OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2011:1315

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 30 augusti 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 24 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1315).

Övergångsbestämmelser

1983:898

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning härtill bestämmer regeringen från vilken tidpunkt lagen skall tillämpas på inkomst och realisationsvinst som omfattas av lagen och fram till vilken tidpunkt äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas.

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst

Konungariket Sveriges regering och det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering, som önskar ingå ett nytt avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst, har kommit överens om följande:

ARTIKEL 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

ARTIKEL 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som avses i detta avtal är:

a) Beträffande Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland:

1) inkomstskatten;

2) bolagsskatten;

3) realisationsvinstskatten;

4) skatten på inkomst genom oljeutvinning; och

5) skatten på värdestegring av mark;

(skatt av sådant slag benämns i det följande "brittisk skatt").

b) Beträffande Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

2) ersättningsskatten;

3) utskiftningsskatten;

4) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

5) den kommunala inkomstskatten;

(skatt av sådant slag benämns i det följande "svensk skatt").

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som endera avtalssutande staten efter undertecknandet av avtalet tar ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

ARTIKEL 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) "Det Förenade Konungariket" åsyftar Storbritannien och Nordirland och inbegriper utanför Det Förenade Konungarikets territorialvatten beläget område som, i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler, enligt Det Förenade Konungarikets lagstiftning om kontinen talsockeln betecknas eller senare kommer att betecknas som område inom vilket Det Föreande Konungariket får utöva sina rättigheter med avseende på havsbotten, dennas underlag och där befintliga naturtillgångar;

b) "Sverige" åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper utanför Sveriges territorialvatten beläget område inom vilket Sverige enligt svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler får utöva sina rättigheter med avseende på utnyttjandet och utforskandet av naturtillgångarna på havsbotten eller i dennas underlag;

c) "medborgare" åsyftar:

1) Beträffande Det Förenade Konungariket, fysisk person som enligt Det Förenade Konungarikets lagstiftning har ställning som medborgare i Det Förenade Konungariket, under förutsättning att personen i fråga har rätt att vistas i Det Förenade Konungariket, samt juridisk person och annan sammanslutning, som bildats enligt gällande brittisk lag;

2) beträffande Sverige, fysisk person som är svensk medborgare samt juridisk person och annan sammanslutning, som bildats enligt gällande svensk lag;

d) "skatt" åsyftar brittisk skatt eller svensk skatt beroende på sammanhanget;

e) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar Sverige eller Det Förenade Konungariket beroende på sammanhanget;

f) "person" inbegriper fysisk person, bolag eller annan sammanslutning;

g) "bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person;

h) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

i) "internationell trafik" åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

j) "politisk underavdelning" inbegriper, beträffande Det Förenade Konungariket, Nordirland;

k) "behörig myndighet" åsyftar, beträffande Det Förenade Konungariket "the Commissioners of Inland Revenue" eller deras befullmäktigade ombud och beträffande Sverige finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck, som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

ARTIKEL 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat, där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna anses han ha hemvist i den stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning.

ARTIKEL 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis utövas.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar utelslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) - e) under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 i denna artikel tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag - utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel - ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 i denna artikel och som - om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet - inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

ARTIKEL 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. uttrycket "fast egendom" har den betydelse som uttrycket har enligt gällande lagar i den stat, där egendomen i fråga är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

ARTIKEL 7

Rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomstbeskattas i denna andra stat, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

ARTIKEL 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp och luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Om företag, som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på ett skepp, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där skeppet har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där skeppets redare har hemvist.

3. I fall då inkomst enligt punkt 1 i denna artikel förvärvas av ett företag genom deltagande i en pool, en gemensamt bedriven verksamhet eller i en internationell driftsorganisation skall den inkomst som kan hänföras till detta företag beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Vid tillämpningen av denna punkt skall uttrycket "en pool, en gemensamt bedriven verksamhet eller en internationell driftsorganisation" inte innefatta en person såsom denna definierats i artikel 3 i detta avtal.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av det danska, norska och svenska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Arlines System (SAS).

