OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Pensioner), Socialavgifter

Den konvention mellan Sverige och Israel om social trygghet som har undertecknats den 30 juni 1982 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall gälla här i riket från den 1 juli 1983.

Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i engelsk originaltext och i svensk översättning som bilaga 1 och bilaga 2.

Med svensk behörig myndighet i artiklarna 8, 25 och 26 i konventionen avses riksförsäkringsverket.