Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2002-02-01

Dnr: 11756-01/110

Nytt: 2023-06-08

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-06-08, dnr 8-2408975.

Med anledning av förfrågningar från skattemyndigheterna meddelar Riksskatteverket (RSV) följande synpunkter på rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt på ombuds- och processkostnader i skatteärenden.

1 Bakgrund

Regeringsrätten har i en dom avseende inkomsttaxering, RÅ 2000 ref 66, medgett ersättning för processkostnader i målet exklusive mervärdesskatt, med beaktande av partens rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt. Detta innebär att Regeringsrätten utgår från att avdragsrätt föreligger för ingående skatt på processkostnader i skattemål under förutsättning att det är fråga om någon som är skattskyldig alternativt återbetalningsberättigad.

Diskussionerna om avdragsrätt för ingående skatt på ombuds- och processkostnader har uppkommit i samband med en dom från kammarrätten i Stockholm meddelad 2001-06-15, mål nr. 4926-4927. Kammarrätten har i denna dom, avseende arbetsgivaravgifter, angett att ersättningen ska medges inklusive mervärdesskatt då avdragsrätt inte föreligger för ingående skatt på denna typ av kostnader. Kammarrätten har i sitt resonemang hänvisat till EG:s sjätte direktiv artikel 17.2, 17.3 och 17.5. Kammarrätten har även hänvisat till två domar från EG-domstolen, C-4/94 (BLP Group) samt C-98/98 (Midland bank). Av dessa domar framgår att för avdragsrätt enligt artikel 17.2 krävs att kostnaden är att hänföra till skattepliktiga transaktioner.

Med anledning av dessa domar har skattemyndigheterna begärt att få veta RSV:s syn på om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på ombuds- och processkostnader i skattemål ska medges.

2 Gällande rätt

Huvudregeln för avdragsrätt återfinns i mervärdesskattelagen (1994:200), ML 8 kap. 3 § första stycket. Av detta stycke framgår att avdragsrätt föreligger för ingående skatt som hänför sig till kostnader i verksamhet som medför skattskyldighet.

Enligt sjätte direktivet artikel 17.2 medges avdrag för ingående skatt i den mån varorna eller tjänsterna används för den skattskyldiga personens skattepliktiga transaktioner.

Av sjätte direktivet artikel 17.5 framgår bland annat att när varor och tjänster är avsedda att användas av en skattskyldig person såväl för transaktioner på vilka mervärdesskatten är avdragsgill, som för transaktioner för vilka mervärdesskatten inte är avdragsgill, ska bara den andel av mervärdesskatten vara avdragsgill som kan hänföras till de förstnämnda transaktionerna.

I föregående avsnitt har redogjorts för en Regeringsrättsdom och en kammarrättsdom som behandlar avdragsrätt för ingående skatt på processkostnader.

EG-domstolen har fastslagit att artikel 17.2, 17.3 och 17.5 i sjätte direktivet ska tolkas så att det i princip krävs ett direkt och omedelbart samband mellan en viss ingående transaktion och en eller flera utgående transaktioner för vilka rätt till avdrag föreligger, för att avdragsrätt för ingående skatt ska tillerkännas den skattskyldige och för att avgöra omfattningen av en sådan rätt (se C-98/98, Midland bank, punkt 24 och C-408/98, Abbey National, punkt 26). Vidare framgår av dessa domar att enligt en för mervärdesskatteordningen grundläggande princip ska mervärdesskatt utgå vid alla transaktioner i tillverknings- och distributionsleden och avdrag medges för mervärdesskatt som direkt kan hänföras till de olika kostnadskomponenterna.

Av avgörandet Abbey National, punkt 35, framgår vidare principen att mervärdesskattesystemet ska vara fullständigt neutralt beträffande skattebördan för företagets hela ekonomiska verksamhet på villkor att nämnda verksamhet i sig är underkastad mervärdesskatt, och att den ekonomiske aktören inte får påföras kostnaden för mervärdesskatt inom ramen för sin ekonomiska verksamhet utan möjlighet till avdrag.

Av EG-domstolens avgörande C-16/00, Cibo Participations, punkt 33 framgår att avdragsrätt föreligger för en skattskyldig persons allmänna omkostnader då sådana kostnader utgör del av kostnadskomponenterna för ett företags produkter. Tjänsterna har i dessa fall i princip ett direkt och omedelbart samband med hela den skattskyldiges verksamhet.

3 RSV:s bedömning

Med utgångspunkt av vad Regeringsrätten sagt i RÅ 2000 ref 66 samt EG-domstolens uttalanden i domarna Midland bank, Abbey National och Cibo Participations gör RSV följande ställningstagande.

Ingående mervärdesskatt som hänför sig till ombuds- och övriga kostnader i samband med skatteprocesser får normalt anses ha ett sådant direkt och omedelbart samband med en mervärdesskattskyldigs verksamhet att avdragsrätt föreligger. Detta gäller oavsett om kostnaderna avser mål eller ärende om mervärdesskatt eller andra indirekta skatter, eller om direkta skatter (inklusive skatteavdrag för anställda) eller arbetsgivaravgifter. En förutsättning är dock att skatteprocessen avser skatt som den skattskyldige har att betala med anledning av den yrkesmässiga verksamhet som utgör grunden för hans skattskyldighet till mervärdesskatt.

Om processkostnaderna hänför sig till skatt som ska betalas med anledning av den yrkesmässiga verksamheten, men denna verksamhet som endast delvis medför skattskyldighet till mervärdesskatt, ska avdraget minskas i motsvarande mån.

Vad som här anges om kostnader för skatteprocesser bör enligt RSV:s mening även gälla andra kostnader för hantering av verksamhetens skatter, såsom kostnader i samband med deklaration eller betalning av skatt.