OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 1998:258

Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Jugoslavien undertecknade den 18 juni 1980 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet gälla för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Vid tillämpning av avtalet och protokollet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 3.

Bilaga 1

Avtal mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien, som önskar ingå ett avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och förmögenhet, som uttages av envar av de avtalsslutande staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, oberoende av sättet på vilket skatterna uttages. Avtalet tillämpas även på bidrag som uttages i Jugoslavien med undantag för socialförsäkringsbidrag.

2. Med skatter på inkomst och förmögenhet förstås alla skatter, som utgår på inkomst eller förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripna skatter på vinst genom överlåtelse av lös eller fast egendom samt skatter på värdestegring. Vid tillämpning av detta avtal avses med uttrycket skatter även sådana bidrag som anges i punkt 1 i denna artikel.

3. De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas är:

a) Beträffande Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri inbegripna;

2) ersättningsskatten och utskiftningsskatten;

3) bevillningsavgiften för visa offentliga föreställningar;

4) den kommunala inkomstskatten; samt

5) den statliga förmögenhetsskatten;

(i det följande benämnd "svensk skatt").

b) Beträffande Jugoslavien:

1) skatten och bidragen som uttages på inkomst förvärvad av sammanslutningarna av förenad arbetskraft;

2) skatten och bidragen som uttages på personlig inkomst förvärvad genom enskild tjänst;

3) skatten och bidragen på personlig inkomst förvärvad genom jordbruksverksamhet;

4) skatten och bidragen på personlig inkomst förvärvad genom självständig verksamhet av ekonomisk eller icke-ekonomisk art;

5) skatten på personlig inkomst förvärvad genom upphovsrätt, patent eller tekniska förbättringar;

6) skatten på avkastning av förmögenhet eller rättighet av förmögenhetsnatur;

7) förmögenhetsskatten;

8) skatten på medborgares sammanlagda inkomst;

9) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom investeringar i en inhemsk sammanslutning av förenad arbetskraft för ett s.k. blandat företag;

10) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom investeringsarbeten;

11) skatten på inkomst förvärvad av person med hemvist utomlands genom transport av passagerare och gods;

(i det följande benämnda "jugoslavisk skatt").

4. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet uttages vid sidan av eller i stället för de ovannämnda skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som skett i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. I detta avtal har följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) Uttrycken "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" åsyftar den socialistiska Federala Republiken Jugoslavien eller Konungariket Sverige, alltefter som sammanhanget kräver.

b) Uttrycket "person" inbegriper fysisk person samt varje slag av juridisk person.

c) Uttrycket "bolag" åsyftar sammanslutning av förenad arbetskraft och varje annan juridisk person som är skattskyldig samt, beträffande Sverige, även svenskt handelsbolag.

d) Uttrycken "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar alltefter som sammanhanget kräver, beträffande Jugoslavien, en sammanslutning av förenad arbetskraft och annan självstyrande organisation eller sammanslutning, arbetare som individuellt utför självständig verksamhet och företag som upprättats utanför Jugoslaviens territorium och som bedrivs av person med hemvist i Jugoslavien samt, beträffande Sverige, företag som bedrivs av person med hemvist i Sverige.

e) Uttrycket "behörig myndighet" åsyftar:

1) beträffande Jugoslavien, federationens finanssekretariat eller dessa befullmäktigade ombud,

2) beträffande Sverige, budgetministern eller dennes befullmäktigade ombud.

f) Uttrycket "medborgare" åsyftar varje fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat.

g) Uttrycket "internationell trafik" åsyftar varje transport utförd av fartyg eller flygplan, som används av företag som har sin verkliga ledning i en avtalsslutande stat, utom då transporten med fartyget eller flygplanet sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses varje uttryck, som inte definierats däri, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4

Skatterättsligt hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, fastställs hans hemvist enligt följande regler:

a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

b) Om det inte kan avgöras, i vilken avtalsslutande stat han har centrum för levnadsintressena, eller om han inte i någondera avtalsslutande staten har ett hem, som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han vistas stadigvarande.

c) Om han vistas stadigvarande i båda avtalsslutande staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han är medborgare.

d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 person, som ej är fysisk person, har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den avtalsslutande stat där den har sin verkliga ledning.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

2. Uttrycket "fast driftställe" omfattar särskilt:

a) plats för företagsledning,

b) filial,

c) kontor,

d) fabrik,

e) verkstad,

f) gruva, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgång, samt

g) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsarbete, som varar mer än tolv månader.

3. Uttrycket "fast driftställe" anses inte innefatta:

a) användningen av anordningar, avsedda uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager, avsett uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för företagets räkning,

e) innehavet av stadigvarande affärsanordning, avsedd uteslutande för att för företagets räkning ombesörja reklam, meddela upplysningar, bedriva vetenskaplig forskning eller utöva liknande verksamhet, som är av förberedande eller biträdande art.

4. Person, som är verksam i en avtalsslutande stat för företag i den andra avtalsslutande staten -- annan än en sådan oberoende representant som avses i punkt 5 -- behandlas såsom ett fast driftställe i den förstnämnda staten, om han innehar och i denna förstnämnda stat regelbundet använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn samt verksamheten inte begränsas till inköp av varor för företagets räkning.

5. Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget uppehåller affärsförbindelser i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid utövar sin vanliga affärsverksamhet.

6. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som utövar affärsverksamhet i denna andra stat (antingen genom fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget betraktas såsom fast driftställe för det andra bolaget.

Artikel 6

Fastighet

1. Inkomst av fastighet -- vari inbegrips inkomst av jordbruk eller skogsbruk -- får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

2. Uttrycket "fastighet" har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den stat där fastigheten i fråga är belägen. Fartyg, båtar och flygplan anses inte som fastighet.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst, som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller genom annan användning av fastighet.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fastighet som tillhör företag och på inkomst av fastighet som används vid utövande av fritt yrke.

Artikel 7

Rörelse

1. Inkomst av rörelse, som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra avtalsslutande staten men endast så stor del därav, som är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs -- om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat -- i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst av rörelse, som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmande av inkomst, som är hänförlig till det fasta driftstället, medges avdrag för kostnader som uppkommit för det fasta driftställets räkning, härunder inbegripna kostnader för företagets ledning och allmänna förvaltning, antingen kostnaderna uppkommit i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes. Bestämmelserna i denna punkt medför emellertid inte rätt till avdrag för kostnader som är av sådant slag att avdrag inte skulle kunnat medges om det fasta driftstället hade varit ett fristående företag.

4. Inkomst hänförlig till ett fast driftställe skall bestämmas på grundval av särskild redovisning hos det fasta driftstället. Om sådan redovisning inte är tillräcklig för att bestämma det fasta driftställets inkomst, skall denna bestämmas genom en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna. Förfarandet skall dock vara sådant att resultatet står i överensstämmelse med de i denna artikel angivna principerna. Om det anses nödvändigt skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka enas om metoden för att fördela företagets inkomst.

5. Inkomst anses inte hänförlig till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företagets räkning.

6. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas på inkomst som förvärvas från Jugoslavien av person med hemvist i Sverige genom hans deltagande i ett s.k. blandat företag (joint venture) tillsammans med ett jugoslaviskt företag.

7. Ingår i rörelseinkomsten inkomstslag, som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

Artikel 8

Sjö- och luftfart

1. Inkomst som förvärvas genom utövande av sjö- och luftfart i internationell trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

2. Om företag som bedriver sjöfart i internationell trafik har sin verkliga ledning ombord på ett fartyg, anses ledningen utövad i den avtalsslutande stat, där fartyget har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den avtalsslutande stat där fartygets redare har hemvist.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

4. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även beträffande inkomst som förvärvas genom deltagande av företag i de avtalsslutande staterna i en pool, ett gemensamt företag eller i en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handel eller andra ekonomiska förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får alla inkomster, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2. Utdelningen får emellertid beskattas i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt behärskar minst 25 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget,

b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av denna begränsning.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, fordringar ej inbegripna, med rätt till andel i vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, vilken enligt skattelagstiftningen i den stat, där det utdelande bolaget har hemvist, är underkastad samma skatteregler som inkomst av aktier.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte om mottagaren av utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och har fast driftställe i den andra avtalsslutande staten, där det utbetalande bolaget har hemvist, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte påföra någon skatt på utdelning, som bolaget betalar till person som ej har hemvist i denna andra stat, och inte heller någon skatt på bolagets ej utdelade vinst, även om utdelningen eller den ej utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av värdepapper som utfärdats av staten, av obligationer eller debentures, antingen de utfärdats mot säkerhet i fastighet eller ej och antingen de medför rätt till andel i vinst eller ej. Uttrycket åsyftar även inkomst av varje annat slags fordran samt all annan inkomst som enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande stat, från vilken inkomsten härrör, jämställs med inkomst av försträckning.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken räntan härrör samt den fordran på grund av vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att det utbetalade räntebeloppet med hänsyn till den skuld, för vilken räntan erläggs överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slag av belopp som betalas såsom ersättning för nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterära, konstnärliga eller vetenskapliga verk, biograffilmer samt filmer och band för television och radio häri inbegripna, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte, om mottagaren av royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och innehar fast driftställe i den andra avtalsslutande staten från vilken royaltyn härrör samt den rätt eller egendom som ger upphov till royaltyn äger verkligt samband med det fasta driftstället. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7.

4. Beträffande sådana fall, då särskilda förbindelser mellan utbetalaren och mottagaren eller mellan dem båda och annan person föranleder att beloppet av utbetalad royalty med hänsyn till det nyttjande, den rätt eller upplysning för vilken royaltyn erläggs, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och mottagaren om sådana förbindelser inte förelegat, gäller bestämmelserna i denna artikel endast för sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

2. Vinst genom överlåtelse av lös egendom hänförlig till tillgångar nedlagda i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, vilken en person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Motsvarande gäller vinst genom överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med överlåtelse av hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel beskattas vinst genom överlåtelse av fartyg eller flygplan, som används i internationell trafik, eller av lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg eller flygplan, endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

4. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Fritt yrke

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom utövande av fritt yrke eller annan därmed jämförlig självständig verksamhet i den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra avtalsslutande stat, om personen i fråga vistas i denna andra avtalsslutande stat under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, oavsett om sådan person har en stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande stat eller ej.

3. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som utövas av läkare, advokater, ingenjörer, arkitekter, tandläkare och revisorer.

