OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 1987:35

1 § Lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland skall träda i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari 1985 eller senare. Avtalet trädde i kraft den 26 mars 1984.

2 § Vid tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet skall iakttas de anvisningar som framgår av bilagorna 1--3.

Övergångsbestämmelser

1984:932

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.

2. Genom förordningen upphävs

a) kungörelsen (1968:769) om tillämpning av avtal den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter,

b) kungörelsen (1974:716) om kupongskatt för person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, m. m., och

c) förordningen (1981:253) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

3. De upphävda kungörelserna under punkt 2 a och b tillämpas dock fortfarande beträffande inkomst som förvärvas före den 1 januari 1985 samt på förmögenhet som taxeras före år 1986.

4. Den upphävda förordningen under punkt 2 c tillämpas fortfarande beträffande inkomster på vilka avtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter är tillämpligt.

Bilaga 1

Anvisningar till bestämmelserna i avtalet

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Storbritannien och Nordirland.

Frågan om en fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i resp. stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s. k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt brittiska beskattningsregler anses bosatt i Storbritannien och Nordirland. Vid tillämpningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370) och 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som tillhör svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Storbritannien och Nordirland, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen och 18 § 1 mom.

lagen om statlig inkomstskatt och som tillhör brittisk beskickning eller lönat brittiskt konsulat i Sverige, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Storbritannien och Nordirland.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 23 punkt 6. I art. 2 punkt 1 anges de skatter som utgick vid avtalets undertecknande och på vilka avtalet tillämpas.

Avtalet skall dock tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter avtalets undertecknande införs vid sidan av eller i stället för de angivna skatterna. Detta innebär exempelvis, att den svenska vinstdelningsskatten omfattas av avtalet.

till art. 6--21

En inkomst beskattas i Sverige om så kan ske enligt gällande skatteförfattningar och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av bestämmelse i avtalet. Även om en inkomst enligt avtalet undantagits från beskattning i Sverige kan den likväl komma att påverka storleken av svensk skatt på annan inkomst *(jfr art. 22 punkt 2 b)*). Vid beskattningen hänförs en inkomst alltid till den förvärvskälla till vilken den hör enligt de svenska skatteförfattningarna oavsett till vilket inkomstslag inkomsten har hänförts enligt avtalet.

till art. 6

Enligt bl. a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370) beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse. Inkomst som omfattas av art. 6 skall emellertid vid tillämpningen av avtalet beskattas som inkomst av fast egendom. Detta medför att inkomsten får beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fast egendom eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket "fast driftställe" i allmänhet anges i art. 5. Beträffande beskattning av inkomst av verksamhet som bedrivs utanför en avtalsslutande stats kust gäller särskilda bestämmelser; se art. 28.

Om en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Storbritannien och Nordirland, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men brittisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

Inkomst av rörelse, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Storbritannien och Nordirland bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2--5. Till grund för inkomstberäkningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan antas belöpa på det fasta driftstället.

Om beskattning av inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

Beträffande inkomst som förvärvas genom transport med skepp eller luftfartyg utanför en avtalsslutande stats kust i vissa fall, se art. 28 punkt 5.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan företag med intressegemenskap. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige samt Storbritannien och Nordirland skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket "utdelning" anges i art. 10 punkt 4 (jfr art. 11 punkt 5).

2. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning eller skattetillgodohavande från bolag med hemvist i Storbritannien och Nordirland och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Storbritannien och Nordirland, iakttas bestämmelserna i andra, tredje, fjärde och femte styckena.

Om aktiebolag eller ekonomisk förening uppbär utdelningen, är denna undantagen från taxering i Sverige i den mån art. 22 punkt 3 föranleder det. De svenska bestämmelserna om befrielse från skattskyldighet för utdelning som avses i art. 22 punkt 3 finns i 54 § kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

I övriga fall beräknas svensk skatt på utdelningen på vanligt sätt.

Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på aktier eller andra andelar till vilken utdelningen är hänförlig. Avdrag medges dock inte för brittisk skatt på utdelningen. Om den som har rätt till utdelningen erhåller skattetillgodohavande (s. k. tax credit) på grund av bestämmelserna i art. 10 punkt 3, beräknas svensk skatt på sammanlagda beloppet av utdelningen och skattetillgodohavandet utan avdrag för brittisk skatt (jfr punkt 6 av anvisningarna till 38 § kommunalskattelagen).

