OBS! Det finns en senare version.

Ändring till och med: SFS 2012:875

1 § De beteckningar som finns i 2 § med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Det som i denna lag eller i någon författning som avses i första stycket sägs i fråga om ett visst slag av fordon tillämpas även på chassiet till ett sådant fordon. Detta gäller dock inte i fall då något annat särskilt föreskrivs.

2 §

Beteckning       Betydelse
Axeltryck        Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en
            hjulaxel för över till vägbanan.
Bil           Ett motorfordon som är försett med tre eller flera
            hjul eller medar eller med band och som inte är att
            anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas
            in i personbilar, lastbilar och bussar.
Boggi          Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
            som är mindre än 2 meter.
Boggitryck       Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi
            för över till vägbanan.
Bruttovikt på fordon  Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band
            eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för
            över till vägbanan.
Buss          En bil som är inrättad huvudsakligen för
            personbefordran och är försedd med fler
            än åtta sittplatser utöver förarplatsen.
            Bussar delas in i lätta och tunga bussar.
Bärighetsklass     Indelning av vägar efter tillåtet axel-,
            boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten
            bruttovikt. Bärighetsklasserna är
            bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2
            (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).
Cykel          1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp-
            eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
            2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller
            vevanordning som är
            a. inrättat huvudsakligen för befordran av en
            person,
            b. inrättat för att föras av den åkande, och
            c. konstruerat för en hastighet av högst 20
            kilometer i timmen.
            3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller
            vevanordning om elmotorn
            a. endast förstärker kraften från tramp-
            eller vevanordningen,
            b. inte ger något krafttillskott vid
            hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
            c. har en nettoeffekt som inte överstiger
            250 watt.
Cykelkärra       Ett fordon som är avsett att dras av en moped
            klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En
            tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt
            fordon.
Dolly          En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en
            påhängsvagn och som är utrustad med en
            kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
Efterfordon       Ett fordon som är kopplat till en bil, en
            traktor, ett motorredskap eller ett
            terrängmotorfordon och som inte är ett
            släpfordon.
EG-mobilkran      En tung lastbil som inte är utrustad för
            godstransporter och som är försedd med en kran vars
            lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter.
Fordon         En anordning på hjul, band, medar eller liknande
            som är inrättad huvudsakligen för färd på marken
            och inte löper på skenor. Fordon delas in i
            motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon,
            sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
Fordonståg       Ett motordrivet fordon med ett eller flera
            tillkopplade fordon.
Hästfordon       Ett fordon som är förspänt med dragare.
Lastbil         1. En bil som är inrättad huvudsakligen för
            godsbefordran.
            2. En annan bil som inte är att anse som en
            personbil eller en buss.
            Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.
Lekfordon        Ett fordon som ska anses som leksak enligt
            lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.
Lätt buss        En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt lastbil      En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt motorcykel     1. En motorcykel på två eller fyra hjul
            a) som drivs av förbränningsmotor med en
            slagvolym om högst 125 kubikcentimeter,
            en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och
            ett förhållande mellan nettoeffekt och
            tjänstevikt som inte överstiger 0,1
            kilowatt/kilogram,
            b) med annan motor än förbränningsmotor
            som har en nettoeffekt av högst 11
            kilowatt och ett förhållande mellan
            nettoeffekt och tjänstevikt som inte
            överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
            2. En motorcykel på tre hjul med en
            nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Lätt släpfordon     1. Ett släpfordon med en totalvikt av
            högst 750 kilogram.
            2. Ett släpfordon med en totalvikt
            över 750 kilogram under förutsättning
            att dragfordonets och släpfordonets
            sammanlagda totalvikt inte överstiger
            3,5 ton.
Lätt terrängvagn    En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.
Maximilast för ett   Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.

motorfordon, en traktor, ett motorredskap, ett terrängmotorfordon, ett släpfordon eller en sidvagn

