OBS! Det finns en senare version.

Områden: Folkbokföring

Ändring till och med: SFS 2022:1324

1 § /Upphör att gälla U:2022-08-01/ En lagakraftvunnen dom som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och som avser faderskap till barn gäller även i Sverige.

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i Danmark.

1 § /Träder i kraft I:2022-08-01/ En dom som har meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge och som avser faderskap till barn eller föräldraskap till barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller även i Sverige, om domen har fått laga kraft.

Med dom jämställs i denna lag förlikning som har ingåtts inför domstol i Danmark. Lag (2022:1324).

2 § /Upphör att gälla U:2022-08-01/ En fastställelse av faderskap i annan form än genom dom gäller i Sverige, om fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller Norge.

2 § /Träder i kraft I:2022-08-01/ En fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor gäller i Sverige, om fastställelsen har skett i Danmark, Finland, Island eller Norge. Lag (2022:1324).

3 § /Upphör att gälla U:2022-08-01/ En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i Sverige,

1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig dom i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,

2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig fastställelse av faderskap i annan form än genom dom, såvida denna fastställelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra fastställelsen skedde,

3. om det här eller utomlands pågår en rättegång angående faderskapet som kan leda till en dom som gäller i Sverige och denna rättegång påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,

4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen.

3 § /Träder i kraft I:2022-08-01/ En dom eller fastställelse som avses i 1 och 2 §§ gäller dock inte i Sverige,

1. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig dom i en rättegång som påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde,

2. om domen eller fastställelsen står i strid med en här i landet giltig fastställelse genom bekräftelse av ett faderskap eller av ett föräldraskap för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med ett barns mor, ifall denna fastställelse skedde innan rättegången påbörjades eller innan den andra fastställelsen skedde,

3. om det här eller utomlands pågår en rättegång om faderskapet eller om föräldraskapet för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, ifall denna rättegång kan leda till en dom som gäller i Sverige och rättegången påbörjades innan den andra rättegången inleddes eller innan fastställelsen skedde, eller

4. om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen att erkänna domen eller fastställelsen. Lag (2022:1324).

4 § /Upphör att gälla U:2022-08-01/ Väcks vid en svensk domstol talan angående faderskapet till ett barn men pågår redan en rättegång angående faderskapet i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på lagakraftvunnen dom i den utländska rättegången.

Pågår en rättegång om faderskap i Danmark, Finland, Island eller Norge, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet.

Lag (1990:1529).

4 § /Träder i kraft I:2022-08-01/ Om det vid en svensk domstol väcks en talan om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor men det redan pågår en rättegång om någon av dessa frågor i Danmark, Finland, Island eller Norge, ska talan avvisas eller förklaras vilande i väntan på en dom som har fått laga kraft i den utländska rättegången.

Om det pågår en rättegång i Danmark, Finland, Island eller Norge om faderskapet till ett barn eller om föräldraskapet till ett barn för en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor, får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet eller föräldraskapet.

Lag (2022:1324).

5 § /Upphör att gälla U:2022-08-01 genom lag (2022:1324)./ Det som sägs i 3 och 4 §§ om faderskap gäller även föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken. Lag (2005:441).

Övergångsbestämmelser

2022:1324

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. Bestämmelserna i 1-3 §§ i den nya lydelsen tillämpas även i fråga om domar som har meddelats före ikraftträdandet och fastställelser genom bekräftelse som har skett före ikraftträdandet. Om en dom eller en fastställelse gällde i Sverige före ikraftträdandet, ska domen eller fastställelsen gälla här även efter ikraftträdandet. En dom eller en fastställelse som strider mot en dom eller en fastställelse som gällde i Sverige före ikraftträdandet ska inte vara giltig här.