ARTIKEL 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst och alla avdrag, inbetalningar eller utgifter, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst eller förlust och beskattas i överensstämmelse därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse därmed i denna andra stat, samt vad som sålunda inräknats innefattar inkomst, avdrag, inbetalningar och utgifter som skulle ha hänförts till företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana villkor som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, kan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägga med varandra i syfte att träffa överenskommelse om jämkning av vinst och förlust i båda avtalsslutande staterna.

ARTIKEL 10

Utdelning

1. Utdelning som person med hemvist i Det Förenade Konungariket uppbär från bolag med hemvist i Sverige beskattas endast i Det Förenade Konungariket om den som har rätt till utdelningen har hemvist i Det Förenade Konungariket och är ett bolag som direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget. I övriga fall får utdelning som person med hemvist i Det Förenade Konungariket uppbär från bolag med hemvist i Sverige beskattas även i Sverige enligt svensk lagstiftning men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i Det Förenade Konungariket får skatten inte överstiga 5 procent.

2. Utdelning som person med hemvist i Sverige uppbär från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket beskattas endast i Sverige om den som har rätt till utdelningen har hemvist i Sverige och är ett bolag som direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget. I övriga fall får utdelning som person med hemvist i Sverige uppbär från bolag i Det Förenade Konungariket beskattas även i Det Förenade Konungariket enligt dess lagstiftning men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i Sverige får skatten inte överstiga 5 procent.

3. Så länge fysisk person med hemvist i Det Förenade Konungariket är berättigad till skattetillgodohavande på grund av utdelning från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket gäller emellertid följande bestämmelser i denna punkt i stället för bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel:

a) 1) Utdelning som person med hemvist i Sverige uppbär från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket får beskattas i Sverige.

2) I fall då person med hemvist i Sverige är berättigad till skattetillgodohavande på grund av sådan utdelning enligt punkt b) i denna punkt får beskattning ske även i Det Förenade Konungariket enligt dess lagstiftning på summan av beloppet eller värdet av utdelningen samt skattetillgodohavandet efter en skattesats som inte överstiger 15 procent.

3) I fall då person med hemvist i Sverige är berättigad till skattetillgodohavande på grund av sådan utdelning enligt punkt c) i denna punkt får beskattning ske även i Det Förenade Konungariket enligt dess lagstiftning på summan av beloppet eller värdet av utdelningen samt skattetillgodohavandet efter en skattesats som inte överstiger 5 procent.

4) I andra fall än som anges i punkt a) 2) och punkt a) 3) i denna punkt är utdelning, som person med hemvist i Sverige har rätt till och uppbär från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket, undantagen från varje skatt som tas ut i Det Förenade Konungariket på utdelning.

b) Om inte bestämmelserna i punkt c) i denna punkt föranleder annat, är person med hemvist i Sverige, som erhåller utdelning från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket och som har rätt till utdelningen, berättigad till sådant skattetillgodohavande på grund av utdelningen som fysisk person med hemvist i Det Förenade Konungariket skulle ha varit berättigad till om han erhållit utdelningen samt till utbetalning av varje belopp varmed skattetillgodohavandet överstiger den skatt som han är skyldig erlägga i Det Förenade Konungariket.

c) Bestämmelserna i punkt b) i denna punkt tillämpas inte om den som har rätt till utdelningen är, eller har intressegemenskap med, bolag som självt eller tillsammans med ett eller flera andra bolag med intressegemenskap direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget. I sådant fall är bolag med hemvist i Sverige, som erhåller utdelning från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket och som har rätt till utdelningen, berättigat till skattetillgodohavande motsvarande hälften av det skattetillgodohavande som fysisk person med hemvist i Det Förenade Konungariket skulle ha varit berättigad till om han erhållit utdelningen samt till utbetalning av varje belopp varmed skattetillgodohavandet överstiger den skatt bolaget är skyldigt erlägga i Det Förenade Konungariket. Vid tillämpningen av denna punkt anses två bolag ha intressegemenskap, om ett av dem kontrolleras direkt eller indirekt av det andra eller båda kontrolleras direkt eller indirekt av ett tredje bolag. Ett bolag anses vara kontrollerat av ett annat bolag, om det sistnämnda bolaget behärskar mer än 50 procent av röstetalet för aktierna i det förstnämnda bolaget.

4. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelag stiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har hemvist jämställs med inkomst av aktier. Uttrycket inbegriper även varje annat belopp, som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har hemvist behandlas på samma sätt som utdelning från bolag.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedeiver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive arktiel 14.

6. I fall då det bolag som betalar utdelning har hemvist i Det Förenade Konungariket och den som har rätt till utdelningen har hemvist i Sverige och äger 10 procent eller mer av det slag av aktier för vilka utdelningen betalas, tillämpas inte punkterna 2 och 3 i denna artikel på utdelningen i den mån denna kan ha utbetalats endast av vinst, som det utdelande bolaget har förvärvat, eller annan inkomst, som bolaget har uppburit, under en tidrymd som slutar tolv månader eller tidigare före den relevanta tidpunkten. Med uttrycket "den relevanta tidpunkten" avses vid tillämpningen av denna punkt den tidpunkt då den som har rätt till utdelningen blev ägare till 10 procent eller mer av ifrågavarande slag av aktier. Denna punkt tillämpas dock inte, om aktierna förvärvades av bona fide affäsmässiga skäl och inte främst i syfte att erhålla förmån enligt denna artikel.

7. I fall då bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och inte heller beskatta bolagets ej utdelade vinst, även om utdelningen eller den ej utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som härrör från denna andra stat.

ARTIKEL 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som uppbärs av person som har rätt till räntan och som har hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures, men inbegriper inte inkomst som avses i artikel 10. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. I fråga om sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person föranleder att räntebeloppet, oavsett anledningen härtill, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

5. Bestämmelse i endera avtalsslutande statens lagstiftning, vilken endast avser ränta som betalas till bolag som inte har hemvist i denna stat, skall inte tillämpas så att sådan ränta som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten behandlas som utdelning från det bolag som betalar räntan. Denna betämmelse gäller dock inte för ränta som betalas till bolag i en avtalsslutande stat i vilken mer än 50 procent av röstetalet direkt eller indirekt kontrolleras av person eller personer som har hemvist i den andra avtalsslutande staten.

ARTIKEL 12

Royalty

1. Royalty, som uppbärs av person som har rätt till royaltyn och som har hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slag av betalning som mottages såsom ersättning för nyttjande av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk (biograffilm samt film eller band för radio- eller televisionsutsändning häri inbegripna), patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarnhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person föranleder att royaltybeloppet, oavsett anledningen härtill, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avvtalsslutande stat, men endast om den fysiska personen är medborgare i den andra avtalsslutande staten utan att också vara medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten och har haft hemvist i den andra avtalsslutande staten vid något tillfälle inom en sjuårsperiod omedelbart före aktieöverlåtelsen. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas även på vinst på grund av överlåtelse av andra rättigheter i sådant bolag som vid realisationsvinstbeskattningen enligt lagstiftningen i denna andra avtalsslutande stat behandlas på samma sätt som vinst på grund av överlåtelse av aktier.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller sådan vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik, eller lös egendom hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) med endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

5. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg, som används för transport av förråd eller personal till plats där verksamhet i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten och dess underlag eller av dessas naturtillgångar bedrivs i en avtalsslutande stat eller på grund av överlåtelse av bogserbåtar eller särskilda fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan verksamhet, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

6. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av rätt till tillgångar som framkommer genom utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten och dess underlag eller av dessas naturtillgångar, belägna i den andra avtalsslutande staten, rätt till andel i eller förmån av sådana tillgångar däri inbegripna, eller på grund av överlåtelse av andelar som erhåller sitt värde eller större delen av sitt värde direkt eller indirekt från sådan rätt, får, utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

7. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1 till 6 i denna artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

ARTIKEL 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, får beskattas i denna stat. Sådan inkomst får beskattas även i den andra avtalsslutande staten, om:

a) personen i fråga uppehåller sig i denna andra stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmåndadersperiod, men endast så stor del av den som är hänförlig till verksamheten i denna stat, eller

b) personen i fråga har en stadigvarande anordning i denna andra stat som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten, men endast så stor del av den som är hänförlig till den stadigvarande anordningen.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

ARTIKEL 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

ARTIKEL 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av styrelsemedlem i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

ARTIKEL 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman i denna egenskap förvärvar inte tillfaller artisten eller idrottsmannen själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklaran 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar verksamheten.