Skattetillgodohavandet hänförs därvid till samma beskattningsår som den utdelning på vilken skattetillgodohavandet är grundat (jfr punkt 5 av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen). Från den sålunda beräknade skatten avräknas brittisk källskatt enligt bestämmelserna i art. 22 punkt 2 a). Den brittiska skatten får inte överstiga 15 % i fall som avses i art. 10 punkt 3 a) 2) och 5 % i fall som avses i art. 10 punkt 3 a) 3) av summan av beloppet eller värdet av utdelningen och skattetillgodohavandet. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

Brittisk skatt får enligt art. 10 punkt 3 a) 4) inte tas ut på utdelning som ej grundar skattetillgodohavande.

Bestämmelserna om nedsättning av eller befrielse från brittisk skatt på utdelning gäller ej i fall som avses i art. 10 punkt 6.

3. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Storbritannien och Nordirland och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Storbritannien och Nordirland, tillämpas art. 7 resp. art. 14. Utdelningen skall, om inte annat gäller på grund av art. 22 punkt 3, i detta fall beskattas i Sverige men brittisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Storbritannien och Nordirland utgår inte kupongskatt, under förutsättning att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Storbritannien och Nordirland och är ett bolag som direkt eller indirekt behärskar minst 10 % av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget samt utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Sverige. I övriga fall när aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till en person med hemvist i Storbritannien och Nordirland utgår kupongskatt med 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i Storbritannien och Nordirland och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Sverige. Om inte fall som avses i art. 10 punkt 1 första meningen föreligger får utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Den statliga inkomstskatten får därvid inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i Storbritannien och Nordirland och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till utdelningen har i Sverige.

Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklaration anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att vederbörlig anteckning görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser; se bilaga 2.

Om den som har rätt till utdelningen har fast driftställe eller stadigvarande anordning i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket "ränta" anges i art. 11 punkt 2.

2. Ränta, som betalas från Storbritannien och Nordirland till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning, som den som har rätt till räntan har i Storbritannien och Nordirland, får räntan beskattas även i Storbritannien och Nordirland. Brittisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

3. Ränta, vilken utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person som har hemvist i Storbritannien och Nordirland och som enligt svensk skattelagstiftning inte är bosatt i Sverige, kan enligt gällande svenska regler inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital.

Är räntan enligt punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370) att hänföra till inkomst av rörelse, beskattas räntan i Sverige under förutsättning att den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i Sverige (art. 11 punkt 3).

till art. 12

1. Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Storbritannien och Nordirland till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn hänförlig till rättighet eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Storbritannien och Nordirland, får royaltyn beskattas även i Storbritannien och Nordirland. Brittisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

Royalty, som utbetalas från Sverige till en fysisk eller juridisk person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, beskattas i Sverige endast under förutsättning att den rättighet eller egendom för vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i Sverige (art. 12 punkt 3). Är detta fallet beskattas royaltyn enligt 28 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

2. Royalty eller annat belopp, som utbetalas såsom ersättning för nyttjandet av mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång, beskattas enligt art. 6.

till art. 13

Vinst, som en fysisk eller juridisk person med hemvist i Storbritannien och Nordirland förvärvar genom överlåtelse av fast egendom i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe som en person med hemvist i Storbritannien och Nordirland har här (art. 13 punkt 3).

Beskattningen sker i sådant fall enligt 28 § kommunalskattelagen (1928:370) jämförd med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Motsvarande gäller i fråga om lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva fritt yrke som inkomsttagaren har i Sverige.

Vinst som en fysisk person med hemvist i Storbritannien och Nordirland förvärvar genom överlåtelse av aktier och andra liknande rättigheter i ett svenskt bolag får enligt art. 13 punkt 2 beskattas i Sverige under förutsättning dels att överlåtaren är svensk medborgare utan att också vara brittisk medborgare, dels att överlåtaren har haft hemvist i Sverige vid något tillfälle under en sjuårsperiod närmast före överlåtelsen.

Vinst, som förvärvas av en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Brittisk skatt får tas ut på vinsten, om den överlåtna egendomen utgörs av fast egendom i Storbritannien och Nordirland (art. 13 punkt 1) eller om överlåtelsen avser lös egendom som utgör rörelsetillgångar i fast driftställe som inkomsttagaren har i Storbritannien och Nordirland eller lös egendom som är hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva fritt yrke vilken inkomsttagaren har i Storbritannien och Nordirland (art. 13 punkt 3).

