Områden: Mervärdesskatt, Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Tobaksskatt)

Ändring till och med: SFS 2003:1006

1 § Tullverket får efter samråd med Skatteverket meddela föreskrifter om hur bokföring enligt 12 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg skall vara utformad.

Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 7-10 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Förordning (2003:1006).

2 § Tullverket får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för den som har beviljats tillstånd enligt 7 § lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.