OBS! Det finns en senare version.

Områden: Andra ämnesområden (Bouppteckning), Folkbokföring

Ändring till och med: SFS 2003:899

1 § Med brittisk medborgare förstås i denna kungörelse medborgare i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat. Förordning (1988:482)

2 § Med brittiske konsuln förstås i denna kungörelse, såvitt gäller Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Värmlands län, brittiske generalkonsuln i Göteborg och, såvitt gäller Sverige i övrigt, brittiske konsuln i Stockholm. Förordning (1997:830).

3 § Har upphävts genom lag (1989:153).

4 § Om en domstol eller Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall domstolen eller verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta.

Om Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen underrätta brittiske konsuln om detta. Förordning (2003:899).

5 § Förliser här i riket fartyg, hemmahörande i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i brittiskt protektorat, skall brittiske konsuln omedelbart skriftligen underrättas om förlisningen av kustbevakningen eller av hamn-, lots- eller tullmyndighet, om kustbevakningen eller myndigheten har fått kännedom om förlisningen. Förordning (1988:482).

Övergångsbestämmelser

1988:1490

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underrättelse om åtgärder enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.