning eller anställning efter avdrag för samtliga utgifter för inkomsternas förvärvande (nettointäkt)”.

4 Skatteverkets bedömning

I artikel 2 i aktuellt avtal sägs inget om vilken period man ska se till då man fastställer en persons ”sammanlagda inkomst” respektive ”nettointäkt”. Av SOU 2003:12 (Beskattningen av utomlands bosatta) s. 88 ff framgår att interna danska regler innebär att man beaktar inkomsten under hela inkomståret när en begränsat skattskyldig person väljer en skatteordning som ger rätt till vissa avdrag. EG-domstolen har i domarna avseende Schumacker (C-279/93) och Wallentin (C-169/03) också beaktat hela årets inkomst när man ansett att personen är berättigad till vissa avdrag. I de nya svenska reglerna från 1 januari 2005 med möjlighet för begränsat skattskyldiga att välja beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) ska hela årets inkomst beaktas för att grundavdrag och allmänna avdrag ska medges. Mot bakgrund av detta anser Skatteverket att man ska se till förhållandena under hela det aktuella inkomståret vid tillämpningen av artikel 2.