Artikel 15

Tjänst

1. Där inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 i detta avtal föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär genom anställning, endast i denna stat såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas inkomst, vilken uppbärs av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att

a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under kalenderåret i fråga, och

b) ersättning betalas av eller på uppdrag av person som ej har hemvist i den andra staten, samt

c) ersättningen inte såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning, som ifrågavarande person har i den andra staten.

3. a) Lön som betalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om mottagaren har utfört arbetet i denna andra stat och är en person med hemvist i denna stat som:

1) är medborgare i denna stat eller

2) inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet.

4. Lön som fysisk person erhåller för arbete utfört i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter beskattas enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

5. Lön som fysisk person erhåller för arbete utfört vid Jugoslaviens Förenade Ekonomiska Representation eller Jugoslaviska Turistbyrån beskattas endast i Jugoslavien. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas inte beträffande svensk medborgare eller beträffande person som inte erhöll hemvist i Sverige endast för att utföra arbetet.

6. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på fartyg eller flygplan i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär ersättning för arbete, vilket utförs ombord på flygplan som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas ersättningen endast i Sverige.

Artikel 16

Ersättningar för arbete i bolagsstyrelse (styrelsearvoden)

1. Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som person med hemvist i Jugoslavien erhåller i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i Sverige, får beskattas i Sverige.

2. Arvoden och andra liknande ersättningar, som person med hemvist i Sverige erhåller i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i Jugoslavien, får beskattas i Jugoslavien.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på ersättning som någon erhåller på grund av sin sedvanliga verksamhet i ett bolag såsom anställd, rådgivare, konsult eller liknande. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 14 respektive artikel 15.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom den verksamhet de personligen utövar i denna egenskap, beskattas i den avtalsslutande stat där verksamheten utövas.

2. I fall då inkomst genom personligt arbete som artist eller idrottsman i denna egenskap utför tillfaller annan än artisten eller idrottsmannen själv får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utför arbetet.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel beskattas inkomst, som artist eller idrottsman med hemvist i en avtalsslutande stat i denna egenskap förvärvar genom sin personliga verksamhet, endast i denna stat, under förutsättning att verksamheten utövas i den andra avtalsslutande staten inom ramen för ett program om kulturellt eller idrottsligt utbyte som godkänts av båda avtalsslutande staterna.

Artikel 18

Pensioner

1. Pension och annan liknande ersättning beskattas endast i den avtalsslutande stat där mottagaren av pensionen eller ersättningen har hemvist.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas pension som utbetalas av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person över budgeten eller från speciella fonder, endast i denna stat. Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om mottagaren är medborgare i och har hemvist i denna stat.

3. Pension, som fysisk person erhållit för arbete utfört i samband med rörelse bedriven av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas endast i den avtalsslutande stat där personen i fråga har hemvist.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel får utbetalningar enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

Artikel 19

Studerande

1. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som vistas i en avtalsslutande stat uteslutande för sin undervisning eller utbildning och som har -- eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade -- hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas ej i den förstnämnda avtalsslutande staten för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller utbildning, om beloppen utbetalas till honom från källa utanför denna förstnämnda stat.

2. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i Jugoslavien, som under tillfällig vistelse i Sverige innehar anställning i Sverige under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i Sverige endast för den del av inkomsten av anställningen som överstiger 1 500 svenska kronor per kalendermånad. Skattebefrielse enligt denna punkt medges dock med ett sammanlagt belopp av högst 4 500 svenska kronor. Belopp som enligt denna punkt är undantagna från beskattning innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

3. Studerande vid universitet eller annan undervisningsanstalt i Sverige, som under tillfällig vistelse i Jugoslavien innehar anställning i Jugoslavien under en tidrymd av högst 100 dagar under ett och samma kalenderår för att erhålla praktisk erfarenhet i anslutning till studierna, beskattas i Jugoslavien endast för den del av inkomsten av anställningen som för en kalendermånad överstiger den i lag garanterade personliga inkomsten. Belopp som enligt denna punkt är undantagna från beskattning innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

4. Studerande eller affärs- eller hantverkspraktikant som vistas i en avtalsslutande stat för att erhålla undervisning eller utbildning och som har -- eller omedelbart före vistelsen i denna stat hade -- hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas ej i den förstnämnda staten för inkomst förvärvad genom arbete i denna förstnämnda stat om ersättningen inte under något beskattningsår överstiger 5 000 svenska kronor eller motvärdet i jugoslavisk valuta.

Skattebefrielse enligt denna punkt medges endast för den tid, som skäligen eller vanligtvis åtgår för att fullborda studierna eller utbildningen i fråga, men får inte i något fall avse längre tid än tre på varandra följande år. Belopp för vilket skattefrihet medges enligt denna punkt innefattar personliga avdrag för ifrågavarande kalenderår.

5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om tillämpningen av bestämmelserna i punkterna 2, 3 och 4. De behöriga myndigheterna kan också träffa överenskommelse om sådan ändring av där omnämnda belopp som finnes skälig med hänsyn till förändring i penningvärde, ändrad lagstiftning i en avtalsslutande stat eller andra liknande omständigheter.

Artikel 20

Annan inkomst

Inkomst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat och som inte behandlas i föregående artiklar i detta avtal beskattas, oavsett varifrån inkomsten härrör, endast i denna stat.

Artikel 21

Förmögenhet

1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel 6 punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen.

