Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2006-04-18

Dnr: 131 212503-06/111

1 Sammanfattning

Verksamheter som benämns Autosurf och HYIP kan vanligtvis antas ha karaktär av kedjebrevsspel eller pyramidspel om deltagandet förutsätter en inbetalning och utlovar en helt orimlig avkastning. Vid sådant fall bör verksamheten behandlas som ett lotteri.

Eventuell inkomst från deltagande i sådana utländska spel är därför skattepliktig kapitalinkomst såsom vinst i ett utländskt lotteri.

Inga utgifter för att delta i spelen får dras av.

2 Bakgrund och frågeställning

Innehavare av sidor på Internet kan vara beredda att betala för öka antalet besökare till sin sida, vilket i sin tur kan öka deras annonsinkomster. Det förekommer därför olika nätverk av personer som genom ett dataprogram automatiskt inloggas på ett antal olika internetsidor och därigenom erhåller cirka 50 öre per tusen visade sidor. Sådan verksamhet benämns vanligtvis som Autosurf och förutsätter inga inbetalningar av de personer som ingår i nätverket. Beskattning av sådan form av Autosurf berörs inte i vidare denna skrivelse.

Beteckningen Autosurf marknadsförs även via Internet som ett investeringsprogram med extremt hög avkastning. Den angivna avkastningen är vanligtvis mellan 1-10 procent per dag, men det förekommer även program som anger ännu högre avkastning. I dessa fall förutsätter deltagandet en inbetalning till anordnaren av Autosurfen.

De närmare villkoren varierar mellan olika program men de har vissa grundläggande likheter. Insatsbeloppet är ofta begränsat till ett maximibelopp och avkastningen tillgodoförs för en kortare löptid, t.ex. en månad. Man kan ofta återinvestera avkastningen i en högre nivå för att under följande period få motsvarande eller ännu högre avkastning.

Deltagandet förutsätter att man laddar ner ett dataprogram som visar olika sidor på Internet. Varje sida visas några sekunder och det sker helt automatiskt under vanligtvis 5-20 minuter. Det enda som krävs är att man dagligen loggar in och kör programmet som visar sidorna. I flertalet fall kan man också själv anvisa en sida som ska ingå i den automatiska visningen. Inbetalningen för att delta i programmet betecknas ofta som medlemsavgift och man har normalt ingen rätt att återfå detta belopp. In- och utbetalningar sker genom konto i s.k. PSP-bolag (Payment Service Provider), som fungerar som elektroniska plånböcker.

Möjligheten till den höga avkastningen förklaras, dels genom inkomster från annonsörer, dels genom avancerade strategier vid förvaltning av det tillförda kapitalet.

En populär Autosurf var 12daily Pro, vars verksamhet stoppades av amerikansk myndighet under mars 2006. Fram till dess hade närmare 350 000 personer inbetalat ett väsentligt belopp, varav drygt 50 miljoner USD har säkrats genom ett domstolsutslag. Bolagets företrädare har för FBI uppgett att över 300 miljoner USD har varit i omlopp sedan starten våren 2005. Löptiden var tolv dagar och dagligen visades tolv internetsidor. För varje dag som programmet startades och sidorna visades, skulle man erhålla 12 procent i avkastning. Om medlemsavgift inbetalades med t.ex. 1 000 USD skulle man efter tolv dagar ha ett kapital om 1 440 USD, vilket motsvarar en avkastning om 44 procent på inbetalningen. United States Securities and Exchange Commission ansåg att infriande av den utlovade avkastningen endast var möjlig genom inbetalningar från nya medlemmar.

HYIP (High Yield Investment Program) är en annan variant av investeringsprogram som marknadsförs via Internet och i likhet med Autosurf anger en extremt hög avkastning på insatt belopp. Den höga avkastningen förklaras ofta med att det inbetalade kapitalet handhas av professionella förvaltare som agerar på den globala kapitalmarknaden och de använder sig av avancerade strategier för t.ex. valutatransaktioner eller handel med guld. I andra fall är förklaringen att det ska finnas obligationer i omlopp med en mycket hög avkastning, vilka normalt är förbihållna en snävare krets av banker och motsvarande institutioner. Genom att gå tillsammans och skapa ett stort gemensamt kapital kan man komma i åtnjutande av dessa förmånliga obligationer.

Ett gemensamt drag för HYIP och Autosurf är att de olika investeringsprogrammen endast existerar under en kortare tid. Vissa kan försvinna efter endast några veckor medan andra kan fortleva i flera månader eller längre. I många fall kan det även vara fråga om renodlade bedrägerier.

3 Gällande rätt m.m.

Med lotteri avses bl.a. kedjebrevsspel, 3 § lotterilagen (1994:1000). Kedjebrevsspel definieras som ett spel i vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som efter hand inträder i spelet, 7 § lotterilagen. Kedjebrevsspel reglerades första gången i lotterilagen (1982:1011) som trädde i kraft den 1 januari 1983 (prop. 1981/82:170 sid. 34-36). Den tidigare lotteriförordningen omfattade inte kedjebrevsspel.

Inkomst av deltagande i kedjebrevsspel har i RÅ 1978 1:37 beskattats som inkomst av tjänst. Målet avser verksamhet före det att kedjebrevsspel genom 1982 års lotterilag klassificerades som lotteri. Rättsfallet får därför betraktas som obsolet.

Vinst i svenskt lotteri är skattefri inkomst, 8 kap. 3 § inkomstskattelag (1999:129) (IL). Vinst i ett utländskt lotteri är däremot skattepliktig inkomst av kapital, 42 kap. 25 § IL. Utgifter för att delta i lotterier får inte dras av, 42 kap. 25 § IL.

4 Skatteverkets bedömning

De aktörer som via Internet erbjuder allmänheten att delta i investeringsprogram som betecknas Autosurf eller HYIP, synes vanligen inte bedriva någon reell egen utåtriktad verksamhet av betydelse. Det saknas genomgående en utförlig och trovärdig presentation av den verksamhet som ska möjliggöra en avkastning på angiven nivå om flera procentenheter per dag. Det är givet att en sedvanlig kapitalförvaltning inte kan generera en avkastning som ens är i närheten av den storleksordningen.

De medel som tillgodoförs deltagare i dessa program måste därför antas huvudsakligen härröra från inbetalningar som senare deltagare gör. Skatteverket anser därför att sådan verksamhet vanligtvis kan betraktas som deltagande i ett kedjebrevs- eller pyramidspel. Därav följer att beskattning bör ske såsom deltagande i ett lotteri, om inte annat kan visas.

Det eventuella belopp som tillgodoförs deltagaren är således skattepliktig kapitalinkomst om spelet är anordnat utomlands, 42 kap. 25 § IL. Inga utgifter för att delta i spelet är avdragsgilla.

Om spelaren väljer att inte påkalla utbetalning av intjänad avkastning, utan låter kapitalet kvarstå i spelet genom uppgradering till en högre nivå, bör detta betraktas som ett nytt lotteri med en ny insats.