Områden: Folkbokföring

Ändring till och med: SFS 2017:293

1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd fastställer formulär till protokoll som socialnämnden ska föra vid utredning av faderskap. Förordning (2017:293).

2 § Innan en påbörjad utredning om faderskap läggs ned skall socialnämnden om möjligt inhämta moderns uppfattning i frågan.

Förordning (1981:758).

3 § Innan socialnämnden väcker talan om fastställande av faderskap, bör nämnden rådgöra med en person som är behörig att vara rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Förordning (2017:293).

4 § Har faderskap fastställts genom bekräftelse skall socialnämnden anmäla detta hos Skatteverket.

Förordning (2003:915).

5 § Det som sägs i 1-4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Förordning (2006:299).