ARTIKEL 18

Pension och livränta

1. Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel eller i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, får pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat och livränta beskattas i den avtalsslutande stat från vilken de härrör. Vid beskattningen av sådan pension, ersättning eller livränta skall emellertid denna stat medge ett avdrag med en femtedel av dess belopp.

2. Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel eller i artikel 19 punkt 2 föranleder annat, får utbetalning enligt socialförsäkrings lagstiftningen i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

3. Pension och annan liknande ersättning, som utgår med anledning av tidigare anställning, livränta och utbetalning enligt socialförsäk ringslagstiftningen i en avtalsslutande stat, vilka betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat om den som har rätt därtill är medborgare i denna andra stat.

4. Med uttrycket "livränta" förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller penningars värde.

ARTIKEL 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av eller från fonder inrättade av, en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

ARTIKEL 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i denna stat för belopp som han uppbär för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

ARTIKEL 21

Annan inkomst

1. Inkomst, med undantag av utbetalning från stiftelse ("trust"), som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte uttryckligen nämns i föregående artiklar av detta avtal, beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

ARTIKEL 22

Undvikande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med Det Förenade Konungarikets lagstiftning angående avräkning från skatt i Det Förenade Konungariket av skatt som betalas i annat land (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna princip som anges här) gäller följande:

a) Svensk skatt, som enligt svensk lagstiftning och i överensstämmelse med detta avtal betalas, antingen direkt eller genom avdrag, på inkomst eller skattepliktig realisationsvinst från källa i Sverige (med undantag, i fråga om utdelning, av skatt på vinst av vilken utdelningen betalas), avräknas från varje skatt i Det Förenade Konungariket, som belöper på samma inkomst eller skattepliktiga realisationsvinst för vilken den svenska skatten beräknats.

b) I fall då sådan inkomst utgörs av utdelning från ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket, som direkt eller indirekt behärskar minst en tiondel av röstetalet för aktierna i det förra bolaget, medräknas vid avräkningen (förutom varje svensk skatt på utdelningen) den svenska skatt som det förra bolaget skall betala på sin inkomst.

2. a) I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller skattepliktig realisationsvinst, som enligt lagstiftningen i Det Förenade Konungariket och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Det Förenade Konungariket, skall Sverige - om inte annat föranleds av begränsningarna i intern svensk lagstiftning (även i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) - från skatten på inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Det Förenade Konungariket för inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten.

b) I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller skattepliktig realisationsvinst som beskattas endast i Det Förenade Konungariket enligt artikel 8, artikel 13 punkt 4 och arikel 19 punkt 1 eller punkt 2, skall Sverige från den svenska skatten medge avdrag med den del av den svenska skatten som är hänförlig till den inkomst eller skattepliktiga realisationsvinst som uppburits från Det Förenade Konungariket.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall utdelning från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket till bolag med hemvist i Sverige undantas från beskattning i Sverige, under förutsättning att utdelningen enligt svensk lag skulle ha undantagits från beskattning om båda bolagen hade haft hemvist i Sverige.

4. Vid tillämpningen av ovanstående bestämmelser i denna artikel skall inkomst eller realisationsvinst, som tillkommer en person med hemvist i en avtalsslutande stat vilken får beskattas i den andra avtalsslutande staten i enlighet med detta avtal, anses härröra från källa i denna andra avtalsslutande stat.