Vidare får brittisk skatt tas ut på vinsten om överlåtelsen avser aktier eller andra liknande andelar i ett brittiskt bolag, under förutsättning dels att överlåtaren är brittisk medborgare utan att också vara svensk medborgare, dels att överlåtaren haft hemvist i Storbritannien och Nordirland vid något tillfälle under en sjuårsperiod närmast före överlåtelsen (art. 13 punkt 2). Svensk skatt på vinsten nedsätts enligt art. 22 punkt 2 genom avräkning av den brittiska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

till art. 14

1. Vad som förstås med uttrycket "fritt yrke" exemplifieras i art. 14 punkt 2.

2. Inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist.

Uppehåller sig inkomsttagaren under mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod i den andra staten *(art. 14 punkt 1 a)*) eller är inkomsten hänförlig till verksamhet, som utövas vid sådan stadigvarande anordning som avses i art. 14 punkt 1 b), får inkomsten beskattas i den stat där inkomsttagaren uppehåller sig resp. där anordningen finns. Beträffande verksamhet som bedrivs utanför en avtalsslutande stats kust gäller särskilda bestämmelser; se art. 28.

Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller annan självständig verksamhet i Storbritannien och Nordirland beskattas inkomsten i Sverige. Om verksamheten bedrivs vid stadigvarande anordning i Storbritannien och Nordirland eller under sådan vistelse där som anges i art. 14 punkt 1 a) får inkomsten beskattas även i Storbritannien och Nordirland, men brittisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

3. Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän, m. fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 3, samt i art. 16 och 18.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker, idrottsmän, m. fl. se anvisningarna till art. 17.

I fråga om beskattning av inkomst av arbete som utförs utanför en avtalsslutande stats kust gäller särskilda bestämmelser; se art. 28.

till art. 16

När ett svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till en person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av en person med hemvist i Sverige från ett bolag med hemvist i Storbritannien och Nordirland, får inkomsten beskattas i Sverige men brittisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t. ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension och annan liknande ersättning på grund av enskild tjänst och livränta, vilka härrör från Sverige och betalas till person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, får i regel beskattas här (art. 18 punkt 1). Undantag från denna regel föreskrivs i art. 18 punkt 3. Om inte fall som avses i art. 18 punkt 2 föreligger, skall vid beskattningen bruttobeloppet av pensionen eller livräntan reduceras med en femtedel.

Utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagstiftning (t. ex. ATP och folkpension) får enligt art. 18 punkt 2 beskattas i Sverige, om inte fall som avses i art. 18 punkt 3 eller art. 19 punkt 2 föreligger.

En person med hemvist i Sverige, som från Storbritannien och Nordirland uppbär pension eller annan liknande ersättning på grund av enskild tjänst, livränta eller utbetalning enligt brittisk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige. Om den som mottar ersättningen, livräntan eller utbetalningen inte är svensk medborgare får inkomsten beskattas även i Storbritannien och Nordirland men den brittiska skatten på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 2. Därvid skall iakttas, att bruttobeloppet av pension eller livränta som avses i art. 18 punkt 1 vid beräkningen av brittisk skatt minskats med en femtedel. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till punkt 2 av anvisningarna till art. 22.

till art. 19

Ersättning, med undantag för pension, som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter för arbete utfört i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt huvudregeln i art. 19 punkt 1 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av en person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 19 punkt 1 b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte fick hemvist där endast för att utföra ifrågavarande arbete.

Pension som utbetalas av, eller från fonder inrättade av, en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas enligt art. 19 punkt 2 a) i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid pensionen enligt art. 19 punkt 2 b) endast i denna andra stat.

Ersättning och pension, som utbetalas för tjänst utförd i samband med rörelse, som den utbetalande staten, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter bedrivit, beskattas som inkomst på grund av enskild tjänst enligt art. 15, 16 och 18.

till art. 22

1. Inkomst från Sverige, som uppbärs av en person med hemvist i Storbritannien och Nordirland, beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Om inkomsten beskattas även i Storbritannien och Nordirland, medges lättnad vid den brittiska beskattningen enligt art. 22 punkt 1.

