OBS! Det finns en senare version.

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Ändring till och med: SFS 2017:155

Uppgifter

1 § I lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor finns bestämmelser om Skatterättsnämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 § Av 20 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket ska finnas ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förordning (2017:155).

Ärendenas handläggning

4 § Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet.

Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får inte delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även om ingen av ledamöterna har förhinder.

Avgifter

5 § Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska bestämmas till högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl, får avgiften bestämmas till ett lägre belopp än 1 000 kronor.

Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden.

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten:

4 § om arbetsordning m.m.,

5 § om delegation,

6 § om allmänna uppgifter,

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutförhet,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

20 § om föredragning,

21 § om myndighetens beslut,

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

29 § om ärendeförteckning.

Övergångsbestämmelser

2007:785

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor ska upphöra att gälla. I fråga om avgifter gäller dock fortfarande äldre föreskrifter, om ansökan om förhandsbesked har kommit in till Skatterättsnämnden före den 1 juli 2006.