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som är hänförlig till tillgångar nedlagda i ett företags fasta driftställe eller av lös egendom, som ingår i en stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke, får beskattas i den avtalsslutande stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen är belägen.

3. Fartyg och flygplan, som används i internationell trafik, samt lös egendom, som är hänförlig till användningen av sådana fartyg och flygplan, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.

4. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Jugoslavien skall, såvida inte bestämmelserna i punkt 4 föranleder annat, Sverige

a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Jugoslavien,

b) från vederbörande persons förmögenhetsskatt avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Jugoslavien.

2. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst respektive den förmögenhet som får beskattas i Jugoslavien.

3. I fall då enligt jugoslavisk lag befrielse eller nedsättning meddelats beträffande jugoslavisk skatt, som enligt artikel 7 i avtalet kan utgå på inkomst vilken förvärvas av ett svenskt företag genom fast driftställe eller s.k. blandat företag i Jugoslavien, skall vid tillämpning av punkt 1 a) och punkt 2 avräkning av jugoslavisk skatt från svensk skatt ske som om sådan befrielse eller nedsättning inte meddelats.

Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande de tio första åren under vilka detta avtal gäller. De behöriga myndigheterna skall överlägga med varandra i syfte att avgöra om denna period skall utsträckas.

4. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Jugoslavien, får Sverige inräkna inkomsten eller förmögenheten i beskattningsunderlaget men skall från skatten på inkomsten eller förmögenheten avräkna den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten som utgör lika stor andel av hela skatten på inkomsten respektive förmögenheten som den inkomst som förvärvats från Jugoslavien respektive den förmögenhet som innehas där utgör av hela inkomsten eller förmögenheten.

5. Om person med hemvist i Jugoslavien uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige, skall Jugoslavien, såvida inte bestämmelserna i punkt 6 föranleder annat, undantaga sådan inkomst eller förmögenhet från beskattning. Vid beräkning av skatten på denna persons återstående inkomst eller förmögenhet får dock den skattesats tillämpas som skulle ha varit tillämplig om inkomsten eller förmögenheten i fråga inte undantagits från beskattning.

6. Om person med hemvist i Jugoslavien uppbär inkomst, som enligt bestämmelserna i artikel 10 får beskattas i Sverige, skall Jugoslavien från den skatt som utgår på denna persons inkomst avräkna ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i Sverige. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av skatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst som uppburits från Sverige.

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall, oavsett om de har hemvist i en avtalsslutande stat eller ej, inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning eller därmed sammanhängande skattekrav som medborgarna i denna andra stat under samma förhållande är eller kan bli underkastade.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver samma verksamhet.

Denna bestämmelse anses inte medföra förpliktelse för en avtalsslutande stat att medge personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådana personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielser eller skattenedsättningar på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj, som medges personer med hemvist i den föstnämnda avtalsslutande staten.

3. Utom i de fall då artikel 9, artikel 11 punkt 4 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, skall ränta, royalty eller annan utbetalning från ett företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten vid beräkningen av beskattningsbar vinst för sådant företag vara avdragsgill på samma villkor som motsvarande utbetalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.

På samma sätt skall skuld, som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, vid beräkningen av företagets beskattningsbara förmögenhet vara avdragsgill som om skulden uppkommit i förhållande till person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vilkas kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för någon beskattning eller något därmed sammanhängande skattekrav, som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande skattekrav, som andra liknande företag i denna förstnämnda stat är eller kan bli underkastade.

5. I denna artikel avser uttrycket "beskattning" skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat gör gällande, att i en avtalsslutande stat eller i båda staterna vidtagits åtgärder, som för honom medför eller kommer att medföra en mot detta avtal stridande beskattning, äger han -- utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning -- göra framställning i saken hos den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat, där han har hemvist.

2. Om denna behöriga myndighet finner framställningen grundad men ej själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika en mot detta avtal stridande beskattning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej omfattas av detta avtal.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter. Om muntliga överläggningar anses underlätta en överenskommelse, kan sådana överläggningar äga rum inom ramen för en kommission bestående av representanter för de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa detta avtal och för att genomföra bestämmelserna i de avtalsslutande staternas lagstiftning beträffande skatter, som avses i detta avtal, i den utsträckning beskattningen enligt denna lagstiftning står i överensstämmelse med detta avtal. De utbytta upplysningarna skall behandlas som hemliga och får inte yppas för andra personer eller myndigheter än sådana som handlägger taxering eller uppbörd av skatter som omfattas av detta avtal.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte anses medföra skyldighet för en avtalsslutande stat

a) att vidtaga förvaltningsåtgärder, som strider mot lagstiftning eller administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

b) att lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller under sedvanlig tjänsteutövning i denna stat eller i den andra avtalsslutande staten,

c) att lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, eller hemlighet av officiell natur eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 26

Diplomatiska och konsulära befattningshavare

Detta avtal påverkar inte de privilegier i beskattningshänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller föreskrifter i särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska eller konsulära befattningshavare.

Artikel 27

Ikraftträdande

1. Detta avtal skall ratificeras och ratifikationshandlingarna utväxlas i Belgrad snarast möjligt.

2. Detta avtal träder i kraft med utväxlingen av ratifikationshandlingarna och dess bestämmelser tillämpas:

a) I Sverige:

Beträffande inkomst, som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare, samt beträffande förmögenhet som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då utväxlingen äger rum eller senare.

b) I Jugoslavien:

Beträffande inkomst, som förvärvas eller förmögenhet som innehas under varje kalenderår efter det då utväxlingen äger rum.