2. Inkomst från Storbritannien och Nordirland, som förvärvas av en person med hemvist i Sverige, tas med vid taxering i Sverige med undantag för utdelning i vissa fall från bolag i Storbritannien och Nordirland. I fråga om utdelning se punkt 2 andra stycket och punkt 3 av anvisningarna till art. 10. Svensk skatt på inkomsten sätts ned genom avräkning enligt art. 22 punkt 2.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomsten på vanligt sätt. Vid inkomstberäkningen medges sålunda avdrag för kostnader som är hänförliga till inkomsten. Avdrag medges dock inte för brittisk skatt som omfattas av avtalet. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 22 punkt 2 ett belopp motsvarande den brittiska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av brittisk skatt på utdelning hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10. Har brittisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Storbritannien och Nordirland, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten tas upp till beskattning, förete utredning om den brittiska skatt som har påförts inkomsten.

Avräkning av brittisk skatt på viss inkomst får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Storbritannien och Nordirland belöpa så stor andel av statlig inkomstskatt enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomsten från Storbritannien och Nordirland till så stor andel som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Storbritannien och Nordirland.

Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår på grund av lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den brittiska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fast egendom i Storbritannien och Nordirland med ett belopp motsvarande 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa brittisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 1 000 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av olika förvärvskällor med ett belopp av 165 000 kronor vid den statliga taxeringen och 150 000 kronor vid den kommunala taxeringen. Vidare antas att allmänna avdrag uppgår till 7 000 kronor. Den till statlig och kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 000 + 165 000 -- 7 000 =) 167 000 resp. (9 000 + 150 000--7 000 =) 152 000 kronor. I deklarationen antecknas "Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Storbritannien och Nordirland skall ske med

                      9 000

1 500 kronor, dock högst med summan av ----------- av hela den

                     174 000
                 9 000

statliga inkomstskatten och ----------- av hela den kommunala

                159 000

inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från statlig inkomstskatt som utgår enligt lagen om statlig inkomstskatt, i andra hand från kommunal inkomstskatt och i sista hand från övrig inkomstskatt."

Har den skattskyldige flera inkomster från utlandet kan vid avräkningsförfarandet även bestämmelserna i 25 § första stycket lagen om statlig inkomstskatt bli tillämpliga.

3. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8, art. 13 punkt 4 och art. 19 punkt 1 eller punkt 2 skall beskattas endast i Storbritannien och Nordirland, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Storbritannien och Nordirland. Denna del skall utgöra lika stor andel av den totala skatten som den minskning av den beskattningsbara inkomsten, som skulle följa om den utländska inkomsten inte tagits med, utgör av den verkliga beskattningsbara inkomsten. Om den beskattningsbara inkomsten, som skulle uppkomma om den utländska inkomsten inte tas med, blir 0, skall nedsättning av den statliga inkomstskatten dock ske till ett belopp motsvarande den skatt som uppkommer när skatten beräknas utan beaktande av den utländska inkomsten.

Exempel: En brittisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär statlig pension från Storbritannien och Nordirland med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 160 000 kronor och åtnjuta underskottsavdrag i hemortskommunen med 20 000 kronor, övriga allmänna avdrag med 4 500 kronor och grundav- drag med 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050 + 160 000 -- 20 000 -- 4 500 =) 145 500 kronor och kommunalt (10 050 + 160 000 -- 20 000 -- 4 500 -- 7 500 =) 138 000 kronor, sedan avrund-ning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (160 000--20 000--4 500 =) 135 500 kronor och kommunalt (160 000 -- 20 000 -- 4 500 -- 7 500 =) 128 000 kronor. Den statliga inkomstskatten och den kommunala inkomstskatten, beräknad på 145 500 resp. 138 000 kronor, nedsätts med

145 500 - 135 500      138 000 - 128 000
-----------------  resp.  ------------------- .
   145 500           138 000

I förekommande fall skall s. k. extra avdrag behållas oförändrat vid beräkningen av den antagna beskattningsbara inkomsten.

I fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om nedsättning görs i skattelängden.

till art. 23

Av art. 23 punkt 2 följer att bolag i Storbritannien och Nordirland inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.

till art. 28

Beträffande beskattning av vinst vid överlåtelse av tillgångar som avses i art. 28 punkt 5 och av rätt till tillgångar som framkommer genom verksamhet som avses i art. 28 punkt 1, m. m., se art. 13 punkterna 5 och 6.

