Områden: Mervärdesskatt

Datum: 1999-12-07

Dnr: 11805-99/100

Nytt: 2018-09-06

Detta ställningstagande har ersatts av ställningstagandet Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande; mervärdesskatt, dnr 202 339665-18/111.

Samtliga skattemyndigheter

1 Bakgrund

Riksskatteverket (RSV) har uppmärksammat att det hos skattemyndigheterna förekommer olikformig behandling beträffande mervärdesbeskattning av omsättning av tjänster avseende upplåtelser av torg- och marknadsplatser. Denna skrivelse behandlar därför beskattning av sådana tjänster. Däremot tas inte frågor upp avseende tjänster beträffande mässor eftersom RSV i en skrivelse den 29 oktober 1998 behandlat mervärdesskatt på mässarrangörs tillhandahållande av tjänster till utställare.

Upplåtelser av torg- och marknadsplatser förekommer vid bl.a. vanlig torghandel, vid särskilt anordnade marknader och vid arrangemang i form av festivaler i städerna t. ex. Göteborgskalaset. Karaktären på den eller de tjänster som tillhandahålls vid dessa tillfällen varierar från fall till fall, vilket får till följd att en individuell bedömning måste göras vid mervärdesbeskattningen utifrån vad som tillhandahålls i det enskilda fallet.

RSV anser att frågor om skatteplikt för upplåtelse av torg- och marknadsplatser bör bedömas utifrån följande kriterier.

2 Lagstiftning

Mervärdesskattelagen (1994:200), ML, förskriver en generell skatteplikt för omsättning av varor och tjänster.

Skattskyldig är enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 ML jämfört med 1 kap. 1 § första stycket 1 nämnda lag den som inom landet omsätter skattepliktiga varor eller tjänster.

Enligt 3 kap. 1 § första stycket ML är omsättning av varor och tjänster samt import skattepliktiga om inget annat anges i kapitlet. Enligt 3 kap. 2 § ML undantas från skatteplikt omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter.

Enligt 3 kap. 2 § ML föreligger undantag från skatteplikt för upplåtelse av arrende, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller annan rättighet till fastighet eller del av fastighet. I 3 kap. 3 § ML föreskrivs att undantaget från skatteplikt inte omfattar viss omsättning på fastighetsområdet, däribland upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör, upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende m.m. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet, upplåtelse av parkeringsplats i parkeringsverksamhet, upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser samt upplåtelse av förvaringsboxar.

Vidare föreskrivs i 3 kap. 3 § andra och tredje styckena ML att undantaget från skatteplikt inte omfattar en fastighetsägares uthyrning av byggnader eller andra anläggningar som utgör fastighet och inte heller hans upplåtelse av bostadsrätt, s.k. frivillig skattskyldighet.

Av prop 1989/90:111, s. 196 framgår att undantaget från skatteplikt avser i princip transaktioner, vars huvudsakliga innebörd är att upplåtaren ställer fastigheten eller del därav till rättighetshavarens förfogande.

RSV Im 1993:4

RSV rekommendationer m.m. om mervärdesskatt för upplåtelse av rättighet till fastighet eller del därav enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (RSV Im 1993:4) gäller fortfarande. Såvitt nu är i fråga är följande rekommendation av intresse.

3 Rekommendation

Tillhandahållande av enbart mark för torg- och marknadsplatser får anses utgöra skattefri upplåtelse av fastighet. För att skatteplikt skall ifrågakomma måste upplåtelsen till huvudsaklig del avse särskilda anordningar, t. ex. dyrbarare montrar eller andra tjänster.

Upplåtandet av enbart mark för torg- och marknadsplatser är således hänförligt till begreppet skattefri upplåtelse av fastighet. Därför skall någon mervärdesskatt överhuvudtaget inte utgå i dessa situationer. Upplåtelsen anses således enbart gälla mark.

Om i samband med upplåtelser av torg- och marknadsplatser även tillhandahålls marknadsstånd av enklare beskaffenhet anses även de tillhandahållandena ingå i den skattefria uthyrningen av mark.

4 RSV:s kompletterande bedömningar

Ovannämnda fall är enligt RSV:s bedömning de mest frekventa. Någon skatteplikt föreligger alltså inte i sådana fall.

Av den nämnda rekommendationen framgår att då fastighetsupplåtelsen endast kan anses utgöra ett underordnat led i annan skattepliktigt tillhandahållande bör hela vederlaget tas upp till beskattning.

I övriga fall då varken marken är det huvudsakliga tillhandahållandet eller den utgör ett underordnat led i upplåtelse av annan tjänst bör en uppdelning av beskattningsunderlaget ske mellan markupplåtelse och andra tjänster.Andra tjänster kan bestå av marknadsföring för arrangemanget i form av t.ex. reklam i olika medier som tidningar, tidskrifter, radio, TV, tillhandahållande av toaletter, vatten, parkeringsplatser, transporter, artistuppträdande, underhållning, dansbanor, vakter.

Det måste framhållas att bedömningen av frågan om skatteplikt för torg- och marknadsplatser inte påverkas av frågan hur entréavgifter till festivalområdet beskattas. Vidare gäller motsatsvis att beskattningen av torg- och marknadsplatser inte skall påverka bedömningen av bekskattningsfrågan för entréavgifterna.

Upplåtelse av försäljningsplats i lokal

I detta sammanhang finns även anledning att behandla beskattning av försäljningsplats i lokal. Om t.ex. ett bord i en lokal hyrs ut får en sådan uthyrning anses som uthyrning av fastighet. Den är följaktligen inte skattepliktig.

Den som har frågor med anledning av denna skrivelse kan vända sig till i första hand Conny Svensson, Regionskattekontoret, Skattemyndigheten i Göteborg, telefon 031-743 5001 eller Leif Krafft, Riksskatteverket, telefon 08- 764 83 10.