Artikel 28

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men envar av de avtalsslutande staterna äger att -- senast den 30 juni under ett kalenderår, som börjar efter utgången av en tidrymd av fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande -- på diplomatisk väg skriftligen uppsäga avtalet hos den andra avtalsslutande staten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) I Sverige:

Beträffande inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare samt beträffande förmögenhet som taxeras andra kalenderåret närmast efter det då uppsägning sker eller senare.

b) I Jugoslavien:

Beträffande skatt på inkomst som förvärvas eller förmögenhet som innehas under något kalenderår efter det då uppsägning sker.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 18 juni 1980 i två originalexemplar på engelska språket.

För Konungariket Sverige Rolf Wirtén

För den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien Ljubomir Drndic

Bilaga 2

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska Federala Republiken Jugoslavien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, överenskommit om följande bestämmelser som skall utgöra en integrerande del av avtalet.

1. Till artikel 7

De avtalsslutande staterna förbinder sig, under förutsättning av ömsesidighet, att inte beskatta bruttointäkter som förvärvas i en avtalsslutande stat av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten genom person- och godstransport, såvida inte intäkterna är hänförliga till ett fast driftställe som personen i fråga har i den förstnämnda staten.

2. Till artikel 11

Beskattningsregeln i denna artikel har avfattats mot bakgrund av att ingendera av de avtalsslutande staterna vid undertecknandet av detta avtal enligt sin lagstiftning har möjlighet att beskatta ränta som betalas till person som saknar hemvist där. Parterna är eniga om att upptaga förhandlingar i syfte att ändra artiklarna 11 och 22, om sådan beskattningsmöjlighet införs i en avtalsslutande stat.

3. Till artikel 25 punkt 2 c)

Uttrycket "hemlighet av officiell natur" åsyftar handels-, industri- eller yrkeshemlighet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 18 juni 1980 i två originalexemplar på engelska språket.

För Konungariket Sverige

Rolf Wirtén

För den Socialistiska federala Republiken Jugoslavien

Ljubomir Drndic

Bilaga 3

Anvisningar

A. Allmänna anvisningar

Frågan om och i vilken omfattning en person är skattskyldig i Sverige avgörs i första hand med ledning av de svenska skatteförfattningarna. Om enligt dessa författningar skattskyldighet inte föreligger, kan sådan ej heller inträda på grund av avtalet. I den mån avtalet innebär inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som föreskrivs i de svenska skatteförfattningarna skall avtalet däremot gälla.

Även om enligt avtalet skattskyldigs inkomst eller förmögenhet helt eller delvis skall vara undantagen från beskattning i Sverige, skall den skattskyldige lämna alla de uppgifter till ledning för taxeringen som han annars varit skyldig att lämna.

Om skattskyldig kan visa att åtgärd som beskattningsmyndighet eller domstol vidtagit medfört eller kommer att medföra beskattning som strider mot avtalets bestämmelser, får han enligt art. 24 punkt 1 göra framställning om rättelse. Sådan framställning skall göras hos regeringen och bör ges in snarast möjligt efter det den skattskyldige erhöll kännedom om den avtalsstridiga beskattningen.

Sådan prövning av avtalets tillämpning som avses i föregående stycke kan påkallas av fysisk person, som är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige, eller av svensk juridisk person.

De flesta inkomstslagen är särskilt behandlade i avtalet. Några speciella arter av inkomst -- t.ex. vissa slag av periodiska understöd -- är dock ej nämnda i avtalet. I sådana fall tillämpas bestämmelserna i art. 20.

Vissa slag av förmögenhet är särskilt behandlade i art. 21 punkterna 1--3. I övrigt sker beskattningen enligt art. 21 punkt 4. Jfr även art. 22.

B. Särskilda anvisningar

till art. 1 och 4

Avtalets bestämmelser är i allmänhet tillämpliga endast på fysiska och juridiska personer som har hemvist i Sverige eller Jugoslavien.

Huruvida fysisk eller juridisk person skall anses ha hemvist i endera staten avgörs i första hand med ledning av lagstiftningen i denna stat. I art. 4 punkterna 2 och 3 regleras fall av s.k. dubbel bosättning, dvs. fall där den skattskyldige enligt svenska beskattningsregler anses bosatt i Sverige och enligt jugoslaviska beskattningsregler anses bosatt i Jugoslavien. Vid tillämpning av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelser.

Person, som avses i 69 § kommunalskattelagen (1928:370), 17 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 17 § lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Sverige, såvitt fråga är om svensk beskickning eller lönat svenskt konsulat i Jugoslavien.

Person, som avses i 70 § 1 mom. kommunalskattelagen, 18 § 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt och 18 § lagen om statlig förmögenhetsskatt, skall vid tillämpningen av art. 4 punkt 1 anses bosatt i Jugoslavien, såvitt fråga är om jugoslavisk beskickning eller lönat jugoslaviskt konsulat i Sverige.

till art. 2

Avtalet gäller de skatter som anges i art. 2. Angående annan beskattning se dock art. 23 punk 5.

till art. 6

Enligt svensk lagstiftning beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av rörelse /jfr bl.a. 27 § kommunalskattelagen (1928:370)/. Inkomst som omfattas av art. 6 beskattas emellertid alltid i den stat där fastigheten är belägen. Denna regel gäller även beträffande royalty från fastighet eller för nyttjandet av eller rätten att nyttja gruva, stenbrott eller annan naturtillgång.