Bilaga 2

Anvisningar om kupongskatt, m. m.

Kupongskatt för person med hemvist i Storbritannien och Nordirland

1. Den som enligt lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland har hemvist i Storbritannien och Nordirland kan, under de förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av eller befrielse från den skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen (1970:624).

2. Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. Föreligger rätt till befrielse från kupongskatt enligt art. 10 i avtalet tas ingen kupongskatt ut. I övrigt skall den som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen (1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning för nedsättning av eller befrielse från kupongskatt på sådan utdelning gäller att utbetalaren genom intyg av brittisk myndighet eller bank i Storbritannien och Nordirland visar att den som har rätt till utdelningen har hemvist i Storbritannien och Nordirland.

3. Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige skall erlägga enligt lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland eller har kupongskatt innehållits i fall då sådan skatt inte skall erläggas enligt nämnda lag, kan den skattskyldige få ut det för högt respektive hela det uttagna beloppet (restitution) efter ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen (1970:624).

4. Riksskatteverkets beslut i ärende om restitution får överklagas på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk förening till person med hemvist i Storbritannien och Nordirland

5. Den som enligt lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland har hemvist i Storbritannien och Nordirland och som enligt 6 § 1 mom. a och c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk förening kan erhålla nedsättning av eller befrielse från statlig inkomstskatt enligt art. 10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6. Ansökan om nedsättning eller befrielse görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg från brittisk myndighet eller bank i Storbritannien och Nordirland visa att han har hemvist i Storbritannien och Nordirland.

7. Beslut i ärende som avses i punkt 6 får överklagas på det sätt som anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Bilaga 3

Anvisningar om nedsättning av och befrielse från brittisk inkomstskatt för person med hemvist i Sverige

1. Ansökan om befrielse från brittisk inkomstskatt på ränta, royalty, pension eller livränta enligt artiklarna 11, 12 eller 18 i avtalet görs skriftligen av den skattskyldige. Ansökningen avfattas på blankett SWE 3/Individual respektive SWE 3/ Company.

Ansökan om nedsättning enligt artikel 10 i avtalet av brittisk skatt på utdelning och om utbetalning av skattetillgodohavande görs skriftligen av den skattskyldige. Ansökningen avfattas på blankett SWE 3/Individual/Credit respektive SWE 3/Company/ Credit. Svenskt bolag som innehar väsentlig andel i ett bolag i Storbritannien och Nordirland och som önskar erhålla skattenedsättningen och skattetillgodohavandet i samband med utdelningen från detta bolag kan ansöka om detta på blankett SWE 7/Credit.

Blanketter tillhandahålls av "Inspector of Foreign Dividends, Lynwood Road, Thames Ditton, Surrey, England KT7 ODP" och av länsskattemyndigheterna.

2. Ansökan om personliga avdrag, skattenedsättning eller skattebefrielse enligt artikel 27 p unkt 4 i avtalet görs skriftligen av den skattskyldige på blankett R 43 (Foreign). Blankett tillhandahålls av "Inland Revenue Claims Branch, St. John's House, Merton Road, Bootle, Merseyside, England L69 4EJ".

3. Ansökan enligt punkt 1 eller 2 skall, om inte annat anges i andra stycket, ges in till länsskattemyndigheten i det län där den skattskyldiges hemortskommun är belägen. Länsskattemyndigheten skall efter erforderlig undersökning kostnadsfritt utfärda intyg enligt respektive blankett och därefter översända handlingen till brittisk myndighet som anges där.

Beträffande ansökan enligt punkt 1 andra stycket gäller föreskrifterna i första stycket endast första gången ansökan görs. Därpå följande ansökningar kan utan intyg ges in av den skattskyldige direkt till brittisk myndighet.

4. Ansökan om befrielse från brittisk inkomstskatt enligt artikel 21 i avtalet görs skriftligen av den skattskyldige hos brittisk myndighet som anges i punkt 1.

5. Beträffande tid och sätt för ansökan samt beträffande utredning, som skall fogas till sådan ansökan, skall i övrigt iakttas vad som sägs i anvisningarna på de blanketter som anges i punkterna 1 och 2 samt i särskilda anvisningar utfärdade av brittisk myndighet enligt blankett SWE 3. Sistnämnda blankett tillhandahålls av brittisk myndighet som anges i punkt 1 och av länsskattemyndigheterna. Förordning (1987:35).