Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2004-10-08

Dnr: 130 587674-04/111

1 Sammanfattning

Ett utländskt bolag som har säte i utlandet har bedrivit byggnadsverksamhet i Sverige. Denna verksamhet har pågått i minst två år. Under den tiden har två eller tre avbrott gjorts för kortvariga uppdrag i utlandet. Verksamheten i Sverige pågick i mer än tolv månader innan det första utlandsuppdraget genomfördes. Skatteverket anser att bolaget är bokföringsskyldigt i Sverige under hela den aktuella perioden, oavsett om registreringsanmälan har gjorts eller inte.

2 Bakgrund

Ett utländskt bolag som har säte i utlandet har bedrivit byggnadsverksamhet i Sverige. Verksamheten har huvudsakligen bestått i uppförande (montering) av trähus efter uppdrag från ett företag som tillverkar husen. Husen levereras i byggsats från hustillverkaren.

Verksamheten har med undantag för två eller tre uppdrag uteslutande bedrivits i Sverige. Varje individuellt projekt har endast varat en kortare tid. Inte något individuellt projekt har varat så lång tid som tolv månader. Verksamheten har haft en utsträckning i tiden av i vart fall 24 månader. Under den aktuella tidsperioden har två eller tre hus uppförts i utlandet. Även dessa uppdrag kan antas ha varit kortvariga. Under den tid sistnämnda hus uppfördes har något byggnadsarbete inte utförts i Sverige. Däremot har - vid en preliminär bedömning - beställningar på uppförande av hus i Sverige funnits under den tid arbete pågått i utlandet. Verksamheten i Sverige pågick i mer än tolv månader innan det första utlandsuppdraget genomfördes. Tiden mellan det första och det andra utlandsuppdraget var dock kortare än tolv månader.

Den utländska företagsformen är närmast att jämställa med ett svenskt aktiebolag. Verksamheten bedöms av frågeställaren ha bedrivits från fast driftställe i Sverige. Verksamheten har tidigare bedrivits i handelsbolagsform.

Det utländska bolaget som utövat verksamheten i Sverige har dock inte registrerats som filial.

Bolaget har kommit in med en skatte- och avgiftsanmälan och är registrerat till mervärdesskatt per visst datum år 2001. Ett momsombud finns registrerat.

3 Frågan och bokföringsskyldighetens reglering

3.1 Den allmänna frågan

Är företaget bokföringsskyldigt i Sverige för den byggnadsverksamhet som bedrivs här?

3.2 Bokföringsskyldighetens reglering

I 2 kap. 7 § bokföringslagen (BFL) sägs att det i lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag. En filial ska enligt 11 § filiallagen ha egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring i övrigt. För filialens bokföring och revision gäller enligt 14 § filiallagen i huvudsak samma regler som för ett svenskt företag av motsvarande slag.

Filiallagen behandlar formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av bl.a. utländska företag. I 2 § sägs att utländska företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom "ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial)." Av samma paragraf framgår att regeringen får medge undantag från kravet på filial. I 3 § förordningen om utländska filialer m.m. (filialförordningen) sägs att byggentreprenad som drivs under högst ett år inte omfattas av kravet på filial.

I filiallagen finns krav på anmälan om registrering. Enligt 15 § får näringsverksamheten påbörjas först när anmälan om registrering har skett. Anmälningsskyldigheten är sanktionerad med vite.

3.3 Frågan preciserad

Med utgångspunkt från filiallagen och filialförordningen delas den allmänna frågan upp i följande delar.

a) I 3 § filialförordningen används uttrycket byggentreprenad. Omfattar detta begrepp byggentreprenadverksamhet i allmänhet eller fordras det för att förordningen ska vara tillämplig att en enskild entreprenad pågått i minst ett år?

b) Avser uttrycket ett år i 3 § filialförordningen en period om tolv månader eller ett kalenderår?

c) Avbryts den i b) angivna perioden av aktiviteterna i utlandet?

d) Kan uppdragen i utlandet anses ingå i filialverksamheten?

e) Om verksamheten inleds eller avslutas med ett uppdrag i utlandet kan även detta uppdrag anses ingå i filialverksamheten?

4 Skatteverkets bedömning

a) I filialförordningen används uttrycket "byggentreprenad". Uttrycket är allmänt och någon precisering i det följande görs inte. Det kan därför knappast tolkas på annat sätt än att det omfattar all form av byggentreprenad, inte bara enskild entreprenad.

b) I filialförordningen används uttrycket "ett år". Ingen närmare precisering görs, varför det får förstås som en tolvmånadersperiod som inte behöver sammanfalla med kalenderåret.

c) Verksamheten har haft en utsträckning i tiden av i vart fall 24 månader. Klart är att företaget drivit verksamhet i Sverige under åtminstone en ettårsperiod och är skyldigt att inrätta en filial och anmäla filialen för registrering. Det utländska företaget är bokföringsskyldigt för denna verksamhet trots att bolaget inte registrerats som filial. Den återstående frågan är om de två eller tre kortare avbrotten för verksamhet utomlands innebär att det börjar löpa en ny tidsfrist för att kravet på filial ska gälla.

Enligt Skatteverkets uppfattning får man göra en helhetsbedömning av verksamheten i Sverige. Det innebär att de två eller tre kortare avbrotten inte leder till att en ny tidsfrist börjar löpa. Företaget är därför, enligt Skatteverkets bedömning, bokföringsskyldigt under hela den aktuella perioden, oavsett om registreringsanmälan har gjorts eller inte.

Frågorna d - e faller med hänsyn till svaret på fråga c. Som allmän kommentar till frågorna kan följande sägas. Om avdelningskontoret i Sverige är verksamt med att ta in beställningar o.dyl. utanför Sverige kan även denna verksamhet anses bedriven i Sverige.