ARTIKEL 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet för endera avtalsslutande staten att medge fysisk person som inte har hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, eller sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges fysisk person som har hemvist där.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkterna 4 och 5 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas på skatter av varje slag och beskaffenhet.

ARTIKEL 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande, att en avtalsslutande stat eller båda staterna vidtagit åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, kan han - utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning - framlägga saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist.

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot detta avtal.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att överväga åtgärder för att motverka oriktig användning av bestämmelserna i avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

ARTIKEL 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen på grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

b) lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allänna hänsyn (ordre public).

ARTIKEL 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier i beskattnings hänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

ARTIKEL 27

Övriga bestämmelser

1. I fall då enligt bestämmelse i detta avtal svensk beskattning av inkomst eller skattepliktig realisationsvinst lindras och en fysisk person enligt gällande lagstiftning i Det Förenade Konungariket beskattas för sådan inkomst eller skattepliktig realisationsvinst till den del den överförs till eller mottages i Det Förenade Konungariket och inte för hela dess belopp, skall den skattelindring som enligt detta avtal medges i Sverige avse endast den del av inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten som överförs till eller mottages i Det Förenade Konungariket.

2. I fall då enligt bestämmelserna i detta avtal person med hemvist i Det Förenade Konungariket är befriad från eller berättigad till nedsättning av svensk skatt, skall motsvarande befrielse eller nedsättning gälla för oskiftat dödsbo, i den mån en eller flera av dödsbodelägarna har hemvist i Det Förenade Konungariket.

3. Svensk skatt, som påförs oskiftat dödsbo, avräknas i enlighet med bestämmelserna i arikel 22 i den mån inkomsten tillkommer dödsbodelägare med hemvist i Det Förenade Konungariket.

4. Om inte bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel föranleder annat, är fysisk person med hemvist i Sverige vid beskattningen i Det Förenade Konungariket berättigad till samma personliga avdrag, skattenedsättning och skattebefrielse som brittisk undersåte, som inte har hemvist i Det Förenade Konungariket.

5. Om inte bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel föranleder annat, är fysisk person med hemvist i Det Förenade Konungariket vid svensk beskattning berättigad till samma personliga avdrag, skattenedsättning och skattebefrielse som svensk medborgare, som inte har hemvist i Sverige.

6. Bestämmelserna i detta avtal berättigar inte fysisk person, som har hemvist i en avtalsslutande stat och vars inkomst från den andra avtalsslutande staten består uteslutande av utdelning, ränta eller royalty (eller uteslutande av en kombination av dessa inkomstslag), att vid beskattningen i denna andra stat erhålla sådant personligt avdrag eller sådan skattenedsättning och skattebefrielse som anges i denna artikel.

ARTIKEL 28

Bestämmelser som tillämpas på viss verksamhet utanför kusten

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal tillämpas bestämmelserna i denna artikel när verksamhet (i denna artikel benämnd "relevant verksamhet") bedrivs utanför kusten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten och dess underlag eller av dessas naturtillgångar, belägna i en avtalsslutande stat.

2. Företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten anses - om inte bestämmelsera i punkterna 3 och 5 i denna artikel föranleder annat - bedriva rörelse i denna andra avtalsslutande stat från där beläget fast driftställe.

3. Relevant verksamhet som företag i en avtalsslutande stat bedriver i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en period av tolv månader medför inte att rörelse anses bedriven från där beläget fast driftställe. Vid tillämpningen av denna punkt gäller följande.

a) I fall då företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten har intressegemenskap med annat företag, som bedriver väsentligen liknande verksamhet där, anses det förstnämnda företaget bedriva all sådan verksamhet som bedrivs av det sistnämnda företaget. Detta gäller dock inte i den mån den sistnämnda verksamheten bedrivs under samma tid som det förstnämnda företagets egen verksamhet.

b) Ett företag anses ha intressegemenskap med ett annat, om det ena företaget direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av det andra företaget eller äger del i detta företags kapital eller om samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av båda företagen eller äger del i dessa företags kapital.

