OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.

Tillämplig internationell  Dag då över-  Dag då över-  År och nr 1.
överenskommelse       enskommelsen  enskommelsen  Sveriges
               trätt i kraft upphör att   internationella
               för Sveriges  vara bindande  överens-
               del      för Sverige   kommelser (SÖ)
1. Stadga den 26 juni    1946-11-19     -      1946:1

1945 för den inter- nationella domstolen

2. Konventionen den 13    1947-01-01     -      1947:26

februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter;

Avtal den 31 augusti och   1986-01-01     -      1985:89

den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationeras Höge Kommisarie för flyktingar (UNHCR) om ett region- kontor för UNHCR

3. Konventionen den 21    1951-09-12     -      1951:84
november 1947 om                      (ILO, FAO,
privilegier och                       UNESCO,
immunitet för                        ICAO, IMF
Förenta nationernas                     IBRD, WHO
fackorgan                          UPU, ITU)
                              1953:60
                              (WMO)
                              1960:30
                              (IMCO, IFC,
                              FAO, WHO)
                              1962:36
                              (IDA)
                              1968:45
                              (IMCO)
                              1979:5
                              (WIPO, IFAD)
Avtal den 9 februari    1983-05-01     -      1983:48
mellan Sverige och                     (IMO, WMU)

den internationella sjöfartsorganisa- tionen (IMO) om världssjöfartsuni- versitetet

4. Allmän överens-     1952-09-10     -      1950:106
kommelse den 2       (avser huvud-
september 1949       överenskommelsen)

rörande Europa- rådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den

6 november 1952       1956-07-11     -      1953:23
              (avser till-
              läggsproto-
              kollet)
5. Konvention den 15    1952-11-04     -      1952:32

december 1950 avseende upprättande av ett råd för samarbete på tull- området med därtill hörande annex angående rådets rättskapacitet, privilegier och immunitet

6. Andra tilläggsproto-   1956-12-15     -      1956:74

kollet den 15 december 1956 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet

7. Protokoll den 20     1960-01-05     -      1960:72

december 1957 rörande den domstol, som upp- rättats genom konven- tionen samma dag om upprättande av säker- hetskontroll på atom- energiens område

8. Aval den 1 juli     1961-09-08     -      1961:28

1959 om privilegier och immunitet för inter- nationella atomenergi- organet

9. Protkoll den 28 juli   1961-06-02   19995-01-01   1961:19

1960 angående Euro- peiska frihandelssamman- slutningens rätts- kapacitet, privilegier och immunitet

10. Konvention den 14    1961-09-30     -      1961:21

december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll

11. Avtal den 9 april      -        -      1975:94

1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom Orga- nisationen för eko- nomiskt samarbete och utveckling

12. Fjärde tilläggs-    1962-09-18     -      1962:55

protokollet den 16 december 1961 till den allmänna överenskom- melsen rörande Europa- rådets privilegier och immunitet

13. Konvention den 8    1967-01-28     -      1966:51

mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och med- borgare i annan stat

14. Överenskommelse den   1966-09-29     -      1967:65

4 december 1965 om upprättande av Asia- tiska utvecklings- banken

15. Internationell     1976-03-23     -      1971:42

konvention den 18 december 1966 om medborgerliga och politiska rättig- heter

16. Europeisk över-     1972-01-21     -      1971:48

enskommelse den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfarande vid Europeiska kom- missionen och dom- stolen för de mänsk- liga rättigheterna

17. Protokoll om      1980-10-09     -      1979:15

privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978

18. Konvention den 18    1978-10-16     -      1975:43
december 1971 om      (avser kon-
upprättande av en      ventionen)
internationell fond     1996-05-30     -      1995:19
för ersättning av      (avser
skador orsakade av     ändrings-
förorening genom olja    protokollet)

samt det den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen

19. Överenskommelse den   1973-06-30     -      1973:69

29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden

20. Avtal den 13 maj    1989-10-13     -      1989:60

1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekre- tariat och Nordiska rådets presidie- sekretariat

21. Protokoll fogat     1975-11-01     -      1975:48

till konventionen den 11 oktober 1973 om upp- rättandet av ett europe- iskt centrum för medel- långa väderprognoser, vilket protokoll avser immunitet och privi- legier för centret

22. Protokoll den 12    1975-07-25     -      1975:49

juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisa- tionen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen

23. Bilaga I till kon-   1980-10-30     -      1976:53

vention den 30 maj 1975 angående upp- rättande av ett europeiskt rymdorgan

24. Avtal mellan      1976-05-10   1995-01-01   1976:150

Sverige och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete inom om- rådet för styrd termo- nukleär fusion och plasmafysik

25. Överenskommelse den   1976-06-01     -      1976:31

4 december 1975 om upp- rättande av Nordiska investeringsbanken

26. 1983 års inter-     1983-10-01     -      1983:41

nationella kaffeavtal

27. Protokoll angående   1978-05-01     -      1980:2

den europeiska patent- organisationens privi- legier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patent- konventionen den 5 oktober 1973

28. Protokoll om privi-   1985-01-04     -      1984:60

legier och immunitet för INMARSAT den 1 december 1981

29. Överenskommelse den   1982-12-30     -      1982:82

4 augusti 1963 om upp- rättandet av Afrikanska utvecklingsbanken

30. Stadga den 8 april   1985-06-21     -      1980:14

1979 för Förenta nationernas organisa- tion för industriell utveckling

31. Konvention den 15    1985-09-01     -      1984:1
juli 1982 om upprättande  (avser kon-
av den europeiska      ventionen)
telesatellitorganisa-    1988-08-17     -      1988:45
tionen (EUTELSAT) samt   (avser proto-
protokoll om privi-     kollet)

legier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987

32. Avtal den 8 april    1977-09-19     -      1977:16

1959 om upprättande av Interamerikanska ut- vecklingsbanken

33. Fördraget den 9     1985-05-01     -      1985:16

maj 1980 om inter- nationell järnvägs- trafik (COTIF)

34. Protokoll om privi-   1989-01-15     -      1987:12

legier och immunitet för EUMETSAT den 1 december 1986

35. Konventionen den 11   1988-04-12     -      1988:13

oktober 1985 om upp- rättande av det multi- laterala investerings- garantiorganet

36. Europeisk konven-    1989-02-01     -      1988:37

tion den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande be- handling eller be- straffning

37. Överenskommelse den   1990-01-02   1995-01-01   1990:8

19 oktober 1989 mellan Konungariket Sveriges regering och de euro- peiska gemenskapernas kommission om upp- rättandet i Konunga- riket Sverige av en delegation för de europeiska gemen- skapernas kommission och delegationens privilegier och immunitet

38. Överenskommelse den   1991-03-28     -      1991:6

29 maj 1990 om upp- rättande av Europeiska banken för åter- uppbyggnad och utveckling med av Sverige anmäld reservation

39. Tredje tilläggs-    1992-09-18     -      1992:42

protokollet den 6 mars 1959 till den allmänna överens- kommelsen rörande Europarådets privi- legier och immunitet med av Sverige anmäld reservation

40. Protokoll 6 till    1994-01-01   1995-01-01   1993:25

avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA- staterna om upprättande av en övervaknings- myndighet och en domstol (angående övervaknings- möjligheten)

41. Protokoll 7 till    1994-01-01   1995-01-01   1993:25

avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA- staterna om upp- rättande av en över- vakningsmyndighet och en domstol (angående domstolen)

42. Avtal den 31      1991-04-26     -      1992:48
januari 1990 om       (avser avtalet
upprättande av       den 31 januari
NORSAD-fondens       1990)
exekutivsekretariat     1993-01-26     -      1995:83
med införda änd-      (avser avtalet
ringar januari 1993.    om ändringar)

Åtagandet i 14 § e i NORSAD-fondens respektive NORSAD-fondens exeku- tivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privi- legier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas

43. Konventionen den 15   1994-12-05     -      1993:61

december 1992 om förlikning och skilje- dom inom ESK

44. Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produk- tion, innehav och an- vändning av kemiska vapen samt om deras förstöring

45. Stadga för Inter-    1993-05-25     -

nationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolu- tion 827 den 25 maj 1993

46. Den internationella   1995-12-01     -      1995:81

Eurocontrolkonventionen om samarbete för luft- fartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar

47. Överenskommelsen    1995-12-22     -      1995:67

mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val om immunitet och privilegier för institutet och dess anställda

48. Stadga för Inter-    1994-11-08     -

nationella tribunalen för Rwanda fastställd genom FN:s säkerhets- råds resolution 955 den 8 november 1994

49. Förenta nationernas   1996-07-25     -

havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176-185 och bilaga IV artikel 13 (angående Interna- tionella havsbotten- myndigheten)

50. Förenta nationernas   1996-07-25     -

havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10 (angående Interna- tionella havsrätts- domstolen)