Annan royalty beskattas enligt art. 12.

till art. 7

Inkomst av rörelse, som bedrivs från fast driftställe, beskattas i regel enligt art. 7. Vad som förstås med uttrycket "fast driftställe" anges i art. 5.

Om fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige bedriver rörelse från fast driftställe i Jugoslavien, får den till driftstället hänförliga inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. Detsamma gäller inkomst som förvärvas från Jugoslavien av person med hemvist i Sverige genom deltagande i ett s.k. blandat företag (joint venture) tillsammans med ett jugoslaviskt företag. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

Inkomst av rörelse, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien bedriver från fast driftställe i Sverige, beräknas enligt art. 7 punkterna 2--5. Till grund för inkomstbeskattningen bör läggas i första hand den särskilda bokföring som kan ha förts vid det fasta driftstället. I mån av behov skall denna bokföring justeras så, att inkomstberäkningen sker i enlighet med den i punkterna 2 och 3 angivna principen. Avdrag medges för så stor del av huvudkontorets allmänna omkostnader som skäligen kan anses belöpa på det fasta driftstället.

Om inkomst av sjöfart och luftfart i internationell trafik finns särskilda bestämmelser i art. 8.

till art. 8

Inkomst av sjöfart eller luftfart i internationell trafik beskattas enligt art. 8 punkt 1 endast i den stat där företaget har sin verkliga ledning.

till art. 9

Art. 9 innehåller en allmän regel om omräkning av vinstfördelningen mellan kocernföretag. För Sveriges del kan omräkning vid taxering ske enligt 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

Om sådan omräkning sker mellan företag i Sverige och Jugoslavien, skall länsstyrelsen anmäla detta till regeringen och i korthet redogöra för vad som förekommit.

till art. 10

1. Vad som förstås med uttrycket "utdelning" anges i art. 10 punkt 3.

2. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Jugoslavien och utdelningen inte är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Jugoslavien, beräknas svensk skatt på utdelningens bruttobelopp utan avdrag för jugoslavisk skatt. Avdrag medges dock i vanlig ordning för förvaltningskostnader och ränta på skuld som belöper på utdelningen. Svensk skatt på utdelningen nedsätts enligt art. 22 punkt 1 genom avräkning av jugoslavisk skatt som uttagits enligt art. 10 punkt 2. Den jugoslaviska skatten får därvid inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens bruttobelopp. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

3. När fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige uppbär utdelning från bolag med hemvist i Jugoslavien och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Jugoslavien, tillämpas art. 7. Utdelningen skall i detta fall beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på utdelningen avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

4. När aktiebolag i Sverige verkställer utdelning till fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien och utdelningen inte är hänförlig till andel som äger verkligt samband med fast driftställe som den utdelningsberättigade har i Sverige, tas kupongskatt ut med 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens bruttobelopp. Utdelning från svensk ekonomisk förening beskattas i sådant fall enligt 6 § 1 mom. a eller c lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt men den statliga inkomstskatten får inte överstiga 15 % eller, i fall som avses i art. 10 punkt 2 a), 5 % av utdelningens bruttobelopp. Vid taxering till statlig inkomstskatt för utdelning från svensk ekonomisk förening skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna de uppgifter som behövs för debitering. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Angående förfarandet vid nedsättning av svensk skatt på utdelning tillämpas i övrigt särskilda bestämmelser.

Om mottagaren av utdelningen har fast driftställe i Sverige och utdelningen är hänförlig till andel, som äger verkligt samband med det fasta driftstället, tillämpas art. 7. I sådant fall gäller inte ovan angivna regler om begränsning av svensk skatt på utdelning.

till art. 11

1. Vad som förstås med uttrycket "ränta" anges i art. 11 punkt 2.

2. Ränta, som utbetalas från Jugoslavien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är räntan hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe, som mottagaren av räntan har i Jugoslavien, får räntan beskattas även i Jugoslavien. Jugoslavisk skatt på räntan avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

3. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien, kan enligt gällande skatteförfattningar inte beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital. Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse /jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928:370)/, beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till skuld, som äger verkligt samband med fast driftställe som mottagaren av räntan har i Sverige (art. 11 punkt 3).

till art. 12

Beträffande beskattning av sådan royalty som avses i art. 12 punkt 2 gäller följande.

Royalty, som utbetalas från Jugoslavien till fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här.

Är royaltyn hänförlig till rätt eller egendom, som äger verkligt samband med fast driftställe som mottagaren av royaltyn har i Jugoslavien, får royaltyn beskattas även i Jugoslavien. Jugoslavisk skatt på royaltyn avräknas i sådant fall från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

Royalty, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien, beskattas i Sverige endast under förutsättning att den rätt eller egendom som ger upphov till royaltyn äger verkligt samband med fast driftställe som mottagaren av royaltyn har i Sverige (art. 12 punkt 3). Är detta fallet, beskattas royaltyn enligt 28 § 1 mom. tredje stycket och punkt 3 av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370) jämfört med 2 och 3 §§ lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 13

Vinst, som fysisk eller juridisk person med hemvist i Jugoslavien förvärvar genom avyttring av fastighet i Sverige, beskattas här (art. 13 punkt 1). Vidare beskattas i Sverige vinst genom icke yrkesmässig avyttring av lös egendom som ingår i fast driftställe som person med hemvist i Jugoslavien har här (art. 13 punkt 2). Motsvarande gäller i fråga om lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke vilken inkomsttagaren har i Sverige.

