OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2000:587

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Folkrepubliken Kina undertecknade den 16 maj 1986 tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet, i den lydelse detta har genom det tilläggsprotokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 18 november 1999, skall gälla som lag här i landet.

Avtalet och protokollet är avfattat på kinesiska, svenska och engelska språken. Den svenska och engelska texten, efter den ändring som nämns i första stycket, framgår av bilagan till denna lag. Lag (2000:211).

2 § Avtalets och protokollets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Folkrepubliken Kina, skall sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige. Lag (1995:1342).

4 § Vid tillämpning av artikel 3 punkt 1 a) i avtalet skall uttrycket "Kina" inte omfatta Hong Kong. Lag (1995:1342).

Övergångsbestämmelser

1995:1342

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på inkomst som förvärvas den 1 januari 1996 eller senare.

2. Genom lagen upphävs förordningen (1986:1083) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina dock att vad som i förordningen sägs om ikraftträdande av lagen fortfarande skall gälla.

2000:211

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag skall tillämpas

a) när det gäller källskatter: på belopp som betalats eller tillgodoräknats den 1 januari 1997 eller senare,

b) när det gäller andra skatter på inkomst: på beskattningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, såvida inte annat särskilt föreskrivs i avtalet. Vid tillämpning av artikel 23 punkt 2 a i avtalets äldre lydelse skall dock bestämmelsen i artikel 23 punkt 4 i avtalets nya lydelse tillämpas på ränta och royalty som förvärvats fr.o.m. 1 januari 1997.