Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2004-11-29

Dnr: 130 682054-04/111

Nytt: 2023-05-29

OBS! Frågeställningen har varit föremål för prövningen genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande bekräftar Skatteverkets inställning. Se rättsfallskommentaren till HFD:s dom HFD 2023 ref. 18, dnr 8-2364396.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att Bed & Breakfast som bedrivs i en privatbostadsfastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida inkomster vid uthyrning av rum i privatbostadsfastighet, s.k. Bed & Breakfast, ska anses utgöra inkomst av näringsverksamhet eller kapitalinkomst vid inkomstbeskattningen.

3 Gällande rätt m.m.

Av 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 och 30 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229),IL, framgår att inkomster som härrör från uthyrning av rum i privatbostadsfastighet ska tas upp som inkomst av kapital.

Klassificeringen av en fastighet som antingen privatbostadsfastighet eller näringsfastighet görs vid inkomstbeskattningen. I denna skrivelse förutsätts att det är fråga om privatbostadsfastighet.

Serveringsverksamhet är att anse som en näringsverksamhet om de s.k. näringskriterierna i 13 kap. 1 § IL är uppfyllda. Inkomsten från sådan verksamhet beskattas då i inkomstslaget näringsverksamhet.

4 Skatteverkets bedömning

Det förhållandet att hyresinkomster erhållits genom uthyrning av möblerade rum med servering av frukost, s.k. Bed & Breakfast, förändrar enligt Skatteverkets mening inte beskattningen vad avser upplåtelsen av rummet/rummen. Beskattningen i denna del styrs av fastighetens klassificering som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet.

Även ersättning för städning, bäddning av sängar etc. beskattas, enligt Skatteverkets uppfattning, som inkomst av kapital då sådana tjänster får anses ingå i rumsuthyrningen.

Servering av frukost i samband med rumsuthyrning i privatbostadsfastighet är i normalfallet att anse som en tjänst integrerad med rumsuthyrningen. Även den delen av ersättningen för ”Bed & Breakfast” som kan anses belöpa på frukostserveringen får enligt Skatteverkets mening därmed anses utgöra del av ersättning för upplåtelse av rum i privatbostadsfastighet enligt 42 kap. 30 § IL.

När det gäller avdrag för kostnader kan först konstateras att avdrag för eget arbete inte medges i vare sig inkomstslaget kapital eller inkomstslaget näringsverksamhet.

Kostnader som enligt ovan får anses hänförliga till upplåtelsen av rummet/rummen täcks av i 42 kap. 30 § andra stycket och 31 § första stycket IL angivna schablonavdrag. Detta gäller även kostnader för frukost då ersättningen anses utgöra del av ersättningen för rummet.

Det förekommer att annan egendom, t.ex. cyklar, tillhandahålls rumsgäster utan särskild ersättning. Kostnader som kan hänföras till sådan egendom som ingår i rumsuthyrningen omfattas av ovan angivna schablonavdrag.