Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2004-09-23

Dnr: 130 558762-04/113

1 Sammanfattning

En skattskyldig, som i samband med tjänstgöring på annan ort har tagit familjen med sig till den nya orten och som hyrt ut bostaden på den tidigare hemorten, har inte rätt till avdrag för hemresor till den orten eftersom han inte disponerar över någon bostad där. Han anses ha flyttat till den nya arbetsorten, även om det nya arbetet är tillfälligt och även om han avser att flytta tillbaka till den ursprungliga orten.

2 Bakgrund och frågeställning

Vissa skattskyldiga som tar arbete på annan ort under en tid väljer att ta med familjen till den nya orten och hyr ut sin tidigare bostad under tiden. Detta är inte minst vanligt bland utländska specialister som kommer till Sverige för att arbeta en tid. Fråga har uppkommit om en skattskyldig som hyrt ut sin tidigare bostad, och som således inte disponerar någon bostad på den tidigare bostadsorten, ändå har rätt till avdrag för hemresor till den orten. Om så inte är fallet, är frågan om avdrag i stället kan medges för tillsynsresor under inkomst av kapital.

3 Gällande rätt

Enligt 12 kap. 24 § IL kan en skattskyldig som på grund av sitt arbete vistas på en annan ort än den där han eller hans familj bor, medges avdrag för utgifter för hemresor under vissa i paragrafen angivna förutsättningar.

Enligt regler i 42 kap. 30-31 §§ ska utgifter för upplåtelse av privatbostad dras av med 4000 kr per år samt med 20 procent av hyresintäkten.

4 Skatteverkets bedömning

Den som tagit arbete och skaffat bostad på en annan ort än den där han från början bor, kan enligt praxis inte få avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete enligt 12 kap. 18 § IL, om bostaden på ursprungsorten är uthyrd (se bl.a. RÅ 1981 1:16 samt KR i Stockholm 2001-10-04 mål nr 6137-1999). Han anses då ha flyttat till den nya arbetsorten och bosatt sig där. Om även familjen har flyttat med till den nya orten - vilket normalt är fallet om bostaden är uthyrd - uppfyller han inte heller kraven för att få avdrag för hemresor. Han vistas då på grund av arbetet inte på annan ort än den där han själv och hans familj bor.

Den som har hyrt ut sin privatbostad har naturligtvis ett berättigat intresse av att emellanåt se till sin egendom. Eftersom avdrag vid uthyrning av privatbostad bestäms schablonmässigt kan dock något avdrag för tillsynsresor utöver schablonen inte medges.