Realisationsvinst, som förvärvas av fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, beskattas här. Enligt art. 13 punkt 1 får jugoslavisk skatt tas ut på realisationsvinsten, om den avyttrade egendomen utgörs av fastighet i Jugoslavien. Motsvarande gäller enligt art. 13 punkt 2 i fråga om lös egendom som ingår i fast driftställe som inkomsttagaren har i Jugoslavien, eller lös egendom som ingår i stadigvarande anordning för utövande av fritt yrke vilken inkomsttagaren har i Jugoslavien.

Svensk skatt på realisationsvinsten nedsätts enligt artikel 22 punkt 1 genom avräkning av den jugoslaviska skatt som i enlighet med bestämmelserna i art. 13 påförts samma vinst. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 14

1. Vad som förstås med "fritt yrke" exemplifieras i art. 14 punkt 3.

2. Inkomst av fritt yrke eller därmed jämförlig självständig verksamhet beskattas i regel endast i den stat där den skattskyldige har hemvist. Utövas verksamheten under mer än 183 dagar under kalenderåret i fråga i den andra staten, får inkomsten emellertid beskattas i denna andra stat.

Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst av fritt yrke eller därmed jämförlig självständig verksamhet i Jugoslavien vid vistelse eller vistelser där som sammanlagt överstiger 183 dagar under kalenderåret, får inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på samma inkomst avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av idrottsmän, skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

till art. 15

Inkomst av enskild tjänst får enligt art. 15 punkt 1 i regel beskattas i den stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel föreskrivs i art. 15 punkterna 2 och 6, art. 16 och art. 19.

Beträffande beskattning av inkomst som förvärvas av skådespelare, musiker m.fl. se anvisningarna till art. 17.

Lön som utbetalas av någon av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter beskattas enligt art. 15 punkt 3 a) endast i den stat varifrån ersättningen utbetalas. Har arbetet utförts i den andra staten av person med hemvist i denna stat, beskattas emellertid ersättningen enligt art. 15 punkt 3 b) endast i den staten, om mottagaren är medborgare i den staten eller inte erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet. Lön, som utbetalas för arbete utfört i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas som inkomst av enskild tjänst (art. 15 punkt 4).

till art. 16

När svenskt bolag utbetalar styrelsearvode till person med hemvist i Jugoslavien, beskattas ersättningen i Sverige, om det kan ske enligt gällande beskattningsregler. Har sådan ersättning uppburits av person med hemvist i Sverige från bolag med hemvist i Jugoslavien, får inkomsten beskattas i Sverige men jugoslavisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 17

Inkomst, som teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartister, musiker och liknande yrkesutövare samt idrottsmän förvärvar genom sin yrkesverksamhet, beskattas i regel i den stat där verksamheten utövas (art. 17 punkt 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller på grund av anställning. Enligt art. 17 punkt 2 får inkomsten i regel beskattas i den stat där artisten eller idrotsmannen utför arbetet, även om ersättningen utbetalas till annan person (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Bestämmelserna i art. 17 punkterna 1 och 2 tillämpas inte i fall som avses i art. 17 punkt 3. För Sveriges vidkommande iakttas vid tillämpningen av art. 17 punkterna 1 och 2 bestämmelserna i 54 § första stycket c kommunalskattelagen (1928:370) och 7 § första stycket b lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

till art. 18

Pension på grund av enskild tjänst och annan liknande ersättning beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat (art. 18 punkt 1).

Pension, som utbetalas av en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter, beskattas enligt art. 18 punkt 2 i regel endast i denna stat. Om mottagaren av pensionen är medborgare i den andra staten och har hemvist där, beskattas emellertid sådan pension endast i denna stat. Vidare beskattas pension, som utbetalas för arbete utfört i samband med rörelse som bedrivits av en av staterna, dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter endast i den stat där inkomsttagaren har hemvist (art. 18 punkt 3).

Pension och annan utbetalning enligt svensk socialförsäkringslagtiftning till person med hemvist i Jugoslavien får enligt art. 18 punkt 4 beskattas här.

Person med hemvist i Sverige, som uppbär utbetalning enligt jugoslavisk socialförsäkringslagstiftning, beskattas i Sverige för sådan utbetalning men jugoslavisk skatt på inkomsten avräknas från den svenska skatten på inkomsten enligt art. 22 punkt 1. I fråga om förfarandet vid avräkningen hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 22.

till art. 22

1. Inkomst från Sverige beskattas här i den mån svenska skatteförfattningar föranleder det och inskränkning av skattskyldigheten inte följer av övriga artiklar. Detsamma gäller i fråga om förmögenhetstillgång som är belägen i Sverige. Om inkomsten eller förmögenheten kan beskattas även i Jugoslavien, medges lättnad vid den jugoslaviska beskattningen enligt art. 22 punkterna 5 och 6.

