OBS! Det finns en senare version.

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Mervärdesskatt

Ändring till och med: SFS 2019:803

1 § Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

Skatteverket är också nationell kontaktpunkt med ansvar för automatiska förfrågningar om uppgifter om fordonsregistreringar till utländska kontaktpunkter enligt artikel 21a i förordningen (utgående förfrågningar). Av 1 kap. 7 § tredje stycket 2 vägtrafikdataförordningen (2019:382) framgår att Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt med ansvar för automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter enligt samma artikel (inkommande förfrågningar).

Skatteverket är också behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdesskatteområdet, i de delar som avser administrativt samarbete och bedrägeribekämpning. Av artikel 40.5 i avtalet och lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid tillämpningen av de delar i avtalet som avser bistånd vid indrivning.

Förordning (2019:803).

1 a § Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 904/2010.

Skatteverket är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 a i avtalet mellan Europeiska unionen och Norge. Av artikel 40.5 i avtalet och förordningen (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att Kronofogdemyndigheten är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.2 b i avtalet.

Förordning (2019:58).

2 § Skatteverket ska upprätthålla databaser med den information som avses i artikel 17.1 a-d i förordning (EU) nr 904/2010. Skatteverket ska också till Europeiska kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 49 i den förordningen.

Skatteverket ska lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 20 i avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.

Förordning (2019:803).

3 § Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet enligt förordning (EU) nr 904/2010 och avtalet mellan Europeiska unionen och Norge bedrivs på ett effektivt sätt. Förordning (2019:58).

Övergångsbestämmelser

2011:1553

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 januari 2012.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92.

3. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande till utgången av 2012.