4. Person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver sådan relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten som består av fritt yrke eller annan självständig verksamhet, anses bedriva verksamheten från stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande stat. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att bedriva sådan verksamhet i den andra avtalsslutande staten, beskattas dock inte i denna andra avtalsslutande staten, om verksamheten bedrivs där under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en period av tolv månader.

5. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom transport av förråd eller personal med skepp eller luftfartyg till plats där relevant verksamhet bedrivs eller genom drift av bogserbåtar eller särskilda fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan verksamhet, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

6. a) Om inte punkt b) i denna punkt föranleder annat, får lön och liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning som har samband med relevant verksamhet som bedrivs i den andra avtalsslutande staten, i den mån arbetet utförs utanför kusten i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

b) Lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som transporterar förråd eller personal till plats där relevant verksamhet bedrivs i en avtalsslutande stat eller på grund av arbete som utförs ombord på bogserbåt eller särskilt fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan verksamhet, får beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

ARTIKEL 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser mottages och gäller därefter, om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat:

a) I Det Förenade Konungariket:

1) beträffande skatt på inkomst och realisationsvinst, som påförs under taxeringsår som börjar den 6 april eller senare,

2) beträffande bolagsskatt, för beskattningsår som börjar den 1 april eller senare,

3) beträffande skatten på värdestegring av mark, värdestegring som realiserats den 1 april eller senare, och

4) beträffande skatten på inkomst genom oljevinning, för beskattnings period som börjar den 1 januari eller senare;

b) I Sverige beträffande inkomst eller realisationsvinst som uppbärs den 1 januari eller senare;

i båda fallen under det kalenderår som infaller efter det då den sista av dessa underrättelser mottagits.

3. Bestämmelserna i artikel 18 gäller inte i Sverige beträffande inkomst som uppbärs före den 1 januari 1985 och gäller inte i Det Förenade Konungariket beträffande skatt på inkomst före den 6 april 1985.

4. Om inte bestämmelserna i punkt 5 i denna artikel föranleder annat, skall följande avtal mellan Det Förenade Konungariket och Konungariket Sverige upphöra att gälla från och med den dag då detta avtal blir gällande beträffande skatt, inkomst eller realisationsvinst på vilka detta avtal tillämpas enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel:

a) avtalet mellan Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering samt Konungariket Sveriges regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skattelflykt beträffande inkomstskatter undertecknat i London den 28 juli 1960, i den ändrade lydelse avtalet erhållit genom protokoll undertecknade i London den 25 mars 1966, den 27 juni 1968 och den 27 september 1973 och i Stockholm den 6 juni 1979;

b) avtalet den 19 december 1924 om ömsesidigt fritagande från inkomstskatt i vissa fall av inkomster härrörande från rederirörelse;

c) avtalet den 6 juli 1931 om ömsesidigt fritagande från skatter i vissa fall av inkomster, som uppkommer genom agenturer.

5. Detta avtal påverkar inte gällande överenskommelser, vilka utvidgar tidigare avtal mellan de avtalsslutande staterna till territorier för vilkas förbindelser med utlandet endera staten svarar.

ARTIKEL 30

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av ett kalenderår efter år 1988. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) I Det Förenade Konungariket:

1) Beträffande skatt på inkomst och realisationsvinst som påförs under taxeringsår som börjar den 6 april det kalenderår som infaller närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare;

2) beträffande bolagsskatt och skatten på värdestegring av mark som påförs under beskattningsår som börjar den 1 april det kalenderår som infaller närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare;

3) beträffande skatten på inkomst genom oljeutvinning, för beskattningsperiod som börjar den 1 januari det kalenderår som infaller närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare.

b) I Sverige, på inkomst som taxeras för det kalenderår som infaller närmast efter det uppsägningen ägde rum och följande år.

2. Uppsägning av detta avtal innebär inte att annat avtal eller annan överenskommelse, som har upphört att gälla på grund av detta eller tidigare slutna avtal mellan de avtalsslutande staterna, ånyo skall bli gällande.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 30 augusti 1983, i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering:

Lennart Bodström

För Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands regering:

Sir Donald Murray