2. Inkomst från Jugoslavien, som uppbärs av person med hemvist i Sverige, medtas vid taxering i Sverige. Likaså medtas förmögenhetstillgång, som är belägen i Jugoslavien, vid taxering till svensk förmögenhetsskatt. Svensk skatt på inkomsten eller förmögenheten sätts ned genom avräkning enligt art. 22 punkterna 1 och 2, om inte fall föreligger som anges i anvisningspunkten 3.

Svensk inkomstskatt beräknas på inkomstens bruttobelopp utan avdrag för jugoslavisk skatt som omfattas av avtalet. Avdrag medges i vanlig ordning för kostnader som hänför sig till inkomsten. Från den sålunda beräknade svenska skatten avräknas enligt art. 22 punkt 1 ett belopp motsvarande den jugoslaviska skatt som belöper på inkomsten. Beträffande storleken av jugoslavisk skatt på utdelning hänvisas till anvisningspunkten 2 till art. 10. Har jugoslavisk skatt enligt avtalet tagits ut på inkomst av rörelse som har bedrivits i Jugoslavien, iakttas att inkomsten beräknats enligt art. 7.

Har befrielse eller nedsättning medgivits i fråga om jugoslavisk skatt som enligt art. 7 kan utgå på inkomst vilken förvärvas av ett svenskt företag genom fast driftställe eller s.k. blandat företag i Jugoslavien, skall på grund av föreskriften i art. 22 punkt 3 från den svenska skatten på sådan inkomst avräknas ett belopp motsvarande den jugoslaviska skatt som skulle ha utgått, om sådan befrielse eller nedsättning inte hade medgivits.

Den skattskyldige bör i samband med sin självdeklaration för det beskattningsår, för vilket inkomsten upptas till beskattning, förete bevis eller annan utredning om den jugoslaviska skatt som har påförts inkomsten eller som skulle ha påförts denna om skattebefrielse eller skattenedsättning som avses i föregående stycke inte hade medgivits.

Avräkning av jugoslavisk inkomstskatt får ske med belopp motsvarande högst summan av de svenska skatter som belöper på inkomsten. Vid tillämpningen av denna regel anses på inkomsten från Jugoslavien belöpa så stor andel av hela den statliga inkomstskatten som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor. Kommunal inkomstskatt anses belöpa på inkomst från Jugoslavien till så stor andel som inkomsten -- efter avdrag för kostnader -- utgör av den skattskyldiges sammanlagda inkomst av olika förvärvskällor som skall taxeras i samma kommun som inkomsten från Jugoslavien.

Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår ej denna, avräknas återstoden från kommunal inkomstskatt som belöper på inkomsten.

Taxeringsnämnd skall i deklaration anteckna motvärdet i svenska kronor av den jugoslaviska skatten på inkomsten och ange att avräkning skall ske med detta skattebelopp, dock högst med beloppet av de svenska skatterna på inkomsten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

Exempel: En person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av fastighet i Jugoslavien med ett belopp av 10 000 kronor. På inkomsten antas belöpa jugoslavisk skatt med ett belopp av 1 500 kronor. Avdragsgilla kostnader uppgår till 500 kronor. Den skattskyldige antas vidare uppbära nettointäkter av andra förvärvskällor med ett belopp av 90 000 kronor och vid taxeringen till statlig inkomstskatt åtnjuta allmänna avdrag med 10 000 kronor. Den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten blir sålunda (9 500+90 000-10 000=) 89 500 kronor. I deklarationen antecknas: "Avräkning från inkomstskatt enligt avtalet med Jugoslavien skall ske med 1 500 kronor, dock högst med summan av den kommunala inkomstskatt, som belöper på 9 500 kronor, och 9 500 99 500 av hela den statliga inkomstskatten. Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten."

Anvisningarna i denna punkt om avräkning från svensk inkomstskatt gäller i tillämpliga delar även i fråga om avräkning av jugoslavisk skatt på förmögenhet från svensk förmögenhetsskatt.

3. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. 8 punkt 1, art. 13 punkt 3, art. 15 punkterna 3 a) och 5 eller art. 18 punkt 2 skall beskattas endast i Jugoslavien, medtas inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknas i vanlig ordning. De sålunda uträknade inkomstskatterna sätts ned med ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid en proportionell beräkning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Jugoslavien. Motsvarande gäller i fråga om förmögenhet som enligt art. 21 punkt 3 skall beskattas endast i Jugoslavien.

Exempel: En jugoslavisk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från jugoslaviska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10 050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter och inkomster av andra förvärvskällor med 50 000 kronor samt åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 4 500 kronor resp. 7 500 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir statligt (10 050+50 000-4 500=) 55 500 kronor och kommunalt (10 050+50 000-4 500-7 500=) 48 000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit statligt (50 000-4 500=) 45 500 kronor och kommunalt (50 000-4 500-7 500=) 38 000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 55 500 resp. 48 000 kronor, nedsätts med 55 500-45 500 resp. 48 000-38 000

   55 500              48 000    . 

I fall som nu nämnts skall texeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna resp. förmögenhetsskatten. Längdförande myndighet svarar för att anteckning om avräkning görs i skattelängden.

till art. 23

Av art. 23 punkt 2 följer att bolag i Jugoslavien inte får påföras förmögenhetsskatt i Sverige. Bestämmelsen innebär ett undantag från regeln i 6 § 1 mom. första stycket c lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt.