Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.

____________________________________________________________________________

Tillämplig internationell  Dag då över-  Dag då över-  År och nr 1.
överenskommelse       enskommelsen  enskommelsen  Sveriges
         trätt i kraft upphör att   internationella
         för Sveriges  vara bindande  överens-
         del    för Sverige   kommelser (SÖ)

____________________________________________________________________________

1. Stadga den 26 juni     1946-11-19    -    1946:1

1945 för den inter- nationella domstolen

2. Konventionen den 13     1947-01-01    -    1947:26

februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter;

Avtal den 31 augusti och   1986-01-01    -    1985:89

den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationeras Höge Kommisarie för flyktingar (UNHCR) om ett region- kontor för UNHCR

3. Konventionen den 21     1951-09-12    -    1951:84
november 1947 om            (ILO, FAO,
privilegier och              UNESCO,
immunitet för              ICAO, IMF
Förenta nationernas            IBRD, WHO
fackorgan              UPU, ITU)
                1953:60
                (WMO)
                1960:30
                 (IMCO, IFC,
                FAO, WHO)
                1962:36
                (IDA)
                1968:45
                (IMCO)
                1979:5
                (WIPO, IFAD)
Avtal den 9 februari    1983-05-01    -    1983:48
mellan Sverige och            (IMO, WMU)

den internationella sjöfartsorganisa- tionen (IMO) om världssjöfartsuni- versitetet

4. Allmän överens-    1952-09-10    -    1950:106
kommelse den 2      (avser huvud-
september 1949       överenskommelsen)
rörande Europa-    

rådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den

6 november 1952      1956-07-11    -    1953:23
        (avser till-
        läggsproto-
        kollet)
5. Konvention den 15    1952-11-04    -    1952:32

december 1950 avseende upprättande av ett råd för samarbete på tull- området med därtill hörande annex angående rådets rättskapacitet, privilegier och immunitet

6. Andra tilläggsproto-    1956-12-15    -    1956:74

kollet den 15 december 1956 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet

7. Protokoll den 20    1960-01-05    -    1960:72

december 1957 rörande den domstol, som upp- rättats genom konven- tionen samma dag om upprättande av säker- hetskontroll på atom- energiens område

8. Aval den 1 juli    1961-09-08    -    1961:28

1959 om privilegier och immunitet för inter- nationella atomenergi- organet

9. Protkoll den 28 juli    1961-06-02    19995-01-01    1961:19

1960 angående Euro- peiska frihandelssamman- slutningens rätts- kapacitet, privilegier och immunitet

10. Konvention den 14    1961-09-30    -    1961:21

december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll

11. Avtal den 9 april      -    -    1975:94

1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom Orga- nisationen för eko- nomiskt samarbete och utveckling

12. Fjärde tilläggs-    1962-09-18    -    1962:55

protokollet den 16 december 1961 till den allmänna överenskom- melsen rörande Europa- rådets privilegier och immunitet

13. Konvention den 8    1967-01-28    -    1966:51

mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och med- borgare i annan stat

14. Överenskommelse den    1966-09-29    -    1967:65

4 december 1965 om upprättande av Asia- tiska utvecklings- banken

15. Internationell    1976-03-23    -    1971:42

konvention den 18 december 1966 om medborgerliga och politiska rättig- heter

16. Europeisk över-    1972-01-21    -    1971:48

enskommelse den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfarande vid Europeiska kom- missionen och dom- stolen för de mänsk- liga rättigheterna

17. Protokoll om    1980-10-09    -    1979:15

privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978

18. Konvention den 18    1978-10-16    -    1975:43
december 1971 om    (avser kon-
upprättande av en    ventionen)
internationell fond    1996-05-30    -    1995:19
för ersättning av    (avser
skador orsakade av    ändrings-
förorening genom olja    protokollet)

samt det den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen

19. Överenskommelse den    1973-06-30    -    1973:69

29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden

20. Avtal den 13 maj    1989-10-13    -    1989:60

1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekre- tariat och Nordiska rådets presidie- sekretariat

21. Protokoll fogat     1975-11-01    -    1975:48

till konventionen den 11 oktober 1973 om upp- rättandet av ett europe- iskt centrum för medel- långa väderprognoser, vilket protokoll avser immunitet och privi- legier för centret

22. Protokoll den 12    1975-07-25    -    1975:49

juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisa- tionen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen

23. Bilaga I till kon-    1980-10-30    -    1976:53

vention den 30 maj 1975 angående upp- rättande av ett europeiskt rymdorgan

24. Avtal mellan    1976-05-10    1995-01-01    1976:150

Sverige och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete inom om- rådet för styrd termo- nukleär fusion och plasmafysik

25. Överenskommelse den    1976-06-01    -    1976:31

4 december 1975 om upp- rättande av Nordiska investeringsbanken

26. 1983 års inter-    1983-10-01    -    1983:41

nationella kaffeavtal

27. Protokoll angående    1978-05-01    -    1980:2

den europeiska patent- organisationens privi- legier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patent- konventionen den 5 oktober 1973

28. Protokoll om privi-    1985-01-04    -    1984:60

legier och immunitet för INMARSAT den 1 december 1981

29. Överenskommelse den    1982-12-30    -    1982:82

4 augusti 1963 om upp- rättandet av Afrikanska utvecklingsbanken

30. Stadga den 8 april    1985-06-21    -    1980:14

1979 för Förenta nationernas organisa- tion för industriell utveckling

31. Konvention den 15    1985-09-01    -    1984:1
juli 1982 om upprättande  (avser kon-
av den europeiska    ventionen)
telesatellitorganisa-    1988-08-17    -    1988:45
tionen (EUTELSAT) samt    (avser proto-
protokoll om privi-    kollet)

legier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987

32. Avtal den 8 april    1977-09-19    -    1977:16

1959 om upprättande av Interamerikanska ut- vecklingsbanken

33. Fördraget den 9    1985-05-01    -    1985:16

maj 1980 om inter- nationell järnvägs- trafik (COTIF)

34. Protokoll om privi-    1989-01-15    -    1987:12

legier och immunitet för EUMETSAT den 1 december 1986

35. Konventionen den 11    1988-04-12    -    1988:13

oktober 1985 om upp- rättande av det multi- laterala investerings- garantiorganet

36. Europeisk konven-    1989-02-01    -    1988:37

tion den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande be- handling eller be- straffning

37. Överenskommelse den    1990-01-02    1995-01-01    1990:8

19 oktober 1989 mellan Konungariket Sveriges regering och de euro- peiska gemenskapernas kommission om upp- rättandet i Konunga- riket Sverige av en delegation för de europeiska gemen- skapernas kommission och delegationens privilegier och immunitet

38. Överenskommelse den    1991-03-28    -    1991:6

29 maj 1990 om upp- rättande av Europeiska banken för åter- uppbyggnad och utveckling med av Sverige anmäld reservation

39. Tredje tilläggs-    1992-09-18    -    1992:42

protokollet den 6 mars 1959 till den allmänna överens- kommelsen rörande Europarådets privi- legier och immunitet med av Sverige anmäld reservation

40. Protokoll 6 till    1994-01-01    1995-01-01    1993:25

avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA- staterna om upprättande av en övervaknings- myndighet och en domstol (angående övervaknings- möjligheten)

41. Protokoll 7 till    1994-01-01    1995-01-01    1993:25

avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA- staterna om upp- rättande av en över- vakningsmyndighet och en domstol (angående domstolen)

42. Avtal den 31    1991-04-26    -    1992:48
januari 1990 om      (avser avtalet
upprättande av      den 31 januari
NORSAD-fondens      1990)
exekutivsekretariat    1993-01-26    -    1995:83
med införda änd-    (avser avtalet
ringar januari 1993.    om ändringar)

Åtagandet i 14 § e i NORSAD-fondens respektive NORSAD-fondens exeku- tivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privi- legier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas

43. Konventionen den 15    1994-12-05    -    1993:61

december 1992 om förlikning och skilje- dom inom ESK

44. Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produk- tion, innehav och an- vändning av kemiska vapen samt om deras förstöring

45. Stadga för Inter-    1993-05-25    -  

nationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolu- tion 827 den 25 maj 1993

46. Den internationella    1995-12-01    -    1995:81

Eurocontrolkonventionen om samarbete för luft- fartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar

47. Överenskommelsen    1995-12-22    -    1995:67

mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val om immunitet och privilegier för institutet och dess anställda

48. Stadga för Inter-    1994-11-08    -  

nationella tribunalen för Rwanda fastställd genom FN:s säkerhets- råds resolution 955 den 8 november 1994

49. Förenta nationernas    1996-07-25    -

havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176-185 och bilaga IV artikel 13 (angående Interna- tionella havsbotten- myndigheten)

50. Förenta nationernas    1996-07-25    -

havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10 (angående Interna- tionella havsrätts- domstolen)