OBS! Det finns en senare version.

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Nya Zeeland undertecknade den 21 februari 1979 skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Bilaga 1 är inte med här.

Vid tillämpning av avtalet skall iakttas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.

Bilaga 2 är inte med här.