Moped          Ett motorfordon som är konstruerat för en
            hastighet av högst 45 kilometer i timmen och
            som har
            1. två hjul samt
            a. om det drivs av en motor som bygger på inre
            förbränning, denna har en slagvolym av högst 50
            kubikcentimeter, eller
            b. om det drivs av en elektrisk motor, denna
            har en effekt av högst 4 kilowatt för
            kontinuerlig drift,
            2. tre hjul samt
            a. om det drivs av en förbränningsmotor med
            tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50
            kubikcentimeter,
            b. om det drivs av någon annan typ av motor
            som bygger på inre förbränning, denna har en
            nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
            c. om det drivs av en elektrisk motor, denna
            har en effekt av högst 4 kilowatt för
            kontinuerlig drift, eller
            3. fyra hjul och en massa utan last på högst
            350 kilogram samt
            a. om det drivs av en förbränningsmotor med
            tändsystem, denna har en slagvolym av högst
            50 kubikcentimeter,
            b. om det drivs av någon annan typ av motor
            som bygger på inre förbränning, denna har en
            nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
            c. om det drivs av en elektrisk motor, denna
            har en effekt av högst 4 kilowatt för
            kontinuerlig drift.
            Vid beräkningen av en fyrhjulig mopeds massa
            ska i fråga om ett eldrivet fordon
            batterierna inte räknas in.
            Mopeder delas in i klass I och klass II.
Moped klass I      En moped som inte hör till klass II.
Moped klass II     En moped som är konstruerad för en hastighet av
            högst 25 kilometer i timmen och som har en motor
            vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt.
Motorcykel       1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt
            placerade hjul som är konstruerat för en hastighet
            som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det
            drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym
            som överstiger 50 kubikcentimeter.
            2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa
            utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram
            om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars
            maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt,
            dock inte moped.
            Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga
            om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
            Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.
Motordrivet fordon   Ett fordon som för framdrivande är försett med
            motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är
            att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i
            motorfordon, traktorer, motorredskap och
            terrängmotorfordon.
Motorfordon       Ett motordrivet fordon som är avsett att användas
            huvudsakligen på väg, oavsett om det är
            färdigbyggt eller inte, och som är inrättat
            1. huvudsakligen för att självständigt användas
            till person- eller godsbefordran, eller
            2. för något annat ändamål än som avses under 1,
            om fordonet inte är att anse som en traktor eller
            ett motorredskap.
            Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och
            mopeder.
Motorredskap      Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen
            som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar
            av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.
Motorredskap      Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta
klass I         hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.
Motorredskap      Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet
klass II        av högst 30 kilometer i timmen.
Personbil        En bil som är försedd med högst åtta
            sittplatser utöver förarplatsen och
            1. är inrättad huvudsakligen för
            personbefordran eller
            2. är permanent försedd med ett karosseri
            som är inrättat som bostadsutrymme och
            utrustat med åtminstone
            a. fast monterade sittplatser,
            b. fast monterade sovplatser som kan
            utgöras av sittplatser som kan omvandlas
            till sovplatser,
            c. fast monterad utrustning för
            matlagning och lagring och
            d. bord.
            Personbilar delas in i klass I och
            klass II.
Personbil klass I    En personbil som inte tillhör klass II.
Personbil klass II   En personbil som är permanent försedd
            med ett karosseri som är inrättat som
            bostadsutrymme och utrustat med
            åtminstone
            a. fast monterade sittplatser,
            b. fast monterade sovplatser som kan
            utgöras av sittplatser som kan omvandlas
            till sovplatser,
            c. fast monterad utrustning för
            matlagning och lagring och
            d. bord.
Påhängsvagn       En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med
            vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil,
            en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd
            att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det
            dragande fordonet.
Sidvagn         Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan
            av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En
            tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt
            fordon.
Släpfordon       Ett fordon som är inrättat för koppling till ett
            annat motordrivet fordon än en moped klass II och
            är avsett för person- eller godsbefordran eller
            för att bära en anordning för att driva dessa
            fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar,
            släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon
            och tunga släpfordon.
Släpkärra        En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt
            vertikala last som förs över till dragfordonet inte
            överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt
            eller 1 ton.
Släpsläde        Ett släpfordon på medar som är inrättat för att
            dras av ett motorfordon, en traktor eller ett
            motorredskap.
Släpvagn        Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat
            för att dras av ett motorfordon, en traktor eller
            ett motorredskap.
Släpvagnsvikt      Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och
            last.
Snöskoter        En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt
            mark och som är försedd med band och medar.
Terränghjuling     En annan terrängskoter än en snöskoter.
Terrängmotorfordon   Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon
            och som är inrättat huvudsakligen för att
            självständigt användas till person- eller
            godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon
            delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.
Terrängskoter      Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst
            400 kilogram. Terrängskotrar delas in i snöskotrar
            och terränghjulingar.
Terrängsläp       Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett
            terrängmotorfordon.
Terrängvagn       Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400
            kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga
            terrängvagnar.
Tjänstevikt för     Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
en bil, en       driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som
traktor eller      hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör
ett motorredskap    till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt
            föraren.
Tjänstevikt för     Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
en motorcykel      driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör
eller en moped     till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.
Tjänstevikt för     Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt
ett släpfordon,     skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet.

ett terrängsläp eller en sidvagn

Tjänstevikt för     Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
ett terräng-      driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör
motorfordon       till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt
            bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn
            räknas även vikten av föraren och reservhjul med.
Totalvikt för      Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
en bil, en       vikten av det största antal personer utom föraren och
traktor, ett      den största mängd gods som fordonet är inrättat för.

motorredskap eller en tung terrängvagn

Totalvikt för en    Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
motorcykel, ett     vikten av det största antal personer och den största
terrängfordon      mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten
utom en tung      för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt.

terrängvagn, ett släpfordon eller en sidvagn

Traktor         Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är
            inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon
            eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en
            hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast
            med svårighet kan ändras till högre hastighet. En
            traktor får vara utrustad för transport av gods och
            för befordran av passagerare.
Traktor klass I     En traktor som enligt
            vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till
            skatteklass I.
Traktor klass II    En traktor som enligt
            vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till
            skatteklass II.
Traktortåg       En traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.
Trippelaxel       Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
            mellan den första och den tredje axeln som är mindre
            än 5 meter.
Trippelaxeltryck    Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en
            trippelaxel för över till vägbanan.
Tung buss        En buss med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbil      En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel     1. En motorcykel på två eller fyra hjul
            vars motor har en slagvolym som överstiger
            125 kubikcentimeter, en netto-effekt som
            överstiger 11 kilowatt eller ett
            förhållande mellan nettoeffekt och
            tjänstevikt som överstiger 0,1
            kilowatt/kilogram.
            2. En motorcykel på tre hjul med en
            nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tungt släpfordon    Ett annat släpfordon än ett lätt
            släpfordon.
Tung terrängvagn    En terrängvagn med en tjänstevikt över
            2 ton.

Lag (2012:875).

2 a § Oavsett vad som anges i 2 § ska ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande enligt en EG-rättsakt höra till det slag av fordon som motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet. Lag (2009:226).

3 § Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas till vilket slag av fordon som ett visst fordon eller en viss fordonstyp ska höra, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer i frågan. Lag (2009:226).

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag, och

2. meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag i enskilda fall enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1566).

Övergångsbestämmelser

2001:559

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.

2002:583

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande.

2003:219

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped gäller fortfarande.

3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som moped klass I skall i fortsättningen klassificeras som klass II om mopeden är att hänföra till den klassen enligt de nya föreskrifterna.

2006:240

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil eller lastbil gäller fortfarande.