Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2009-12-11

Dnr: 131 913846-09/111

1 Sammanfattning

En person som är dold ägare till ett småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt medges inte skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-avdrag).

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har fått en fråga om den som är dold ägare till en fastighet eller bostadsrätt har rätt till preliminär skattereduktion för ROT-arbete.

3 Gällande rätt m.m.

Av 67 kap.13 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att som hushållsarbete räknas även reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) av ett småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.

Av 67 kap. 13 b § framgår att även en bostadsrättsinnehavare, under vissa förutsättningar, har rätt till skattereduktion för ROT-arbete.

I Prop. 2008/09:178 s. 26 anges följande:

"I tidigare lagstiftning om skattereduktion för ROT-arbete har möjligheten att få sådan skattereduktion varit begränsad till fastighetsägare och innehavare av privatbostadsrätt. Regeringen anser att det även för nuvarande förslag finns skäl att begränsa omfattningen av det ROT-arbete som ska omfattas av skattereduktion.--- En rimlig avgränsning härutöver är att skattereduktionen för ROT-arbete riktas till den som har det egentliga underhållsansvaret för sin bostad.

Det egentliga underhållsansvaret för en bostad vilar i första hand på den som innehar bostaden med direkt äganderätt.--- Innehavare av en bostadsrätt har också ett underhållsansvar som i vissa avseenden kan jämställas med det som småhusägare har. Bostadsrätten är visserligen i grunden en nyttjanderätt till en bostadslägenhet, men underhållsansvaret för den egna lägenheten kan närmast jämföras med det ansvar som gäller för en bostad med direkt äganderätt i den mån inte annat följer av lag eller har reglerats föreningsrättsligt."

Enligt 6 § lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194) får utförare av husarbete begära utbetalning från Skatteverket om den som kan ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete inte har betalat hela utgiften för arbetet.

Av 4 kap. 1 § jordabalken (1970:944), JB, framgår att köp av fast egendom sluts genom upprättande av köpehandling som skrivs under av säljaren och köparen. Handlingen skall innehålla uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen.

Av 20 kap. 1 § JB framgår att den som med äganderätt förvärvat fast egendom ska söka inskrivning av förvärvet (lagfart). Det är den eller de köpare som anges på köpekontraktet som kan beviljas lagfart på förvärvet.

Högsta domstolen har vid flera tillfällen, bland annat i NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589, förklarat att en person under vissa angivna förhållanden kan äga en fastighet med samäganderätt även om förvärvet skett endast i annans namn och denne också haft lagfart på hela fastigheten.

Av NJA 1984 s. 772, NJA 1985 s. 97 och s. 615 framgår att Högsta domstolen anser att den dolda äganderätten inte har sakrättslig verkan, det vill säga den dolda äganderätten kan inte göras gällande mot den öppna ägarens borgenärer.

Regeringsrätten har i dom RÅ 1992 ref. 41 godtagit dold äganderätt till småhusfastighet vid inkomst- och förmögenhetstaxeringen och för fastighetsskatt

4 Skatteverkets bedömning

Av Högsta domstolens praxis framgår att en person kan vara dold ägare till en fastighet men att den dolda äganderätten, till skillnad från den öppna äganderätten inte är förenad med något sakrättsligt skydd.

Den dolda äganderätten är en rättighet som den dolde ägaren ensam förfogar över. Den dolda äganderätten medför inte något ansvar vad gäller skyldighet att betala exempelvis kommunal fastighetsavgift.

Regeringsrätten har angett att dold äganderätt — om vissa utredningskrav är uppfyllda — kan godtas när det gäller inkomstbeskattning i anledning av realisationsvinster samt i inkomstbeskattningen i övrigt.

Den som äger ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt har enligt 67 kap. 13 a och b IL, rätt till skattereduktion för ROT-arbete. Av reglerna om skattereduktion för husarbete och dess förarbeten framgår inte annat än att med ägare avses i dessa sammanhang den som undertecknat köpehandlingarna och som därmed är eller kan bli lagfaren ägare till fastigheten eller för bostadsrätt medlem i bostadsrättsföreningen.

De fall som varit uppe till prövning i Regeringsrätten har handlat om att den som är dold ägare har hävdat att han ska bli beskattad för den del av fastigheten som han har dold äganderätt till.

Av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete framgår att den som utför husarbete kan begära återbetalning för sådant arbete som köparen kan ha rätt till skattereduktion för. En begäran om utbetalning för utfört ROT-arbete ska dessutom innehålla uppgifter om småhusets eller lägenhetens beteckning. Fakturamodellen innebär att Skatteverket betalar en del av kundens fakturabelopp. Utbetalning kan bara ske för sådana arbeten som köparen har rätt till skattereduktion för och bara den som äger sin fastighet eller lägenhet har rätt till skattereduktion för ROT-arbete. För utföraren av arbetet är det omöjligt att avgöra om en person är dold ägare till en fastighet eller inte. Att godta dold äganderätt för ROT-arbeten skulle skapa en allt för stor osäkerhet för den som utför arbetet. Utföraren skulle, förutom att kontrollera om köparen är ägare till fastigheten, även utreda frågan om dold äganderätt innan han kan sluta ett avtal med köparen av arbetet om att endast halva arbetskostnaden ska betalas.

Rätten till skattereduktion för husarbete är en rättighet som är kopplad till den som är ägare till bostaden. Av lagtexten och dess förarbeten framgår inte annat än att det handlar om den som enligt köpehandlingarna eller annan fångeshandling är rättmätig ägare till bostaden. Det är Skatteverkets uppfattning att den som vill ha rätt till skattereduktion för husarbete i form av ROT-avdrag också i övrigt bör fullfölja de skyldigheter som följer av ett öppet ägande som exempelvis att betala kommunal fastighetsavgift.

Om den dolda äganderätten görs öppen genom avtal och ansökan om inskrivning anses ett giltigt förvärv ha skett. ROT-avdrag kan då medges för sådana arbeten som utförts från och med dagen för överlåtelsen.