OBS! Det finns en senare version.

Områden: Folkbokföring

1 § Vill någon ingå äktenskap inför en svensk myndighet och skall rätten att ingå äktenskap prövas även enligt lagen i en annan stat, gäller utöver äktenskapsbalkens bestämmelser vad som sägs nedan.

2 § Vid hindersprövningen skall sökanden visa upp antingen

1. intyg av en behörig myndighet i den andra staten att det inte finns hinder mot äktenskapet enligt dess lag, eller

2. a) intyg av en behörig myndighet i den andra staten om vilka hinder som föreskrivs i dess lag,

b) om sökanden varken är eller skall vara folkbokförd här i landet: det intyg av en utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet som sökanden kan anskaffa, samt

c) om enligt den andra statens lag gäller att myndighets tillstånd, annans samtycke, läkarintyg, bodelning efter föregående äktenskap, iakttagande av väntetid eller liknande krävs för rätt att ingå äktenskapet: bevis att sådant villkor är uppfyllt.

Har ett intyg som enligt denna paragraf åberopas till styrkande av hinderslöshet utfärdats av en annan utländsk myndighet än en här i landet anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman, kan den som gör hindersprövningen begära ett bevis om myndighetens behörighet. Ett sådant bevis skall vara utfärdat av en sådan tjänsteman som nyss nämnts eller av en svensk diplomatisk eller konsulär tjänsteman.